ေကာင္းေသာအမႈ၊ လွေသာအမႈ

ေန႔စဥ္ခြန္အား

သင္ဘယ္သူလဲ

ထိုက္သင္႔ေသာေလးစားမႈ နာခံမႈ မရ၊ ထိုသို႔ ဆက္ဆံျခင္းမခံရဟု မိမိကိုယ္ကို
ထင္ေနသူမ်ားသည္ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနတတ္ေၾကာင္း တစ္ခါမဟုတ္တစ္ခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔
ျမင္ရၾကားရသည္။ ‘‘ငါဘယ္သူလဲဆိုတာ သိလား’’ ဟုမခံမရပ္ႏိုင္ ေအာ္တတ္သည္။ ‘‘မိမိ
မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပေနရသည္ဆိုလွ်င္ သင္႔ကိုယ္သင္
ထင္ေနမႈမ်ားက အမွန္မဟုတ္ျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္
လိမ္႔မည္’’ ဟူသည့္ အဆိုကို ကၽြႏု္ပ္သတိရမိသည္။ ထိုသို႔
စိတ္ႀကီး ၀င္လ်က္ ငါတေကာေကာ ငါသာပဓာန စိတ္ထားႏွင္႔
ေျဖာင္႔ေျဖာင္႔ႀကီး ဆန္႔က်င္သည့္ သေဘာထားကို သခင္
ေယ႐ႈ၌ ေတြ႕ရသည္။ (ေလာက၌ ရွင္သန္ရသည့္ သခင့္
ဘ၀သက္တမ္းကုန္ဆံုးကာနီးအခ်ိန္ျဖစ္သည္။)
ေယ႐ုရွလင္ၿမိဳ႕သို႔ သခင္ေယ႐ႈ ၀င္ေရာက္လာစဥ္
တစ္ၿမိဳ႕လံုး အုတ္အုတ္သဲသဲ ေႂကြးေၾကာ္ခ်ီးမြမ္းေနသည္
(မ ၂၁း၇-၉)။ လူအခ်ိဳ႕က ‘‘ဤသူသည္ အဘယ္သူနည္းဟု
ေမးျမန္းၾကလွ်င္ လူအစုအေ၀းတို႔က ဤသူသည္ ဂါလိလဲျပည္၊ နာဇရက္ၿမိဳ႕၌ ေပၚထြန္း
ေသာ…

လမ္းေၾကာင္းျပသစ္ပင္

ကၽြန္မသမီးသည္က မီခ်ီဂန္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၌ ေနထိုင္သည္မွာ ႏွစ္အတန္ၾကာခဲ႔ၿပီ
ျဖစ္သည္။ သူက ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ရာဇ၀င္ကို အလြန္ စိတ္၀င္စားသည္။
ေႏြရာသီ၌ ကၽြန္မသူ႔ထံ သြားေရာက္လည္ပတ္စဥ္ ‘‘လမ္းေၾကာင္းျပသစ္ပင္’’ဟု
သတ္မွတ္ထားသည့္လမ္းကို ျပသည္။ ေရွးပေ၀သဏီက
ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ လမ္းေၾကာင္းကို အတိအက်
ျပရန္ သစ္ပင္ပ်ိဳကိုခ်ိဳးၿပီး အမွတ္အသားျပဳသည္ဟု
ယူဆရေၾကာင္း၊ သို႔ႏွင္႔ အခ်ိဳးခံရသည့္သစ္ပင္မွာ ပံုပ်က္
သြားသည့္အတိုင္း ဆက္လက္ရွင္သန္ခဲ႔ေၾကာင္း သမီးက
ရွင္းျပသည္။
ထိုသေဘာ ရည္ရြယ္ခ်က္နည္းတူ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း
သည္လည္း တည္ရွိေနသည္။ က်မ္းစာမွ ပညတ္ေတာ္ႏွင္႔
သြန္သင္ခ်က္မ်ားသည္ ထာ၀ရဘုရား အလိုေတာ္အတိုင္း
အသက္ရွင္ရန္ ကၽြန္မတို႔၏စိတ္ႏွလံုးကို ပဲ႔ျပင္ညႊန္ျပသည္။
ဥပမာျပရလွ်င္ ပညတ္ေတာ္ ၁၀ ပါး ျဖစ္သည္။
ထိုမွ်မက ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ ပေရာဖက္မ်ားကလည္း ေမရွိယ ႂကြလာမည့္လမ္းကို
ျပညႊန္သည္။ သခင္ေယ႐ႈ မႂကြ လာမီ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္
ေယ႐ႈေမြးဖြားရာ…

ဖိုေလး အႏုပညာရွင္

ဖလင္႐ုပ္ရွင္ ေခတ္ဆန္းစက ဖိုေလး(FOLEY) အႏုပညာရွင္မ်ားသည္ ဇာတ္လမ္း
သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင္႔လိုက္ဖက္သည့္အသံမ်ားကို ဖန္တီးပံ႔ပိုးေပးရသည္။ ႏွင္းက်သံကို
ဖန္တီးရန္ ေျပာင္းမႈန္႔ထည့္ထားေသာ သားေရအိတ္ကို ညႇစ္ေပးရသည္။ လက္အိတ္
အစံုကိုလႈပ္ၿပီး ငွက္ေတာင္ပံခတ္သံ ဖန္တီးသည္။ ႀကိမ္ဝါး
ေသးေသးေလးကို ေဝ႔ယမ္းၿပီး ` ဝွီးဝွီး´ အသံကိုဖန္တီးသည္။
႐ုပ္ရွင္ကို တတ္ႏိုင္သမွ် တကယ္႔သဘာဝက်ေအာင္၊
တေထရာတည္းတူသည့္ အသံရေအာင္ ဤအႏုပညာရွင္
မ်ားက ဆန္းသစ္တီတြင္ေသာ နည္းမ်ိဳးစံုကို သံုးရသည္။
ထိုနည္းတူ သတင္းစကားမ်ားကိုလည္း ပံုတူပြား၍
ရသည္။ စာတန္ အမ်ားဆံုးႏွင္႔ မၾကာခဏ သံုးေလ႔ရွိသည့္
နည္းမွာ ဝိညာဥ္ေရးအတြက္ သတင္းစကားကို အလြန္
အႏၲရာယ္ႀကီးသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင္႔ ပံုတူပြားျခင္းျဖစ္သည္။ “အေၾကာင္းမူကား၊
ထိုသူတို႔သည္ မိစၧာတမန္ေတာ္ျဖစ္ၾက၏။ ဤအမႈသည္ အံ႔ဩဖြယ္ျဖစ္သည္မဟုတ္၊
စာတန္ပင္လွ်င္ လင္းေသာေကာင္းကင္တမန္ ျဖစ္ေယာင္ေဆာင္တတ္၏” ဟု (၂ ေကာ
၁၁း၁၃-၁၄) တြင္ သတင္းစကားမွ အာ႐ံုေျပာင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္သည့္ မွားယြင္းစြာ
သြန္သင္သည့္ ဆရာမ်ားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္ေပါလုက သတိေပးထားသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြင္း၌ သန္႔ရွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ က်ိန္းဝပ္ေနရျခင္းမွာ “သမၼာ
တရားႏွင္႔ျပည့္စံုေသာ ထိုဝိညာဥ္ေတာ္သည္ ေရာက္လာေသာအခါ သမၼာတရားကို
သင္တုိ႔အား…

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု – ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ - အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။