ဆိုးေသာယံုၾကည္ျခင္း၊ ေကာင္းေသာယံုၾကည္ျခင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အား

ဆိုးေသာယံုၾကည္ျခင္း၊ ေကာင္းေသာယံုၾကည္ျခင္း

‘‘ယံုၾကည္ျခင္း ႐ွိရမည္’’ ဟုလူတို႔ေျပာေလ႔႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္   ဘာကိုဆိုလိုသနည္း။ မည္သည့္ ယံုၾကည္ျခင္းမ်ိဳးမဆုိသည္ ေကာင္းသည့္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖစ္မည္လား။
‘‘မိမိကိုယ္ကို မိမိ႐ွိေန ျဖစ္ေနသည့္အတိုင္း ယံုပါ’’ ဟု လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္း တစ္ရာခန္႕က အေကာင္းျမင္ အေတြးအေခၚ႐ွင္တစ္ဦးက ေရးခဲ႔သည္။ ‘‘သင္႔အထဲ၌   ႐ွိေသာအရာက မည္သည့္အတားအဆီးထက္မဆို ပိုႀကီးမား သည္ကို သိပါ’’ ဆိုသည့္ စာသားက ေကာင္းပါသည္။  လက္ေတြ႕တြင္မူ ၎စာသားမ်ားက အရာမထင္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထက္ ႀကီးမားေသာ ယံုၾကည္ျခင္းမ်ိဳးကို တစ္ေထာင္႔ တစ္ေနရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လိုအပ္ေနသည္။
ဘုရားသခင္သည္ အာျဗံကို ေျမာက္ျမားစြာေသာ အမ်ိဳးအႏြယ္ေပးမည္ဟု ကတိေပးေသာအခါ သူသည္ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးရင္႔ေန႐ံုမွ်မက ကေလးလည္း မ႐ွိသျဖင့္  ၎သည္ သူ႔အတြက္ ႀကီးမားေသာအတားအဆီး ျဖစ္သည္ (က ၁၅း၄-၅)။ အာျဗံႏွင္႔ စာရဲသည္ ဘုရားသခင္၏ ကတိေတာ္ကို မေစာင္႔ႏိုင္ေသာအခါ ထိုအခက္အခဲကို…

ေက်ာက္ခဲတစ္ပစ္အကြာ

ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေလာ္လီေဖာက္ျပားေသာ အမ်ိဳးသမီးကို သခင္ေယ႐ႈ ထံသို႔ ေခၚေဆာင္ခဲ႔စဥ္က သူတို႔သည္ သူမကို ေက်ာက္ခဲတစ္ပစ္အကြာရွိ ေက်းဇူးေတာ္ ထံပါးသို႔ ေခၚေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သူတို႔ မသိခဲ႔ၾကပါ။ ၎တို႔ေမွ်ာ္လင္႔သည္္က သခင္ေယ႐ႈကို အသေရဖ်က္ သိကၡာခ်ရန္ျဖစ္သည္။ အကယ္၍ သူမကို လႊတ္ေပးလိုက္က သခင္႔အား ေမာေ႐ွ၏ပညတ္ေတာ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္သူအျဖစ္ သူတို႔ စြပ္စြဲမည္။ သူ႔ကို အေသသတ္ရမည္ဟု အျပစ္တင္ စီရင္ပါက သူ႔ေနာက္လုိက္သည့္လူထုႀကီးက သနား ညႇာတာမႈႏွင္႔ ေက်းဇူးေတာ္အေၾကာင္း သခင္ေျပာခဲ႔သည့္ စကားမ်ားကို စြန္႔ပစ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ႔ကိုစြပ္စြဲမည့္သူမ်ားထံ မွ်ားဦးျပန္လွည့္လုိက္သည္။ သူတို႔ကို တိုက္႐ိုက္ အေျဖေပး ျခင္းထက္ ေျမႀကီးေပၚမွာ စာေရးျပခဲ႔သည္ဟု က်မ္းစာ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။ ထုိေခါင္းေဆာင္မ်ား သူ႔ကို ဆက္လက္ေမးခြန္း ထုတ္ေနစဥ္၊ သခင္က ‘‘သင္တို႔တြင္ အျပစ္ႏွင့္ကင္းေသာသူသည္ ေရွ႕ဦးစြာ ေက်ာက္ခဲႏွင့္ပစ္ေစ’’ဟု မိန္႔ေတာ္မူ…

ယေန႔ သင္႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးေနသည္

စိတ္႐ႈပ္စရာအေျခအေန (သို႔) အခက္အခဲျပႆနာမ်ားႏွင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရင္ဆိုင္ရေသာအခါ ခရစ္ေတာ္၌ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမမ်ားအား ဆုေတာင္းေပးရန္ အကူအညီ ေတာင္းတတ္ ၾကသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ၎တို႔ဆုေတာင္းေပးလ်က္ ဘုရားရွင္ထံပို႔ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရျခင္းသည္   ခြန္အားေပးမႈႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ အလြန္ရင္းႏွီးသည့္ ခရစ္ယာန္ သူငယ္ခ်င္းမ်ား မ႐ွိလွ်င္၊ သို႔မဟုတ္   ဧ၀ံေဂလိတရားကို ဆန္႔က်င္တားဆီးသည့္ေနရာေဒသတြင္ သင္ေရာက္ေနလွ်င္  သင္႔အတြက္ မည္သူ ဆုေတာင္းေပးမည္နည္း။
သမၼာက်မ္းမွ အႀကီးျမတ္ဆံုးႏွင္႔ ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ စပ္ဆိုင္ေသာက်မ္းပိုဒ္ျဖစ္သည့္   ေရာမအခန္းႀကီး ၈ တြင္ ‘‘ငါတို႔သည္ ဆုေတာင္းသင္႔သည္အတိုင္း အဘယ္ဆုကို ေတာင္းရမည္ဟု မသိၾက။ သို႔ရာတြင္ ငါတုိ႔ဆုေတာင္းျခင္း အမႈကို ႏႈတ္မႁမြက္ႏိုင္ေသာ ညည္းတြားျခင္းအားျဖင္႔ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ေစာင္႔မေတာ္မူ၏။ … ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သန္႔႐ွင္းသူတို႔၏ ဆုေတာင္းျခင္းအမႈကို ဘုရားသခင္၏ အလုိေတာ္ႏွင္႔အညီ ေစာင္႔မေတာ္မူ၏’’ (ေရာ ၈း၂၆-၂၇) ဟူ၍ ေႂကြးေၾကာ္ထားသည္။ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ သင္႔အဖို႔…

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။