သင္ပုန္းေခ်လိုက္ပါ

ေန႔စဥ္ခြန္အား

သင္ပုန္းေခ်လိုက္ပါ

ကၽြန္ေတာ့္မိတ္ေဆြေဘာ့သည္ သူ႕သားမဂၤလာေဆာင္၌ အသစ္စက္စက္ဇနီးေမာင္ႏံွအား မဂၤလာၾသ၀ါဒစကားႏွင့္ အားေပးစကားေျပာၾကားသည္။ သူေျပာေသာစကားတြင္ အနီး၀န္းက်င္ရွိ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွ ေဘာလံုးနည္းျပတစ္ဦးအေၾကာင္း ပါ၀င္သည္။ ထိုနည္းျပ သည္ သူတို႔အသင္း႐ံႈးေသာအခါ အသြင္းခံရသည့္ ဂိုးအေရအတြက္ကို သင္ပုန္းေပၚ၌ တစ္ပတ္တာလံုး ေရးထားကာ အဖြဲ႕၏႐ံႈးပြဲကို သတိေပးသည္။ ေဘာလံုးအားကစား၌ ထိုသို႔ျပဳျခင္းသည္ နည္းဗ်ဴဟာေကာင္း
ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္။ သို႔ေသာ္ အိမ္ေထာင္၌မူ အလြန္ဆုိး၀ါးေၾကာင္း ပါးနပ္စြာ အၾကံျပဳသည္။ မိမိ၏ အိမ္ေထာင္ဘက္က တစ္နည္းနည္းျဖင့္ မိမိကို ၀မ္းနည္းေစျခင္း၊ မိမိအေပၚ ၀တၱရား ပ်က္ျခင္းအတြက္ ၎အေပၚ အာ႐ံုမထားဘဲ သင္ပုန္းေခ် လိုက္ရမည္။
ေကာင္းလုိက္သည့္အၾကံပင္။ က်မ္းစာ၌ အခ်င္းခ်င္း
ခ်စ္ၾကရန္၊ အျပစ္ အမွားမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈရန္ မိန္႔ၾကားထား သည့္ အမိန္႔ေတာ္မ်ားစြာ ပါရွိသည္။ ေမတၱာသည္ ‘‘အျပစ္ ရွိသည္ဟု မျမင္တတ္’’(၁ေကာ ၁၃း၅)။ အျပစ္ကို မမွတ္ထား သင့္ေၾကာင္း၊…

အရာခပ္သိမ္း၏အထက္ရွိ ေယ႐ႈ

ကၽြန္မမိတ္ေဆြ၏သားက တစ္ေန႔တြင္ ေက်ာင္း၀တ္စံုေပၚမွ အားကစားဂ်ာစီအက်ႌ ထပ္၀တ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ ထိုညတြင္ ကစားမည့္ သူအားေပးသည့္အသင္းကို ေထာက္ခံအားေပးေၾကာင္း သူျပသလိုသည္။ အိမ္မွမထြက္မီ အားကစားဂ်ာစီေပၚ၌ ထပ္၀တ္ဆင္လိုက္ေသာအရာကား ‘‘ေယ႐ႈ’’ ဟု ေရထိုးထားသည့္ ဆြဲျပားျဖစ္သည္။ သူ၏သာမန္အျပဳအမူေလးမွ ေဖာ္ျပသည့္ သာ၍နက္နဲေသာ သမၼာတရားကား ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အသက္တာက႑တိုင္း၊ ဘ၀ စာမ်က္ႏွာတိုင္းတြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ပထမဦးစားေပး ျဖစ္ရမည္တည္း။
သခင္ေယ႐ႈသည္ အရာခပ္သိမ္း၏အထက္၌ရွိသည္။ ‘‘သားေတာ္သည္လည္း ခပ္သိမ္းေသာအရာ မျဖစ္မီ ျဖစ္ေတာ္ မူ၍ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ တန္ခိုးေတာ္အားျဖင့္သာ တည္ၾက၏’’ (း၁၇)။ ‘‘ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါအေပါင္းတို႔တြင္လည္း သားဦးျဖစ္ေတာ္မူ၏’’ (း၁၅-၁၆)။ ‘‘အသင္းေတာ္တည္းဟူေသာ ကိုယ္၏ဦးေခါင္းျဖစ္ေတာ္မူ၏’’(း၂၀)။ ဤအခ်က္မ်ားေၾကာင့္  အရာခပ္သိမ္းတြင္ သခင္သည္ ပထမဦးစားေပး ျဖစ္ရပါမည္။
ကၽြန္မတို႔၏ဘ၀စာမ်က္ႏွာတိုင္း၌ သခင္ေယ႐ႈကို အျမင့္ဆံုး ဦးစားေပးခ်ီးေျမႇာက္ ေသာအခါ ဤအမွန္တရားကို ကၽြန္မတို႔ပတ္၀န္းက်င္ရွိ လူတို႔ ျမင္ေတြ႕လာမည္။ အလုပ္ခြင္၌ ဘုရားကို…

လွ်ိဳ႕၀ွက္ စားစရာ

Meat Mocentain ဆိုသည္မွာ အလႊာ ၆ မ်ိဳးပါရွိသည့္ အထူးအသားညႇပ္ေပါင္မုန္႔ ျဖစ္သည္။ ၾကက္သားတစ္လႊာ၊ ၀က္ေပါင္ေျခာက္ ၃ လႊာ၊ ဒိန္ခဲ ၂ လႊာအျပင္ အျခား
အမယ္မ်ားလည္းပါသည္။ ၎သည္ စားေသာက္ဆုိင္ႀကီးမွ ေရာင္းခ်သည့္ အစားအစာ
ျဖစ္မည္ဟုထင္ရသည္။ မဟုတ္ပါ။ ထိုလွ်ိဳ႕၀ွက္စားစရာ၏သတင္းကို လူမႈမီဒီယာႏွင့္
တစ္ဆင့္စကား တစ္ဆင့္ၾကားျခင္းျဖင့္သာ သိႏိုင္သည္။ အသင့္စား အစာမ်ား ေရာင္းခ်သည့္လုပ္ငန္း၏ေစ်းကြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေၾကာင့္ စားေနက် ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ အထူးစားစရာဟူ၍ ဖိတ္ေခၚကမ္းလွမ္းျခင္းဟု ထင္ပါသည္။
သခင္ေယ႐ႈက သူ႔တပည့္ေတာ္မ်ားအား ‘‘သင္တို႔
မသိေသာစားစရာသည္ ငါ၌ရွိသည္’’ ဟု မိန္႔ၾကားစဥ္ လွ်ိဳ႕၀ွက္အစားအစာလားဟု ၎တို႔ ထင္ျမင္ခဲ့သည္ (ေယာ ၄း၃၂)။ တပည့္ေတာ္မ်ား နားမလည္ေၾကာင္းကို ေယ႐ႈသိသျဖင့္ ‘‘ငါ႔ကို ေစလႊတ္ ေတာ္မူေသာသူ၏ အလိုေတာ္ကိုေဆာင္ျခင္း၊ သူ၏အမႈေတာ္ကို ၿပီးစီးျခင္းအမႈသည္ ငါ႔စားစရာျဖစ္၏’’(း၃၄)…

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။