ဇာတ္လမ္း၏ ေနာက္ကြယ္၌ ရွိေသာစာအုပ္

ေန႔စဥ္ခြန္အား

႐ိွသမွ်အကုန္ေပးပါ

အေမရိကန္ သမၼတရာထူး အပ္ႏွင္းသည့္ အခမ္းအနားတြင္ ဂၽြန္အက္ဖ္ ကေနဒီ သည္
အေမရိကန္ျပည္သူတို႔အား ‘‘သင္႔တိုင္းျပည္က သင္႔အတြက္ ဘာလုပ္ေပးမလဲဆိုတာ
မေမးဘဲ၊ တိုင္းျပည္အတြက္ သင္ဘာျပန္လုပ္ေပးႏိုင္မလဲကိုသာ ေမးၾကရေအာင္’’ ဟု
စိန္ေခၚခဲ႔သည္။ ၎သည္ သူ၏တစ္ခုတည္းေသာ မိန္႔ခြန္းျဖစ္သည္။ မိမိဘ၀ကို
ျပည္သူအတြက္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားရန္၊ သူတစ္ပါးအေပၚ
အေစခံရန္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို တစ္ဖန္ ျပန္လည္ႏိုးေဆာ္
သတိေပးျခင္းျဖစ္သည္။ သမၼတ၏စိန္ေခၚမႈသည္ တိုင္းျပည္
အတြက္ အထူးသျဖင္႔ စစ္ပြဲအတြင္း ပါ၀င္ခဲ႔သည့္ အမ်ိဳးသား၊
အမ်ိဳးသမီးတို႔၏ သားသမီးမ်ားကို လႈံ႕ေဆာ္မႈျဖစ္ေစခဲ႔သည္။
သမၼတႀကီး ဆိုလိုသည့္ အဓိပၸာယ္က ႐ိုး႐ိုးေလးပါ။
‘‘ဘိုးဘြားမ်ား အသက္ႏွင္႔ရင္းၿပီး ရယူေပးခဲ႔ေသာအရာမ်ားကို
ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ရန္ျဖစ္သည္’’။
မ်ားစြာေသာ ေစတနာ႔၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ထိုစိန္ေခၚမႈအတိုင္း
လုပ္ေဆာင္ခဲ႔ျခင္းေၾကာင္႔ ထိုဆယ္စုႏွစ္အတြင္း လူသားခ်င္း
စာနာသနားသည့္ လူမႈေရးအက်ိဳးျပဳလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကမာၻ
တစ္၀န္း၌ မေရမတြက္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား…

ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းရွိေသာ အသက္တာမ်ား

ေျပာမထြက္ႏိုင္ေလာက္ေသာ အျဖစ္ဆိုးမ်ားသည္ ဘ၀ကို ေၾကမြပ်က္စီးေစေသာအခါ
လူတို႔အေျဖရွာၾကသည္။ မၾကာမီက ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ ကေလးတစ္ေယာက္ကို
ဆံုး႐ံႈးခဲ႔ရေသာ မိခင္က ‘‘ ကၽြန္မဘယ္လိုမွ အေျဖ႐ွာမရခဲ႔ဘူး။ ဘုရားကို ကၽြန္မဆက္ၿပီး
ယံုၾကည္ႏိုင္ပါ႔မလား၊ ဘုရားကိုယံုဖို႔ ကၽြန္မႀကိဳးစားေပမဲ႔၊
ကၽြန္မအတြက္ ဘုရားက ဘယ္လိုမွ အဓိပၸာယ္မရွိေတာ႔ဘူး။
ဒီလိုျဖစ္ပ်က္ေနတာ ဘာေတြလဲ’’ ဟဆု ိသု ည။္ ဤက ႔ဲသ႔ုိေသာ
ျပႆနာႀကီးအတြက္ လြယ္ကူေသာအေျဖမ်ား ရွိ႐ိုးထံုးစံ
မရွိပါ။ သို႔ေသာ္ ခရစ္ေတာ္ကို ယံုၾကည္သူမ်ားအဖို႔ေကာင္းခ်ီး
အရိပ္ေအာက္ ခိုလႈံရခ်ိန္ျဖစ္ေစ၊ ပူေဆြး၀မ္းနည္းမႈမ်ား
၀ါးၿမိဳခံရခ်ိန္ျဖစ္ေစ၊ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းအျပည့္ ရွိေနသည္။
ရွင္ေပတ႐ုက ထိုအေၾကာင္းကို ေရးသားရာ၌ ‘‘ငါတို႔
ေမွ်ာလ္ င႔ျ္ခင္းအေၾကာင္း ရိွေစျခင္းငွာ တဖန္ျဖစဘ္ ြားေစေတာ ္
မူေသာ’’ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းသည္ (၁ ေပ ၁း၃) ။ ထို…

ယခု - သြားေလာ႔

၁၉၈၆ ခုႏွစ္၊ အမ္စတာဒမ္ၿမိဳ႕႐ွိ ဇာတ္႐ံုႀကိီးတြင္ ကမာၻေက်ာ္ ဧ၀ံေဂလိဆရာႀကီး ဘီလီ
ဂေရဟမ္၏ တရားေဒသနာကို ခံယူေနၾကသည့္ ဧ၀ံေဂလိဆရာမ်ားႏွင္႔ ခရစ္ယာန္
ေခါင္းေဆာင္ေပါင္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္တြင္ ကၽြႏု္ပ္လည္း အပါအ၀င္ျဖစ္ၿပီး ဆရာႀကီး၏
အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို နားေထာင္ခဲ႔သည္။ ဆရာႀကီးက ‘‘ကၽြန္ေတာ္ တစ္ခုေျပာျပပါရေစ။
တရားေဟာဖို႔ ဘုရားသားသမီးေတြေရွ႕ မွာ မတ္တပ္ရပ္တဲ႔ အခ်ိန္တိုင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္
ေၾကာက္ဒူးတုန္ခဲ႔ရပါတယ္’’ ဟု ေျပာသျဖင္႔ ကၽြန္ေတာ္ အံ႔ဩသြားရသည္။
‘‘ဘယ္လို၊ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို တန္ခိုးႏွင့္ျပည့္တဲ႔
တရားေဟာခ်က္မ်ားျဖင္႔ ဖမ္းစားခဲ႔၊ ေက်နပ္ေစခဲ႔တဲ႔ အံ႔မခန္း
တရားေဟာဆရာႀကီးက ေၾကာက္ဒူးတုန္တယ္တဲ့၊ မျဖစ္ႏိုင္
စရာႀကီး’’ ဟု ကၽြန္ေတာ္ ေတြးမိသည္။ ဆရာဆက္ေျပာ
သည္က စင္ေၾကာက္ၿပီး တုန္သည့္အေၾကာင္း မဟုတ္ပါ။
သူ႔အား ႀကီးျမတ္ေသာ ထိုအမႈေတာ္ကို ထမ္းရြက္ရန္
ဘုရားသခင္ ေရြးေကာက္ထားေသာေၾကာင္႔ မစံုလင္မႈကို
ခံစားမိသည့္တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္…

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။