အမွန္တရားကို စိစစ္အတည္ျပဳပါ။

ေန႔စဥ္ခြန္အား

အမွန္တရားကို စိစစ္အတည္ျပဳပါ။

‘‘အႏၲရာယ္ရွိသည့္ ေတာပင့္ကူႀကီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္လာၿပီး လူမ်ားကို
သတ္ျဖတ္ေနသည္။’’ ဤသတင္းက ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔ ကၽြန္ေတာ္မိတ္ေဆြမ်ားထံသို႔
အီးေမးလ္မွ တစ္ဆင္႔ ေရာက္လာသည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာတြင္ သိပံၸအေခၚအေ၀ၚ
စကားလံုးမ်ား၊ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္ အေျခအေနမ်ားပါရွိေန၍ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္။
သို႔ေသာ္ စိတ္ခ်ရသည့္ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာ၌ ရွာေဖြ
စစ္ေဆးလိုက္ေသာအခါ ၎သည္ အမွန္မဟုတ္ဘဲ
အင္တာနက္လွည့္ကြက္သာ ျဖစ္သည္။ စိတ္ခ်ယံုၾကည္
ရသည့္ အရင္းအျမစ္ႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၾကည့္ျခင္းျဖင့္
သာလွ်င္ မွန္မမွန္ကို အတည္ျပဳႏိုင္သည္။
မာေကေဒါနိျပည္မွ ပထမရာစုႏွစ္ ေရွးဦးယံုၾကည္သူ
တစ္စုတို႔သည္လည္း သူတို႔ၾကားရသည့္အရာမ်ား မွန္မမွန္ကို
အတည္ျပဳရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သေဘာေပါက္ၾကသည္။
ေဗရိၿမိဳ႕သားတို႔သည္ ‘‘... အလြန္ၾကည္ညိဳေသာ ေစတနာ
စိတ္ႏွင္႔ ႏႈတ္ကပတ္တရားေတာ္ကို ခံယူ၍ မွန္သည္ မမွန္သည္
ကို သိျခင္းငွာ က်မ္းစာကို ေန႔တိုင္း ေစ႔ေစ႔ၾကည့္႐ႈၾက၏’’ (တ ၁၇း၁၁)။…

ကေလးငယ္၏ေျခလွမ္းမ်ား

ကၽြန္မသမီးေလး လမ္းေလွ်ာက္သင္ေနသည္။ သူ႔ကို ကိုင္ထားရၿပီး သူ႔ေျခမခိုင္ေသး၍
သူက ကၽြန္မလက္ေခ်ာင္းကို ဆုပ္ကုိင္တြယ္ထားသည္။ သူေခ်ာ္က်မွာ စိုးေၾကာက္
ေနေသာ္လည္း ကၽြန္မက သူ႔ကို ထိန္းေပးေနၿပီး သူ႔ကို ေစာင္႔ၾကည့္ေနသည္။ ကၽြန္မ၏
အကူအညီျဖင့္ သူလမ္းေလွ်ာက္ရင္း သူ႔မ်က္လံုး၌ ေက်းဇူးတင္ေသာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာ၊
စိတ္ခ်လံုျခံဳမႈရွိေသာ အၾကည့္မ်ားျဖင့္ ေတာက္ပေနသည္။
သို႔ေသာ္ အႏၲရာယ္ရွိေသာလမ္းသို႔ ကၽြန္မ ေပးမသြားလွ်င္၊
သူ႔ကို မထိခုိက္ေအာင္ ကာကြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မသိဘဲ
ငိုတတ္သည္။
ကၽြန္မတို႔၏ ၀ိညာဥ္ေရးရာ ေလွ်ာက္လွမ္းမႈတြင္
ကၽြန္မ သမီးေလးကဲ႔သို႔ ကၽြန္မတို႔ကို ေစာင္႔ၾကည့္ေနမည့္သူ၊
လမ္းျပမည့္သူ၊ ထိန္းေပးမည့္သူ တစ္စံုတစ္ဦးကို လိုအပ္
သည္။ ကၽြန္မတို႔အတြက္ ထိုကဲ႔သို႔ေသာသူတစ္ဦးရွိပါသည္။ အဘဘုရားသခင္သည္
သူ႔သားသမီးမ်ား ဘ၀ခရီးကို ေလွ်ာက္လွမ္းတတ္ေအာင္ မစသည္။ ကၽြန္မတို႔၏
ေျခလွမ္းမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းပဲ႔ျပင္ေပးသည္။ ကၽြန္မတို႔၏လက္ကို ကိုင္ထားၿပီး မွန္ေသာ
လမ္း၌…

စိတ္ပ်က္စရာ သူရဲေကာင္းမ်ား

မၾကာမီက ထြက္ရွိသည့္ အေမရိကန္ျပည္သမိုင္းကို လွစ္ဟျပေသာ အေပ်ာ္ဖတ္၀တၱဳ
တစ္အုပ္တြင္ ေခတ္ေဟာင္းအေနာက္ပိုင္းေဒသႏွင့္ အငွားလူသတ္သမား Wyatt Earp
ႏွင့္ Doc Holliday တို႔ကို ကေလကေခ်မ်ားအျဖစ္ သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည္။ National
Public Radio မွ စာေရးသူကို ေမးျမန္းခဲ့ရာ စာေရးသူက ‘‘ Earp အစစ္က သူ႔ဘ၀မွာ
အမွတ္ရစရာ ေကာင္းေအာင္ ဘာတစ္ခုတစ္ေလကိုမွ မလုပ္ခဲ႔ပါဘူး’’ ဟု ျပန္ေျဖသည္။
၀တၱဳႏွင့္ ေဟာလီး၀ုဒ္႐ုပ္ရွင္မ်ားတြင္ ၎တို႔မွာ သူရဲေကာင္း
အျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နံမည္ေက်ာ္ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္
အစဥ္အလာရွိေသာ သမိုင္းေၾကာင္းမွတ္တမ္းမ်ားအရမူ
၎တို႔သည္ သူရဲေကာင္းမ်ား မဟုတ္ပါ။
သမၼာက်မ္းစာတြင္လည္း တကယ့္သူရဲေကာင္း
ျဖစ္လာသည့္ အျပစ္အနာအဆာႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားအေၾကာင္း
အျပည့္ပါရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ၎တို႔၏ သူရဲေကာင္းဆန္သည့္
လုပ္ရပ္မ်ားသည္ အေရးႀကီးသည့္ အရင္းအျမစ္၌ ျမစ္ဖ်ား
ခံေၾကာင္း…

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။