ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္မွန္စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အား

ဘုရားသခင္ေရွ႕ေတာ္၌ ေျဖာင့္မွန္စြာ လုပ္ေဆာင္ျခင္း

“ႏြားေက်ာင္းသားကဲ့သို႔ အိမ္ေဆာက္သူ” ဟူေသာစကားလံုးသည္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံရွိ အိမ္ပိုင္ရွင္မ်ားက ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ မကၽြမ္းက်င္သည့္ အလုပ္သမားမ်ားကို ၫႊန္းဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစကားလံုးသည္ ဆိုး၀ါးေသာ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားေၾကာင့္ ေၾကာက္ရြံ႕မႈ (သို႔) ေနာင္တတရားဟုလည္း အဓိပၸာယ္သက္ေရာက္သည္။
ဓမၼေဟာင္းေခတ္ကာလက ႐ိုးေျဖာင့္မႈမရွိေသာ လက္သမား၊ ပန္းရံသမား၊ ေက်ာက္ဆစ္သမားမ်ားလည္း ရွိမည္ မလြဲပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ေယာရွမင္းႀကီး   အုပ္စိုးေသာ ကာလတြင္ သစၥာေစာင့္သိေသာ လုပ္သားမ်ားက ၿပိဳပ်က္ ေနေသာဗိမာန္ေတာ္ကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ၾကေၾကာင္း ေဖာ္ျပ ပါရိွသည္ (၄ ရာ ၁၂း၁၅)။
ယဇ္ပေရာဟိတ္ ေယာယဒ သြန္သင္ေသာ ကာလ ပတ္လုံး ေယာရွမင္းသည္ ထာဝရဘုရားေရွ႕ေတာ္၌ တရားေသာအမႈကိုျပဳၿပီး (၄ ရာ ၁၂း၂)၊  ယဇ္ပေရာဟိတ္ ေယာယဒ ေသလြန္ေသာ္  ေယာရွမင္းသည္ ထာဝရဘုရား၏
အိမ္ေတာ္ကိုစြန္႔၍ ရုပ္တုတို႔ကို ဝတ္ျပဳကိုးကြယ္ခဲ့သည္ (၆ ရာ၂၄း၁၇-၂၇)။
ေယာရွမင္း၏အသက္တာကို ၾကည့္လွ်င္ …

ခရစ္ေတာ္၏ ေမႊးရနံ႔

အတိတ္က ျဖစ္ရပ္၊ အေၾကာင္းအရာတို႔ကို ျပန္လည္ျမင္ေယာင္ စဥ္းစားရာ၌ မည္သည့္အာ႐ံုက အဆြဲေဆာင္ႏုိင္ဆံုးနည္း။ ကၽြန္ေတာ္႔အတြက္ ဆိုရလွ်င္ ရနံ႔အာ႐ံု ဟုပင္ဆိုရမည္။ ေနေလာင္ဒဏ္ကာကြယ္ေပးသည့္ အဆီတမ်ိဳး၏ရနံ႔ကိုရလွ်င္ ျပင္သစ္ႏုိင္ငံရွိ ကမ္းေျခတစ္ခုသို႔ ေရာက္သြားေစသည့္အလား ကၽြႏု္ပ္ခံစားရသည္။ ၾကက္သားႏွပ္ ဟင္းအန႔ံရလွ်င္  ငယ္စဥ္က ဘြားဘြား ခ်က္ေကၽြးခဲ့သည့္ဟင္းကို သတိရမိသည္။ ထင္း႐ွဴးပင္ဆိုလွ်င္ `ခရစ္စမတ္ေရာက္ၿပီ´ဟု သတိရသလို၊ မုတ္ဆိတ္ရိတ္ ေဆးရည္အနံ႔တစ္မ်ိဳးဆိုလွ်င္ သား၏ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္ကို ျပန္သတိရမိသည္။
ရွင္ေပါလုက မိမိတို႔ယံုၾကည္သူ တစ္ေယာက္စီတိုင္း သည္ ခရစ္ေတာ္၏ အေမႊးရနံ႔မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ သည္။ ‘‘အဘယ္သို႔နည္းဟူမူကား၊ ငါတို႔သည္ ကယ္တင္ေသာသူတို႔၌၎၊ ဘုရားသခင္ အား ခရစ္ေတာ္၏ အေမႊးအႀကိဳင္ ျဖစ္ၾက၏” (၂ေကာ ၂း၁၅)။
ရွင္ေပါလုအေနျဖင့္ ေရာမစစ္သားမ်ား၏ေအာင္ပြဲခံပံုကို ပုံေဆာင္၍ ဥပမာေပးျခင္း
ျဖစ္သည္။ ထိုေခတ္အခါက ေရာမတို႔သည္ စစ္တိုက္၍ေအာင္ျမင္ေသာအခါ ယဇ္ပလႅင္ ေပၚတြင္ နံ႔သာေပါင္းကို…

အံ့ဖြယ္ေမတၱာေတာ္

ဖမ္းဆီးသိမ္းသြားျခင္းခံရေသာ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔အား ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕တြင္ ေနာက္တစ္ဖန္ ျပန္လည္အေျခခ်ရန္ ထာဝရဘုရားခြင့္ျပဳျခင္းအေၾကာင္းကို ဓမၼေဟာင္း က်မ္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဧဇရမွတ္စာႏွင့္ ေနဟမိမွတ္စာတို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဒါဝိဒ္ၿမိဳ႕တြင္ ျပန္လည္အေျခခ်သည့္ ေဟျဗဲလူဦးေရမ်ားျပားၿပီး၊ ဗိမာန္ေတာ္အသစ္ကို ျပန္တည္ေဆာက္ကာ ၿမိဳ႕တံတိုင္းကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။
ဓမၼေဟာင္းက်မ္း၏ ေနာက္ဆုံးက်မ္းျဖစ္ေသာ မာလခ္ိအနာဂတၱိက်မ္းကို ေရးသားခဲ့သူ ပေရာဖက္မာလခိ သည္ ေနဟမိႏွင့္ ေခတ္ၿပိဳင္ေပၚထြန္းခဲ့သူျဖစ္သည္။ ထိုက်မ္း၏အစတြင္ ဘုရားသခင္သည္ ဣသေရလ လူမ်ဳိးတို႔အား “သင္တို႔ကို ငါခ်စ္ေလၿပီ” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအခါ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔က “အကၽြႏု္ပ္တို႔ကို အဘယ္သို႔ ခ်စ္ေတာ္မူသနည္း” ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားသည္ (မာလခိ ၁း၂)။
အံ့ၾသဖြယ္ေကာင္းလွသည္။ ဣသေရလလူမ်ိဳးတို႔၏ သမိုင္းသည္ ထာဝရ ဘုရားသခင္၏ သစၥာကတိတည္ေၾကာင္း သက္ေသျဖစ္သည္။ သူေ႐ြးႏႈတ္ထားေသာ သူ႔လူမ်ိဳးေတာ္တို႔ကို ဘုရားသခင္သည္ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီ၍ နိမိတ္လကၡဏာအားျဖင္႔ တစ္မ်ိဳး၊ သာမန္အမႈမ်ားအားျဖင့္ တစ္ဖံု၊ ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည့္တိုင္ လူမ်ိဳးေတာ္…

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။