ပညာရွာသူမ်ား

ေန႔စဥ္ခြန္အား

ေၾကကြဲႏွလံုးအတြက္ အသစ္တစ္ဖန္ အစျပဳရာ

ခ႐ိုေအးရွား ႏိုင္ငံ ဇဲဂရက္ၿမိဳ႕ရွိ ‘‘ပတ္သက္မႈဆက္ဆံေရးပ်က္ယြင္းျခင္း ျပတိုက္’’တြင္
အမည္မသိ လူပုဂိၢဳလ္တို႔ လွဴဒါန္းထားသည့္ ပ်က္ယြင္းသြားသည့္ ေမတၱာျပယုတ္
ပစၥည္းအႂကြင္းအက်န္မ်ားစြာရွိသည္။ သစ္စိမ္းခ်ိဳးခ်ိဳးခံရသူက သစ္စိမ္းခ်ိဳးသြားသူ၏
ပရိေဘာဂပစၥည္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးပစ္ရာ၌ သံုးခဲ႔သည့္ ပုဆိန္၊
မွန္ကြဲမ်ားျဖင္႔ ေဘာင္ခတ္ထားသည့္ ေမတၱာစာလႊာမ်ား၊
သတို႔သမီး၀တ္စံု စသည္ျဖင္႔ ႏွလံုးသား ေၾကကြဲရမႈကို ေဖာ္က်ဴး
ထားသည္။ ထိုျပတိုက္သို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ ၾကည့္႐ႈသူ
မ်ားတြင္ အခ်ိဳ႕က ကိုယ္တိုင္အသဲကြဲခဲ႔၍ မ်က္ရည္ႏွင္႔ ျပန္သြား
ၾကသလို အခ်ိဳ႕ေသာစံုတြဲမ်ားကလည္း တစ္ဦးႏွင္႔တစ္ဦး
ေထြးဖက္လ်က္ သစၥာမေဖာက္ေၾကးဟု ကတိက၀တ္ ျပဳသြား
ၾကသည္။
ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ ပေရာဖက္ ေဟရွာယက ‘‘ထာ၀ရဘုရား၏၀ိညာဥ္ေတာ္သည္
ငါ႔အေပၚမွာ တည္ေတာ္မူ၏။ အေၾကာင္းမူကား ဆင္းရဲသားတို႔အား ၀မ္းေျမာက္စရာ
သတင္းကို ၾကားေျပာေစျခင္းငွာ ငါ႔ကို ဘိသိတ္ေပးေတာ္မူၿပီ။ ႏွလံုးေၾကကြဲေသာသူတို႔၏
အနာကို စည္းေစျခင္းငွာ၎ ... ငါ႔ကို…

သင္၏ အာ႐ံုစိုက္မႈကို သတိထားပါ

တစ္ခါက အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ သူကူညီမစေနသူတစ္ဦးႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍
‘‘ဒါကၽြန္မရဲ႕တပည့္ေလး’’ဟု ေျပာလိုက္သံကို ကၽြႏု္ပ္ၾကားဖူးသည္။ ခရစ္ေတာ္၏
ေနာက္လုိက္ျဖစ္သည့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုးသည္ ခရစ္ေတာ္၏သတင္းေကာင္းကို
လူမ်ားအား ေ၀ငွျခင္း၊ သူတို႔၏ ၀ိညာဥ္ေရးႀကီးထြား တိုးတက္
ေစေရး မစျခင္း စသည့္ တပည့္ေတာ္ျဖစ္ေစျခင္း တာ၀န္
အပ္ႏွင္းခံရသည္။ ထိုတာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရာ၌ သခင္
ေယ႐ႈထက္ မိမိကိုယ္ကို အာ႐ံုစိုက္ရန္ လြယ္ကူလွသည္။
ေကာရိႏသဳအသင္းေတာ္သည္ ခရစ္ေတာ္အေပၚ
အာ႐ံုစိုက္မႈ ေပ်ာက္ဆံုးေနသျဖင္႔ တမန္ေတာ္ ရွင္ေပါလု
ေသာကေရာက္ရသည္။ ထိုေခတ္အခါက အေက်ာ္ၾကားဆံုး
ဓမၼပညာရွင္ႏွစ္ဦးမွာ ရွင္ေပါလုႏွင္႔ အာေပါလု ျဖစ္သည္။
‘‘ငါက ေပါလုတပည့္...’’၊ ‘‘ငါက အာေပါလုတပည့္...’’ ဟုခံယူ
ၾကသျဖင္႔ အသင္းေတာ္မွာ ႏွစ္ျခမ္းကြဲရသည္။ ကယ္တင္ရွင္ေနာက္သို႔ လိုက္ျခင္းထက္
ဆရာမ်ားေနာက္သို႔လိုက္ျခင္းျဖင္႔ သူတို႔ အာ႐ံုစိုက္ေသာပုဂၢိဳလ္က လြဲမွားေနသည္။
သို႔ေသာ္ ရွင္ေပါလု သူတို႔ိကုိ ျပဳျပင္ေပးခဲ႔သည္။…

ႀကီးျမတ္ေသာအနာေရာဂါ ၿငိမ္းေစသူ

ကၽြႏု္ပ္သိေသာဆရာ၀န္မ်ားမွာ စမတ္က်၍ အလုပ္ႀကိဳးစားသည္၊ ေမတၱာႀကီးမားသည္။
ကၽြႏု္ပ္၏ေ၀ဒနာမ်ားကို သူတို႔ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကုသေပးခဲ႔သည္။ ေရာဂါစမ္းသပ္
စစ္ေဆးျခင္း၊ သင္႔ေတာ္ေသာ ေဆး၀ါးမ်ားကို ညႊန္းေပးျခင္း၊ က်ိဳးသြားေသာအ႐ိုးမ်ားကုိ
ဆက္ေပးျခင္း၊ ဒဏ္ရာမ်ားကိုခ်ဳပ္ေပးျခင္း စသည္ျဖင္႔
သူတို႔၏ကၽြမ္းက်င္မႈအတြက္ ေက်းဇူးတင္မိသည္။ သို႔ေသာ္
၎သည္ ဘုရားထက္ ဆရာ၀န္မ်ားကို ပိုယံုၾကည္သည္ဟု
မဆိုလိုပါ။
သူသာသိသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဘုရားသခင္
သည္ ဖန္ဆင္းျခင္းအရာမ်ားကို ျပဳစုေစာင္႔ေရွာက္ရန္
လူကို လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္အျဖစ္ ခန္႔ထားၿပီး (က ၂း၁၅)၊
၎တို႔အနက္ ဆရာ၀န္မ်ားလည္း အပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ဆရာ၀န္မ်ားသည္ ေဆးပညာကို
သင္ယူၾကၿပီး၊ ခႏၶာကိုယ္ကို ဘုရားမည္သို႔ ဖန္ဆင္းထားသည္ကိုေလ႔လာ ၾကရသည္။
က်န္းမာေသာအေျခအေနသို႔ ျပန္ေရာက္ေအာင္ ထိုအသိပညာကို အသံုးခ်ၿပီး ကုသရသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ က်န္းမာလာေအာင္ ဆရာ၀န္မ်ား ကုသေပးႏုိင္ျခင္းမွာ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို အနာၿငိမ္းၿပီး
ေ၀ဒနာေပ်ာက္ကင္းေစသည့္စြမ္းရည္ျဖင္႔ ဘုရားက ဖန္ဆင္းထားေသာေၾကာင္႔…

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။