ငါ့ထံသို႔လာပါ

ေန႔စဥ္ခြန္အား

ကု႐ု စာလိပ္

၁၈၇၉ ခုႏွစ္တြင္ေ႐ွးေဟာင္း သုေတသန ပညာရွင္မ်ားသည္ အီရတ္ (ဗာဗုလုန္) ႏိုင္ငံ၌
ထူးထူးျခားျခား ၉ လက္မ အရွည္ရွိ ကု႐ုစာလိပ္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ႔ၾကသည္။ ထို
စာလိပ္တြင္ လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ က ေပရသိျပည္ (ပါးရွား)၏ရွင္ဘုရင္ ကု႐ုမင္း
လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည့္အရာမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည္။ ထိုမင္းသည္ လူတစ္စုအား
သူတုိ႔၏ေနရပ္သို႔ ျပန္ခြင္႔ျပဳခဲ႔ၿပီး၊ ‘‘သန္႔ရွင္းေသာၿမိဳ႕မ်ား’’ ကို
ျပန္တည္ေဆာက္ရန္ ခြင္႔ျပဳခဲ႔သည္ဟု ပါရွိ၏။
၎သည္ ဧဇရမွတ္စာ ၁ ၌ ပါရွိေသာ အျဖစ္အပ်က္
အတိုင္းျဖစ္သည္။ အမိန္႔ေတာ္စာကို ထုတ္ျပန္ရန္ “ထာ၀ရ
ဘုရားသည္ ေပရသိရွင္ဘုရင္ ကု႐ုအား ႏႈိးေဆာ္’’ ခဲ႔ၿပီး(း၁)၊
ထိုအမိန္႔ေတာ္၌ ဗာဗုလုန္ရွိ သုံ႔ပန္းမ်ားကို ေယ႐ုရွလင္သို႔
ျပန္ၿပီး ေနအိမ္ျပန္ေဆာက္ရန္၊ ဗိမာန္ေတာ္ကို ျပန္တည္
ေဆာက္ရန္ ကု႐ုမင္း လႊတ္ေပးခဲ႔သည္ဟု ေျပာထားသည္။…

ေရွ႕တန္းစစ္ေျမျပင္မွ ေပးပို႔ေသာစာ

အင္ဒ႐ူး ကာ႐ိုးသည္ စစ္မက္ကာလအတြင္းက မိသားစု၀င္မ်ား (သို႔) သူငယ္ခ်င္းမ်ားမွ
ေရးသားေပးပို႔ေသာစာမ်ားကို မလႊင္႔ပစ္ရန္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ မွ် လူမ်ားကို တိုက္တြန္း
ခဲ႔သည္။ သူသည္ ကယ္လီဖိုးနီးယား ရွိ ခ်က္မဲန္ တကၠသိုလ္မွ
‘‘အေမရိကန္စစ္ပြဲမ်ားအတြင္း ေပးစာမ်ား ထိန္းသိမ္းထား
သည့္ဌာန’’ ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉးျဖစ္သည္။ သူက ထိုစာမ်ား
သည္ မိသားစုမ်ားကို စည္းလံုးေစေသာ၊ နားလည္မႈကို
ေပးစြမ္းေသာ၊ အစားထိုး၍မရႏိုင္သည့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈဟု ယူဆ
သည္။ ‘‘ငယ္ရြယ္တဲ႔ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြဟာ ဒီစာေတြကို
ဖတ္ၾကတယ္။ ၿပီးေတာ႔ ေမးခြန္းထုတ္ၾကတယ္။ ‘ဘာေတြ
ခံစားခဲ႔ရတယ္၊ ဘာေတြ ေပးဆပ္ခဲ႔တယ္’ ဆိုတာကို အခု
နားလည္ပါၿပီလို႔ ေျပာၾကတယ္’’ ဟု ကာ႐ိုးက ေျပာသည္။
ေရာမၿမိဳ႕တြင္ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလု အက်ဥ္းက်ခံ
ေနရၿပီး မၾကာမီ သူ႔ဘ၀ အဆံုးသတ္ေတာ႔မည္ကို…

ေတာက္ေလာင္ေနေသာ စကား၀ိုင္း

ကၽြႏု္ပ္၏ဇာတိ ဂါနာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း၌္ ေျခာက္ေသြ႕ေသာရာသီျဖစ္သည့္ ဒီဇင္ဘာ
ႏွင့္ မတ္လအၾကားတြင္ ခ်ံဳမီးမ်ား ေလာင္ကၽြမ္းသည္မွာ ျဖစ္႐ိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။
မီးလင္းဖိုမွ မီးပြားမ်ား ေလႏွင့္လႊင့္ပါသြားျခင္း၊ လမ္းေဘးတြင္ မဆင္မျခင္ လႊင့္ပစ္ေသာ
ေဆးလိပ္တိုေၾကာင္႔ လယ္ဧကေပါင္းမ်ားစြာ မီးေလာင္ကၽြမ္း
သည္ကို ကိုယ္ေတြ႕ျမင္ဖူးသည္။ ေျခာက္ေသြ႕ေသာ ျမက္ခင္း
ျပင္ႀကီး အႀကီးအက်ယ္ ပ်က္စီးေလာင္ကၽြမ္းသြားေအာင္
မီးပြားေလးတစ္ခု သာလိုသည္။
ရွင္ယာကုပ္က လွ်ာကို ထုိ႔နည္းတူ ေဖာ္ျပထားသည္။
‘‘လွ်ာသည္ မီးျဖစ္၏။ ဒုစ႐ိုက္၏ေလာကဓာတ္လည္း
ျဖစ္၏။ ထိုသို႔ႏွင့္အညီ လွ်ာသည္ ငါတုိ႔၏အဂၤါတို႔တြင္
တည္၍ တစ္ကိုယ္လံုးကို ညစ္ညဴးေစ၏။ ဇာတိစက္
ကိုလည္း မီး႐ႈိ႕တတ္၏။ မိမိသည္လည္း ငရဲမီး႐ႈိ႕ျခင္းကို
ခံလ်က္ရွိ၏’’ (ယာ ၃း၆)။ မမွန္ေသာ သက္ေသကို ဟိုတစ္မ်ိဳး
ဒီတစ္မ်ိဳးေျပာျခင္းျဖင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမ်ား ပ်က္စီးေစသည္။ ‘‘သန္လ်က္ႏွင့္
ထုိးသကဲ႔သို႔ စကားေျပာတတ္ေသာ လူတစ္ခ်ိဳ႕ရွိ၏။ ပညာရွိတို႔၏လွ်ာမူကား…

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။