စာရေးသူ

အားလံုးျမင္ႏိုင္ရန္
David McCasland

ေဒးဗစ္ မက္ကာ့စ္လန္

ေဒးဗစ္ မက္ကာ့စ္လန္ သည္ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္မွစ၍ Our Daily Bread အတြက္ စာမူမ်ားေရးသားေပးသူျဖစ္ၿပီး Discovery House အတြက္လည္း စာအုပ္အေတာ္မ်ားမ်ား ေရးသားေပးသူျဖစ္သည္။ ဆရာႏွင့္ဇနီး ဆရာမ လူအန္း တို႔သည္ ေကာ္လိုရာဒို၌ ေနထိုင္ၾကၿပီး ၎တို႔၏ သမီး ၄ ဦးႏွင့္ ေျမး ၆ ဦးရွိသည္။

စာမူ/ အေၾကာင္းအရာ မ်ား ေဒးဗစ္ မက္ကာ့စ္လန္

စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ႔

ကာလက္သည္ စိတ္ႏွလံုး စံုလင္သူျဖစ္သည္။ ကတိထားေတာ္မူေသာျပည္ကို သြားေရာက္စံုစမ္းရသည့္ သူလွ်ိဳ ၁၂ ဦးတြင္ သူႏွင္႔ ေယာ႐ႈတို႔ အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ေမာေ႐ွႏွင္႔ လူအေပါင္းတို႔ေ႐ွ႕ေမွာက္၌ အစီရင္ခံရၾကသည္။ “ကာလက္ကလည္း ခ်က္ျခင္း ခ်ီသြား၍ ထိုျပည္ကို သိမ္းယူၾကစို႔။ ေအာင္ႏိုင္ေကာင္းသည္” ဟုဆိုသည္ (ေတာ ၁၃း၃၀)။ သို႔ေသာ္ က်န္လူ ၁၀ ဦးကမူ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည့္ပံု မေပၚဟု ဆိုၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ကတိေတာ္ထက္ အတားအဆီး အခက္အခဲကိုသာ သူတုိ႔ျမင္သည္ (း၃၁-၃၃)။
သူလွ်ိဳ ၁၀ ဦး၏ စကားေၾကာင္႔ လူအေပါင္းတို႔ စိတ္အားေလ်ာ႔ၿပီး ဘုရားသခင္ကို အျပစ္တင္ျမည္တမ္း ၾကသည္။ ရလဒ္အေနျဖင္႔ ၎တို႔ ေတာထဲ၌ အႏွစ္ ၄၀ လွည့္လည္ခဲ႔ရေတာ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ကာလက္က စိုးစဥ္းမွ် လက္မေလ်ာ႔၊ ေနာက္မဆုတ္ခဲ႔ပါ။ “ငါ႔ကၽြန္ ကာလက္မူကား ထူးျခားေသာသေဘာ႐ွိ၍ ငါ႔ေနာက္သို႔ လံုးလံုးလိုက္ေသာ…

ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ ဧဝံေဂလိသတင္းေကာင္း

ေဘာ္စတြန္ျပည္နယ္႐ွိ ေနာ႔အစ္တန္ တကၠသိုလ္မွ Viral Texts  စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို လုပ္ေဆာင္ၿပီး ၁၈၀၀ ျပည့္ႏွစ္မ်ားေခတ္၏လူမႈမီဒီယာကြန္ရက္ျဖစ္သည့္ သတင္းစာမွ တစ္ဆင္႔ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ား မည္သို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔သည္ကို ေလ႔လာၾကသည္။ စာမူတစ္ပုဒ္သည္ အႀကိမ္ ၅၀ ထက္မနည္း ျပန္လည္ပံုႏွိပ္ ေဖာ္ျပရပါက ၎ကို စက္မႈေခတ္၏ ကူးစက္ပ်ံ႕ပြားမႈကို ျဖစ္ေစေသာ အရာ/စာမူဟု သတ္မွတ္ခံရသည္။ စမစ္ဆိုးနီးယား မဂၢဇင္းတြင္ ဘရစ္ထ္ ပီတာဆန္က မိမိ၏ယံုၾကည္ျခင္းေၾကာင္႔ အသတ္ ခံရသည့္ သခင္ေယ႐ႈ၏ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ားအေၾကာင္း ၁၉ ရာစုႏွစ္၏သတင္းမ်ားကို အႀကိမ္ေပါင္း ၁၁၀ ထက္မက စာေစာင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း သူသတိျပဳမွတ္သားမိသည္ဟု ေရးသားခဲ႔သည္။
သက္သာေလာနိတ္ၿမိဳ႕႐ွိ ခရစ္ယာန္မ်ားထံ စာေရး ရာ၌ သခင္ေယ႐ႈအေၾကာင္းကို ရဲရင္႔ျခင္းစိတ္၊ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းစိတ္ျဖင္႔ သက္ေသခံျခင္းအတြက္ ၎တို႔ကို ရွင္ေပါလုမွ ခ်ီးက်ဴးခဲ႔သည္။ “သင္တုိ႔ထံက သခင္ဘုရား၏ ႏႈတ္ကပတ္ တရားေတာ္အသံသည္…

တိုလီမိုလီအမိႈက္ ပါရမီရွင္္

ႏိုးအာ ဖ်ဴရီဖြိဳင္းသည္ ၁၉၆၅ ခုႏွစ္က ေလာ႔စ္အိန္ဂ်လိစ္ ၿမိဳ႕ ဝါ႔တ္စ္ ဝန္းက်င္၌ ျဖစ္ပြားခဲ႔ေသာ အဓိက႐ုဏ္းမွ ရ႐ွိေသာ ၃ တန္ အေလးခ်ိန္႐ွိသည့္ အမိႈက္သ႐ုိက္မ်ားကို ျပန္လည္စုစည္း
တပ္ဆင္ပံုေဖာ္သည့္ အႏုပညာ႐ွင္တစ္ဦးအျဖစ္ မိမိ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုပ္ကို စတင္ခဲ႔ရသည္။ အသံုးျပဳ၍မရေတာ႔သည့္ စက္ဘီး၏ဘီးအက်ိဳးအပဲ႔မ်ား၊ ဘိုးလင္း ေဘာလံုးမွအစ ကားတာယာအစုတ္၊ တီဗီအပ်က္မ်ားကို သူ႔မိတ္ေဆြတစ္ဦးႏွင္႔အတူ အႏုပညာလက္ရာေျမာက္စြာ   ျပန္လည္တပ္ဆင္အသက္သြင္းသည္။ ထိုလက္ရာမ်ားက  မ်က္ေမွာက္ေခတ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ စြန္႔ပယ္ခံရေသာ လူသားမ်ားဘ၀ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အလြန္ထိေရာက္ေသာ သတင္းစကားအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။ ထုိပုဂၢိဳလ္ ဖ်ဴရီဖြိဳင္းအား သတင္းစာဆရာတစ္ဦးက `တိုလီမိုလီအမိႈက္ ပါရမီ႐ွင္´ ဟုပင္ ေဖာ္ညႊန္းခဲ႔သည္။
သခင္ခရစ္ေတာ္ သက္ေတာ္ထင္႐ွားစဥ္က အနာ ေရာဂါ႐ွိသူမ်ား၊ ခႏၶာကိုယ္အစိတ္အပိုင္းခ်ိဳ႕ယြင္းသူမ်ားအား ဘုရား၏အျပစ္ေပး ဒဏ္ခတ္ ခံရေသာ အျပစ္သားမ်ားဟု အမ်ားက ထင္ျမင္ယူဆၾကသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ အမ်ား၏ေ႐ွာင္ဖယ္ျခင္း၊ ဂ႐ုမစိုက္လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္းကို…

သင္႔ကို ဝမ္းေျမာက္ေစသလား

ဂ်ပန္အမ်ိဳးသမီးေလး မာရီကြန္ဒို ေရးသားသည့္ ပစၥည္းမ်ား အစီစဥ္တက် ထား႐ွိျခင္း ႏွင္႔
စနစ္တက်စီမံျခင္းစာအုပ္ကို  ကမာၻတစ္ဝန္း၌ အုပ္ေရ ၂ သန္းေက်ာ္ ေရာင္းခ်ခဲ႔ရ သည္။ သူေပးလိုေသာ အေၾကာင္းအရာ၏အႏွစ္ခ်ဳပ္မွာ အိမ္ႏွင္႔အဝတ္ဗီ႐ို႐ွိ မိမိ မလိုအပ္ေသာ္လည္း သိမ္းဆည္းထားေသာအရာမ်ားစြာကို ဖယ္႐ွားႏိုင္ေအာင္ ကူညီရန္ ျဖစ္သည္။ သူက “ပစၥည္းတစ္ခုကို ကိုင္ၾကည့္ၿပီး မိမိကို ဝမ္းေျမာက္ေစသလားဟု ေမးပါ။ မိမိကို ဝမ္းေျမာက္ေစလွ်င္ ဆက္လက္သိမ္းထားၿပီး၊ ၀မ္းမေျမာက္ေစပါက ေပးပစ္လိုက္ ပါ” ဟူ၍ ေျပာထားသည္။
တမန္ေတာ္ႀကီး ႐ွင္ေပါလုသည္ ဖိလိပၸိၿမိဳ႕႐ွိ  ယံုၾကည္သူမ်ားအား ဘုရားသခင္ႏွင္႔ သူတို႔၏ဆက္ဆံေရး တြင္ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင္႔ျပည့္ေစရန္ “တစ္ဖန္ ငါဆိုသည္ ကား၊ ဝမ္းေျမာက္ၾကေလာ့” (ဖိ ၄း၄) ဟု တိုက္တြန္း ခဲ႔သည္။ စိတ္ပ်က္ဝမ္းနည္းမႈမ်ားႏွင့္ ဘဝကို ျဖတ္သန္းမည့္ အစား အရာရာ၌ ဆုေတာင္းပတၳနာျပဳကာ …

ဘုရားသခင္၏ ဂ႐ုျပဳမႈ၌ အစဥ္႐ွိေနျခင္း

ကၽြန္ေတာ္႔သမီး အငယ္ဆံုးေလး ျမဴးနစ္ မွ ဘာစီလိုးနား သုိ႔ ျပန္သြားေသာေန႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္သေဘာက်သည့္ ေလယာဥ္လမ္းေၾကာင္း လိုက္စစ္ၾကည့္ႏိုင္သည့္ ၀က္ဘ္ဆိုက္ သ႔ို ဝင္ကာ သူ၏ခရီးစဥ္ကို ေစာင္႔ၾကည့္လိုက္သည္။ ေလယာဥ္အမွတ္စဥ္ ႐ိုက္ႏွိပ္လိုက္ေသာအခါ ကြန္ျပဴတာမ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ သူစီးနင္းလိုက္ပါေသာ ေလယာဥ္သည္  ၾသစႀတီးယား ကို ျဖတ္သြားၿပီး အီတလီ ႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ဦးတည္ ပ်ံသန္းေနေၾကာင္း ျပေနသည္။ ထိုမွတစ္ဆင္႔ ေလယာဥ္သည္ ေျမထဲပင္လယ္ကို ျဖတ္၍ ျပင္သစ္ ရီဗာရာ ေတာင္ပိုင္းမွ စပိန္ႏိုင္ငံသို႔ ဦးတည္ပ်ံသန္း သြားမည္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္မွန္ ေရာက္႐ွိေအာင္ စီစဥ္ထား ေသာ ခရီးစဥ္ပင္။ ေလယာဥ္ေမာင္/မယ္တို႔ ေန႔လယ္စာ ဘာေကၽြးမည္ကိုသာ ကၽြန္ေတာ္ မသိႏိုင္ေသာအရာ ျဖစ္လိမ့္မည္။
သမီးေလး ႐ွိရာအရပ္ႏွင္႔ အေျခအေနကို ကၽြန္ေတာ္ အဘယ္ေၾကာင့္ ဂ႐ုစိုက္ မိပါသနည္း။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ သူ႔ကို ကၽြန္ေတာ္…

အခ်ည္းႏွီး မဟုတ္ပါ

ကၽြန္ေတာ္ႏွင္႔သိကၽြမ္းေသာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အၾကံေပးသူက ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ‘‘အေကာင္းဆံုးကို ေမွ်ာ္လင္႔ထားသလို အဆိုးဆံုးအတြက္လည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားဖို႔ပါ’’ ဟု ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ ဘ၀အသက္တာ၌ မိမိခ်မွတ္ခဲ႔ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တိုင္းလိုလို၏ ရလဒ္မ်ားမွာ ေသခ်ာေရရာမႈမရွိပါ။ ဘာပဲျဖစ္လာျဖစ္လာ အဆံုးသတ္တြင္ အခ်ည္းႏွီးသက္သက္ မဟုတ္ေၾကာင္း သိႏိုင္သည့္ လမ္းတစ္လမ္းရွိသည္။ ထိုလမ္းကို ကၽြန္ေတာ္တို႔
ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္သည္။              စာရိတၱပ်က္ျပားေနေသာၿမိဳ႕အျဖစ္ နာမည္ႀကီးသည့္ ေကာရိႏသဳၿမိဳ႕တြင္ ယံုၾကည္သူမ်ားႏွင္႔ တမန္ေတာ္ႀကီး ႐ွင္ေပါလု တစ္ႏွစ္နီးပါး ေနခဲ႔သည္။ ထိုၿမိဳ႕မွ သူထြက္ခြာ ၿပီးေနာက္ စာေရးကာ ခြန္အားေပးခဲ့သည္။ စာ၌ ခရစ္ေတာ္ အတြက္ ၎တို႔၏သက္ေသသည္ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္သည္ဟု မေတြးရန္၊ စိတ္မပ်က္ အားမေလ်ာ့ရန္  တိုက္တြန္းခြန္အား ေပးခဲ႔သည္။ သခင္ျပန္လာမည့္ေနရက္ ေရာက္လာမည့္ အေၾကာင္းႏွင္႔ ေသျခင္းသည္ ေအာင္ျခင္း၌ ႏွစ္ျမႇဳပ္မည့္ အေၾကာင္း အခိုင္အမာ ေဖာ္ျပသည္…

ဘယ္အရာမွ ဖံုးကြယ္၍ မရပါ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သုေတသနျပဳခ်က္အရ ကမာၻတစ္ဝန္း၌ စီစီတီဗီြ ကင္မရာ ၂၄၅ သန္း တပ္ဆင္ထားၿပီး ႏွစ္စဥ္ ၁၅% တိုး၍ တပ္ဆင္လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ ယေန႔လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ မိမိတို႔ အသံုးျပဳေသာ စမတ္ဖုန္း မ်ားျဖင္႔  ေမြးေန႔ပြဲမွအစ ခိုးဆိုးလုယက္မႈမ်ားအထိ ဓာတ္ပံု႐ိုက္မွတ္တမ္းတင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ လူသားတို႔၏လံုျခံဳေရးအတြက္ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္မႈဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ၾသဘာေပးသည္ ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဘက္၌ မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင္႔မ်ား ဆံုး႐ံႈးရၿပီဟု ျပစ္တင္ေ၀ဖန္သည္ျဖစ္ေစ၊  ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကင္မရာမ်ားျဖင္႔ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္း၌ ရွင္သန္ေနထုိင္ ေနရျခင္းက အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ဘုရား႐ွင္၏ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး တြင္မူ စီစီတီဗီြ ႏွင့္ကင္မရာမ်ားထက္ သာလြန္ထင္ရွားစြာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေပၚလြင္ေစေသာ မိမိ၏အျပဳအမူအတြက္ မိမိ၌ မည္မွ်တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ေဟျဗဲဩဝါဒစာ၌ ျပေနသည္။ “ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္တရားသည္ အသက္ ႐ွင္ျခင္း၊ တန္ခိုးႏွင္႔ျပဳျပင္ျခင္း၊ သန္လ်က္တကာတို႔ထက္ ထက္ျခင္းႏွင့္…

အေကာင္းဆံုးလက္ေဆာင္

ခရစ္စမတ္အၿပီး ရက္သတၱပတ္သည္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ႏွစ္တစ္ႏွစ္တြင္ အလုပ္အ႐ႈပ္ဆံုး
အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းမွာ လူတို႔က သူတို႔အလိုမ႐ွိသည့္ လက္ေဆာင္မ်ားကို သူတုိ႔ တကယ္လိုခ်င္သည့္ပစၥည္းမ်ားႏွင္႔ ျပန္လဲလွယ္ၾကျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ အေကာင္းဆံုး လက္ေဆာင္ကို အျမဲေပးတတ္သည့္ လူတစ္ဦးစ ႏွစ္ဦးစကို သင္သိေကာင္းသိမည္။ ထိုသူတို႔က အျခားသူမ်ား ဘာကို ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားသည္ကို သိသည္။  ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ပြဲ၌ ေပးရမည္ကို  သိသည္။ အေကာင္းဆံုး လက္ေဆာင္ေပးႏိုင္ျခင္း၏ ေသာ႔ခ်က္မွာ ေငြေၾကး
မဟုတ္ပါ။ တစ္ပါးသူကို နားေထာင္ေပးျခင္း၊ သူတို႔ႏွစ္ၿခိဳက္  သေဘာက်သည့္အရာ၊ သူတို႔စိတ္၀င္စားသည့္အရာကို ဂ႐ုစိုက္ေပးျခင္းသာျဖစ္သည္။
ဤအခ်က္က မိသားစုႏွင္႔ မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ မွန္သည္။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္အတြက္ဆိုလွ်င္ မည္သို႔နည္း။ ဘုရားအတြက္ အဓိပၸာယ္႐ွိၿပီး တန္ဖိုး႐ွိေသာအရာ မည္သည့္ အရာမ်ိဳးကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ေပးႏိုင္မည္နည္း။ ကိုယ္ေတာ္၌ မ႐ွိသည့္ အရာတစ္ခုခုမ်ား ႐ွိပါသလား။
ေရာမ ၁၁း၃၃-၃၆ သည္ ဘုရားသခင္၏…

အားလံုးအတြက္ ၀မ္းေျမာက္စရာ

စကၤာပူႏိုင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ခရစ္ယာန္စာေပထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိျခင္း ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပြဲ၏ ေနာက္ဆံုးေန႔တြင္ အဖြဲ႕လုိက္ဓာတ္ပံု႐ိုက္ရန္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၀ မွ တတ္ေရာက္သည့္လူ အေယာက္ ၂၈၀ တို႔ ဟိုတယ္၏အျပင္သို႔ ထြက္၍ စု႐ံုးလာၾကသည္။ ဒုတိယထပ္၏ ထပ္ခိုးမွေန၍ ဓာတ္ပံုဆရာက ႐ႈေထာင္႔အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ဓာတ္ပံုမ်ား႐ိုက္ၿပီး ေနာက္ဆံုး၌ `ၿပီးသြားၿပီ၊ ရၿပီ´ ဟု ေျပာလိုက္သည္။ လူအုပ္ႀကီးထဲမွ `ေကာင္းၿပီ။ ေလာက၀မ္းေျမာက္´ ဟူေသာ အသံတစ္သံ ထြက္သည္။ ခ်က္ျခင္းပင္ `ေယ႐ႈ ႂကြလာ´ ဟုတစ္စံုတစ္ဦးက တုံ႔ျပန္သီဆိုလိုက္သည္။ အျခားသူမ်ားလည္း လိုက္၍ သီဆို ၾကသည္။ မၾကာမီမွာပင္ တစ္ဖြဲ႕လံုးက မိမိတို႔ရၿပီးသား ခရစ္စမတ္သီခ်င္းကို ညီညီညာညာႏွင္႔ လွပစြာ သီက်ဴးၾက ေတာ႔သည္။ စည္းလံုးမႈႏွင္႔ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကို ေဖာ္က်ဴးေသာ ယင္းအျဖစ္ကို ကၽြႏု္ပ္ဘယ္ေသာအခါမွ မေမ႔ေတာ႔ပါ။
႐ွင္လုကာခရစ္၀င္က်မ္း႐ွိ ခရစ္စမတ္အေၾကာင္း၌ `ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း မ႐ွိၾကႏွင္႔။ လူအေပါင္းတို႔သည္…

ခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈထဲမွ ခရစ္စမတ္

ဆရာေတာ္ မာတင္ နီးေမာလယ္သည္ ဟစ္တလာကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ဆန္႔က်င္သည့္အတြက္ နာဇီအက်ဥ္းစခန္း၌ ႐ွစ္ႏွစ္နီးပါး အက်ဥ္းက်ခဲ႔သည့္ ထင္႐ွားသည့္ ဂ်ာမန္သင္းအုပ္ဆရာတစ္ပါး ျဖစ္သည္။ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္ ခရစ္စမတ္ အႀကိဳညတြင္ ဆရာ နီးေမာလယ္ က သူႏွင္႔အတူ  ဒါခေရာင္ ေထာင္၌ အက်ဥ္းက်သူမ်ားကို ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္း  စကားလက္ေဆာင္ပါးခဲ႔သည္။ “ခ်စ္ေသာ မိတ္ေဆြတို႔၊ ဒီခရစ္စမတ္မွာ … ဗက္လင္ၿမိဳ႕ရဲ႕ သူငယ္ေတာ္ ဆီက ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းကို ႐ွာၾကရေအာင္၊ ဒီသူငယ္ဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႔မွာ႐ွိတဲ႔ ေလးေသာ၀န္ မွန္သမွ်ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ နဲ႔အတူ ထမ္း႐ြက္ဖို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆီကို ဆင္းႂကြလာတဲ႔သူ ျဖစ္တယ္။ …  သူနဲ႔ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဆက္သြယ္ေပးမဲ႔ တံတားကို ဘုရားသခင္ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ တည္ေဆာက္ခဲ႔တယ္။ အထက္အရပ္က အ႐ုဏ္ဦးအလင္းက
ကၽြႏု္ပ္တို႔ထံ ဆင္းႂကြလာၿပီ”။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ မည္သည့္အရပ္၌ ႐ွိပါေလေစ၊ ကိုယ္ေတာ္ႏွင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ၾကား…

Related Topics

> God's Care

Einfühlsam-2

Generalmajor Mark Graham war zwei Jahre Kommandant von Fort Carson in Colorado und bei Mitarbeitern und Untergebenen gleichermaßen beliebt. Ein Kollege sagt: „Ich kenne keinen anderen Offizier, der so einfühlsam ist und dem das Wohl der Soldaten und ihrer Familien so am Herzen liegt.“ Mark und seine Frau Carol haben selbst einen Sohn im Kampf verloren. Ein anderer beging Selbstmord. Das war für sie der Auslöser, anderen Soldaten und ihren Familien zu helfen, mit arbeitsbedingtem Stress, Depressionen und Verlust umgehen zu lernen.

Selbsersorger-1

Die jungen Adler hatten Hunger, aber Mama und Papa war das anscheinend egal. Der älteste der drei versuchte das Problem selbst zu lösen, und begann an einem Ast zu knabbern. Aber der schmeckte wohl nicht, denn er hörte schnell wieder damit auf.

> odb

စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ႔

ကာလက္သည္ စိတ္ႏွလံုး စံုလင္သူျဖစ္သည္။ ကတိထားေတာ္မူေသာျပည္ကို သြားေရာက္စံုစမ္းရသည့္ သူလွ်ိဳ ၁၂ ဦးတြင္ သူႏွင္႔ ေယာ႐ႈတို႔ အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ေမာေ႐ွႏွင္႔ လူအေပါင္းတို႔ေ႐ွ႕ေမွာက္၌ အစီရင္ခံရၾကသည္။ “ကာလက္ကလည္း ခ်က္ျခင္း ခ်ီသြား၍ ထိုျပည္ကို သိမ္းယူၾကစို႔။ ေအာင္ႏိုင္ေကာင္းသည္” ဟုဆိုသည္ (ေတာ ၁၃း၃၀)။ သို႔ေသာ္ က်န္လူ ၁၀ ဦးကမူ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည့္ပံု မေပၚဟု ဆိုၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ကတိေတာ္ထက္ အတားအဆီး အခက္အခဲကိုသာ သူတုိ႔ျမင္သည္ (း၃၁-၃၃)။
သူလွ်ိဳ ၁၀ ဦး၏ စကားေၾကာင္႔ လူအေပါင္းတို႔ စိတ္အားေလ်ာ႔ၿပီး ဘုရားသခင္ကို အျပစ္တင္ျမည္တမ္း ၾကသည္။ ရလဒ္အေနျဖင္႔ ၎တို႔ ေတာထဲ၌ အႏွစ္ ၄၀ လွည့္လည္ခဲ႔ရေတာ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ကာလက္က စိုးစဥ္းမွ် လက္မေလ်ာ႔၊ ေနာက္မဆုတ္ခဲ႔ပါ။ “ငါ႔ကၽြန္ ကာလက္မူကား ထူးျခားေသာသေဘာ႐ွိ၍ ငါ႔ေနာက္သို႔ လံုးလံုးလိုက္ေသာ…

တကယ္႔လက္ေတြ႕ကမာၻ

လြန္ခဲ႔ေသာ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က  ၁၇ ႏွစ္ သမီးငယ္ေလး မယ္လီဇာကို ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျဖင္႔ ဆံုး႐ႈံခဲ႔ရၿပီး ေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ကာလမ်ားတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ကၽြန္ေတာ္သည္ “တကယ္လို႔မ်ား”  ဟူသည့္ အေတြးကမာၻထဲဝင္ေရာက္ေနေၾကာင္း သိလာရသည္။ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ထိုဇြန္လ ညေနခင္းအေၾကာင္း ျပန္စဥ္းစားရင္း “ျပန္ေျပာင္းလို႔ရမယ္ဆိုလွ်င္ ... မယ္ေလးအား အိမ္သို႔ ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ျပန္ေရာက္ေစခ်င္ပါသည္”ဟု ရင္နင္႔လ်က္ ခံစားရသည္။
လက္ေတြ႕တြင္ “တကယ္လို႔မ်ား” ဟူသည့္ အေတြး ကမာၻက ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ ေကာင္းေသာေနရာ မဟုတ္ပါ။ ၎သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ေနာင္တႏွင္႔ ဝမ္းနည္း ေစေသာ၊ မေရရာသည့္ မွန္းဆခ်က္မ်ားႏွင္႔ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မဲ႔ ေစေသာအရပ္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕ဘဝ၌ ေၾကကြဲရၿပီး ဝမ္းနည္းစရာမ်ား၊ အဆံုးမသတ္ႏိုင္ျဖစ္ေနရ၍ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အေနျဖင္႔ “တကယ္႔လက္ေတြ႕”ကမာၻ၌ ေနလွ်င္ အသက္တာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ၿပီး ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ထင္႐ွားလိမ္႔မည္။
ထိုကမာၻတြင္ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္း၊ ခြန္အားေပးမႈႏွင္႔…

ဆက္ေျပး

The Amazing Race သည္ ကၽြန္ေတာ႔္အႀကိဳက္ ႐ုပ္သံအစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤအစီအစဥ္တြင္ လင္မယားစံုတြဲ ၁၀ တြဲကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္တစ္ခုတြင္ ဆံုမွတ္တစ္ေနရာမွတစ္ေနရာသို႔ ရထား၊ ဘတ္စ္ကား၊ တကၠစီ၊ စက္ဘီး၊ ေျခလ်င္ စသျဖင္႔ ညႊန္ၾကားသည့္အတိုင္း သြားရသည့္ ၿပိဳင္ပြဲျဖစ္သည္။ သတ္မွတ္ထားသည့္ ပန္းတိုင္သို႔ အရင္ဆံုးေရာက္႐ွိသြားသည့္ စံုတြဲအတြက္ ဆုေငြမွာ ေဒၚလာတစ္သန္းျဖစ္သည္။
တမန္ေတာ္႐ွင္ေပါလုက ခရစ္ယာန္အသက္တာကို  ၿပိဳင္ပြဲျဖင္႔ ခိုင္းႏိႈင္းထားၿပီး သူကိုယ္တိုင္ပင္ ပန္းတံုးတိုင္သုိ႔ မေရာက္ေသးေၾကာင္း ဝန္ခံေျပာဆိုသည္။ “ညီအစ္ကိုတို႔၊ ငါကိုင္မိၿပီဟု ကိုယ္ကိုယ္ကို မထင္ေသာ္လည္း ငါျပဳေသာ အမႈတစ္ခုဟူမူကား ေနာက္က်ေသာအရာတို႔ကို မမွတ္ဘဲ၊ ေ႐ွ႕၌႐ွိေသာအရာတို႔ကို ကမ္းလွမ္း၍ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင္႔ ဘုရားသခင္သည္ အထက္အရပ္မွ ေခၚေတာ္မူျခင္းႏွင္႔ ဆိုင္ေသာဆုကို ရျခင္းငွာ ပန္းတံုးတိုင္သို႔ ငါလိုက္ေျပး၏” (ဖိ ၃း၁၃-၁၄)။ ႐ွင္ေပါလုသည္ ေနာက္သို႔ျပန္လွည့္ၾကည့္ကာ အတိတ္မွ ခ်ိဳ႕ယြင္း…