၁၉၇၄ ခုႏွစ္ မတ္လတြင္  တ႐ုတ္လယ္သမားမ်ားသည္ ေရတြင္းေဖာ္ရန္ ေျမႀကီးကို တူးရင္း အလြန္အံ႔ဖြယ္ေကာင္းေသာအရာကို ေတြ႕႐ွိခဲ႔သည္။ ၎မွာတ႐ုတ္ျပည္ အလယ္ပိုင္းေဒသ၏ ေျခာက္ေသြ႕သည့္ ေျမသားေအာက္တြင္ ႏွစ္ျမႇဳပ္ေနသည့္ တဲရာကိုတာ စစ္တပ္ႀကီး ျဖစ္သည္။ သက္တမ္းတြက္ခ်က္မႈအရ ဘီစီ ၃ ရာစု ခန္႔္က ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ တစ္မူထူးသည့္ ေတြ႕႐ွိမႈတြင္ ေျခလ်င္ စစ္သားအေယာက္ ၈၀၀၀၊ ျမင္းသည္ေတာ္ ၁၅၀ ႏွင္႔ စစ္ျမင္းရထား ၁၃၀ ကို ဆြဲေနေသာ ျမင္းေပါင္း အေကာင္ေရ ၅၂၀ တို႔ပါဝင္သည္။ တဲရာကိုတာ စစ္တပ္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ေပၚျပဴလာအျဖစ္ဆံုး ကမာၻလွည့္ခရီးသြား ေဒသမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ခရီးသြား ၁ သန္းေက်ာ္ကိုလည္း ဆြဲေဆာင္ေနသည္။ ထိုအံ႔ဖြယ္ေကာင္းသည့္ ရတနာသည္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ နစ္ျမႇဳပ္ေနခဲ႔ၿပီး ယခုတြင္ ကမာၻႀကီးသို႔ ေဖာ္ထုတ္ေဝမွ်ႏိုင္ခြင္႔ ရခဲ႔ပါၿပီ။
တမန္ေတာ္ ႐ွင္ေပါလုက ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္ေတာ္လုိက္မ်ား၌ ကမာၻႀကီးႏွင့္ ေဝမွ်ရန္ ရတနာမ်ား ႐ွိသည္ဟု ေရးခဲ႔သည္။ “သို႔ေသာ္လည္း တန္ခိုးေတာ္၏ဂုဏ္အသေရသည္ ငါတုိ႔ႏွင္႔မဆိုင္၊ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ ဆိုင္မည္အေၾကာင္း၊ ထုိဘ႑ာသည္ ေျမအိုးထဲမွာ ထည့္ထားလ်က္ ငါတုိ႔၌႐ွိ၏” (၂ ေကာ ၄း၇)။   ကၽြႏု္ပ္တို႔အထဲ၌ ႐ွိေနသည့္ရတနာကား ခရစ္ေတာ္၏ သတင္းေကာင္းႏွင္႔ သူ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။
ဤရတနာကား ဖံုးကြယ္ထားရန္ မဟုတ္ဘဲ ေဝမွ်မွသာလွ်င္ လူမ်ိဳးတကာကို ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္ႏွင္႔ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင္႔ ကုိယ္ေတာ္၏မိသားစု ထဲသို႔ ေခၚဖိတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၏လႈပ္ရွားလုပ္ေဆာင္မႈ အားျဖင္႔ ယေန႔ပင္ တစ္စံုတစ္ေယာက္အား ထိုရတနာကို ေဝမွ်ႏိုင္ပါေစသား။
BILL CROWDER