ကာလက္သည္ စိတ္ႏွလံုး စံုလင္သူျဖစ္သည္။ ကတိထားေတာ္မူေသာျပည္ကို သြားေရာက္စံုစမ္းရသည့္ သူလွ်ိဳ ၁၂ ဦးတြင္ သူႏွင္႔ ေယာ႐ႈတို႔ အပါအဝင္ျဖစ္ၿပီး ေမာေ႐ွႏွင္႔ လူအေပါင္းတို႔ေ႐ွ႕ေမွာက္၌ အစီရင္ခံရၾကသည္။ “ကာလက္ကလည္း ခ်က္ျခင္း ခ်ီသြား၍ ထိုျပည္ကို သိမ္းယူၾကစို႔။ ေအာင္ႏိုင္ေကာင္းသည္” ဟုဆိုသည္ (ေတာ ၁၃း၃၀)။ သို႔ေသာ္ က်န္လူ ၁၀ ဦးကမူ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည့္ပံု မေပၚဟု ဆိုၾကသည္။ ဘုရားသခင္၏ကတိေတာ္ထက္ အတားအဆီး အခက္အခဲကိုသာ သူတုိ႔ျမင္သည္ (း၃၁-၃၃)။
သူလွ်ိဳ ၁၀ ဦး၏ စကားေၾကာင္႔ လူအေပါင္းတို႔ စိတ္အားေလ်ာ႔ၿပီး ဘုရားသခင္ကို အျပစ္တင္ျမည္တမ္း ၾကသည္။ ရလဒ္အေနျဖင္႔ ၎တို႔ ေတာထဲ၌ အႏွစ္ ၄၀ လွည့္လည္ခဲ႔ရေတာ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ကာလက္က စိုးစဥ္းမွ် လက္မေလ်ာ႔၊ ေနာက္မဆုတ္ခဲ႔ပါ။ “ငါ႔ကၽြန္ ကာလက္မူကား ထူးျခားေသာသေဘာ႐ွိ၍ ငါ႔ေနာက္သို႔ လံုးလံုးလိုက္ေသာ ေၾကာင္႔ သူသြားခဲ႔ၿပီးေသာ ျပည္သို႔ သူ႔ကို ငါေဆာင္သြင္းသျဖင္႔ သူ၏သားေျမးတို႔သည္ အေမြခံရၾကလိမ္႔မည္” (၁၄း၂၄) ဟု ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္။ ေနာင္ႏွစ္ေပါင္း ၄၅ ႏွစ္ အၾကာ ကာလက္ အသက္ ၈၅ ႏွစ္တြင္ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔ကတိေတာ္ကို ျပည့္စံုေစခဲ႔သည္။ “ကာလက္သည္ ဣသေရအမ်ိဳး၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရား၏ ေနာက္ေတာ္သုိ႔ လံုးလံုးလိုက္ေသာေၾကာင္႔ ေဟျဗဳန္ျပည္ကို အေမြခံရ ေလသည္” (ေယာ႐ႈ ၁၄း၁၄)။
ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေက်ာ္လြန္ခဲ႔ၿပီးသည့္ေနာက္ က်မ္းတတ္ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးက သခင္ေယ႐ႈအား “ပညတၱိက်မ္းတြင္ အဘယ္မည္ေသာ ပညတ္သည္သာ၍ ႀကီးသနည္း” ဟု ေမးခဲ႔ရာ သခင္ေယ႐ႈက “သင္၏ဘုရားသခင္ ထာဝရဘုရားကို စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ႔ ဉာဏ္႐ွိသမွ်ႏွင္႔ ခ်စ္ေလာ႔ ဟူေသာပညတ္သည္ ပထမပညတ္ျဖစ္၏။ ႀကီးျမတ္ေသာ ပညတ္လည္းျဖစ္၏” ဟု မိန္႔ေတာ္မူခဲ႔သည္ (မ ၂၂း၃၅-၃၈)
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးအႂကြင္းမဲ႔ ခ်စ္ျခင္း၊ အမွီျပဳျခင္း၊ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံျခင္းႏွင္႔ ထိုက္တန္သည့္ ထုိဘုရားအေပၚ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈ႐ွိသည့္ ကာလက္၏ အသက္တာသည္  ယေန႔ထိတိုင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ႏႈိးေဆာ္မႈျဖစ္ေစပါေတာ႔သည္။  DAVID MCCASLAND