ေန႔စဥ္ခြန္အား

ညည္းတြားျခင္းမွ ၀တ္ျပဳျခင္းသို႔

ကင္သည္ ရင္သားကင္ဆာေရာဂါကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၌ စၿပီး ခံစားရသည္။ ကုသမႈခံယူၿပီး ၄ ရက္ေျမာက္ေန႔၌ သူ႔တြင္ အဆုတ္ေရာဂါ ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဆရာဝန္မ်ားက ေတြ႕ရွိ ခဲ့ၿပီး သူ႔ကို အသက္႐ွင္ခ်ိန္ သံုးေလးႏွစ္ ေပးသည္။ ကင္ခမ်ာ ေသာကေရာက္ၿပီး ပထမဆံုးႏွစ္
အတြက္ ဘုရားသခင့္မ်က္ေမွာက္၌ သူ႔စိတ္ခံစားမႈမ်ားကို တင္ျပရင္း ငိုေႂကြး ဆုေတာင္း ခဲ့သည္။ ၂၀၁၅ တြင္ သူ႔ကို ကၽြႏ္ုပ္ ျပန္ေတြ႕ရေသာအခါ ကင္က သူ႔အေျခအေနမ်ားကို ဘုရားသခင္ထံ လံုးဝ အပ္ႏွံ လိုက္ၿပီး လူအမ်ားထံကူးစက္ေစေသာ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းႏွင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းတို႔ သူ႔ထံမွျဖာထြက္သည္။ ေန႔ရက္အခ်ဳိ႕က ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ျငားလည္း သူ၏ႏွလံုးေၾကမြမတတ္ နာက်င္ ခံစားရမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းတို႔ျပည့္လွ်ံေနေသာ လွပသည့္သက္ေသခံခ်က္သို႔ ဘုရားသခင္က ဆက္ၿပီး ေျပာင္းလဲေပးေနေၾကာင္း လူမ်ားကို သူခြန္အားေပးသည္။

ေၾကာက္မက္ဖြယ္အေျခအေန၌ က်ေရာက္ေန သည့္တိုင္…

မားမာက မွတ္ထားသည္

Madeline Harriet Orr Jackson Williams ၏နာမည္မွာ ႐ွည္လ်ားသည္၊ ထိုထက္ သူ႔အသက္က ပို၍႐ွည္သည္။ သူသည္ အသက္ ၁၀၁ ႏွစ္ရွိၿပီး ခင္ပြန္းသည္ ႏွစ္ဦးထက္ပို၍ အသက္႐ွည္သည္။ ခင္ပြန္းသည္ႏွစ္ဦးလံုးမွာ တရားေဟာဆရာမ်ား ျဖစ္သည္။ Madeline သည္ ကၽြန္ေတာ္၏အဘြားျဖစ္ၿပီး သူ႔ကို Momma (မားမာ)ဟု ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခၚၾကသည္။ သူ၏ဒုတိယခင္ပြန္းႏွင့္ အျခား တစ္ေနရာသို႔ မေျပာင္းေရႊ႕မီ အခ်ိန္အထိ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေမာင္ႏွမတစ္သိုက္သည္ အဘြား အိမ္၌ အတူေနခဲ့ၿပီး သူႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ သူသည္ ကၽြန္ေတာ္ တို႔ႏွင့္ မိုင္ ၅၀ ပင္ မေဝးသည့္အရပ္၌ ေနထိုင္ခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္႔အဘြားသည္ ဓမၼသီခ်င္းမ်ားကိုသီဆိုသူ၊ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ တရားဓမၼမ်ားကို ရြတ္ဆိုသူ၊ စႏၵယားတီးသူ၊ ဘုရားကို ေၾကာက္႐ြံ႕ သည့္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ၏ ယံုၾကည္ျခင္းက…

ခက္ခဲသည့္အရပ္၌ ဝမ္းေျမာက္ျခင္း

ကၽြန္မမိတ္ေဆြသည္ ဖုန္းမကိုင္အားသည့္အခါတိုင္း သူ၏ voicemail အသံဖမ္းစက္က ေျပာစရာ႐ွိသည္ကို ခ်န္ထားရန္ ေျပာသည္။ ၿပီးေနာက္ “ယေန႔ကို ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ ျဖစ္ေစပါ” ဟူ၍ ႐ႊင္လန္းစြာႏွင့္အဆံုးသတ္သည္။ ထိုစကားစုေလးကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ရင္း အေျခအေနအခ်ဳိ႕တြင္ အမွန္ပင္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေန႔တိုင္းကို “ေန႔ထူးေန႔ျမတ္”ျဖစ္ေအာင္ မိမိ၏ အစြမ္းအစျဖင့္ မတတ္ႏိုင္ပါ။ အရာရာအဆင္ေျပသည္ျဖစ္ေစ၊ မေျပသည္ ျဖစ္ေစ ေစ့ေစ့ေတြးလွ်င္ ကၽြန္မ၏ေန႔ရက္၌ ေရြးႏုတ္ျခင္းႏွင့္ လွပသည့္အရာတို႔ကို ေဖာ္ျပေနမည္ပင္။

ဟဗကၠဳတ္သည္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕သည့္ အေျခအေနကို မေမွ်ာ္မွန္းထားပါ။ ဘုရားသခင္က ပေရာဖက္ျဖစ္သူ သူ႔အား ဘုရားလူမ်ား အမွီျပဳရသည့္ ေကာက္ပဲသီးႏွံႏွင့္ သိုးႏြား စီးပြားမ်ား အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္ထြန္းေအာင္ျမင္မႈ ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပသည္ (၃း၁၇)။ ေရာက္ရွိလာမည့္ ဒုကၡကို ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္ရန္ အေကာင္းျမင္တတ္သူ ျဖစ္႐ံုႏွင့္ မရႏိုင္ပါ။ လူတစ္စုအေနႏွင့္ ဣသေရလလူတို႔ အလြန္ဆင္းရဲၾကပ္တည္းရ…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇတ္ေၾကာင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။