ေန႔စဥ္ခြန္အား

အစာေ႐ွာင္ျခင္း၏ အဓိကအရင္းခံ

ဆာေလာင္မႈက ထိုး၍ႏွိပ္စက္သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏ဆရာက အစာေ႐ွာင္လွ်င္ ဘုရားသခင္ကို အာ႐ံုျပဳရန္ေျပာသည္။ အခ်ိန္တစ္ျဖည္းျဖည္း ကုန္သြားစဥ္ “သခင္ေယ႐ႈက ရက္ ၄၀ ေတာင္ ဘယ္လုိ အစာေ႐ွာင္ခဲ႔ပါလိမ္႔’’ ဟု ကၽြႏု္ပ္ေတြးမိသည္။ ၿငိမ္သက္ျခင္း၊ ခြန္အားႏွင္႔ သည္းခံျခင္း၊ အထူးသျဖင္႔ သည္းခံျခင္းစိတ္အတြက္ သန္႔႐ွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္၌ အမွီျပဳႏိုင္ေအာင္ ကၽြႏု္ပ္ႀကိဳးစားရသည္။

႐ုပ္ခႏၶာက ခံႏိုင္ရည္႐ွိလွ်င္ အစာေ႐ွာင္ျခင္းသည္ ဝိညာဥ္ေရးႏွင္႔ဆိုင္ေသာအစာ၏ အေရးပါမႈကို သင္ျပႏိုင္ သည္။ သခင္ေယ႐ႈက “လူသည္ မုန္႔အားျဖင္႔သာ အသက္ကို ေမြးရမည္မဟုတ္၊ ဘုရားသခင္ မိန္႔ေတာ္မူသမွ်အားျဖင္႔ အသက္ကို ေမြးရမည္’’ (မး၄း၄) ဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြႏု္ပ္လက္ေတြ႕သင္ယူမိသည္က အစာေ႐ွာင္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ဘုရားသခင္ႏွင္႔နီးေအာင္ မဆြဲႏိုင္ျခင္းတည္း။

အမွန္စင္စစ္ ပေရာဖက္ဇာခရိအားျဖင္႔ သူ႔လူမ်ားကို ဘုရား႐ွင္မိန္႔ၾကားသည္မွာ ၎တို႔၏အစာေ႐ွာင္ျခင္း အေလ႔အက်င္႔သည္ ဆင္းရဲသားတို႔အား လုပ္ေကၽြးျခင္းမမည္၊ ထို႔ေၾကာင္႔ အခ်ည္းႏီွးျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။…

ထူးဆန္းအံ႔ၾသဖြယ္ အတုမ႐ွိေသာ

လန္ဒန္တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္၏အဆိုအရ - လူသည္ အထူးစပယ္႐ွယ္မ်ား မဟုတ္ပါ။ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္အာဏာပိုင္မ်ားက “သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၌႐ွိေသာ လူသားမ်ား’’ ဟူသည့္ ျပပြဲတစ္ခုကို ၄ ရက္ၾကာ ခင္းက်င္းျပသခဲ႔သည္။ ေလွာင္အိမ္၌ ထည့္ထားသည့္ လူသားမ်ားကို အြန္လိုင္းၿပိဳင္ပြဲ ျပဳလုပ္ၿပီး ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ႔ၾကသည္။ လူသားသဘာဝကို ဧည့္ပရိသတ္မ်ား ပိုနားလည္ေစရန္ တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္ ဝန္ထမ္းမ်ားက ဆိုင္းဘုတ္တြင္ သူတုိ႔ စားသည့္အစာ၊ အမူအက်င္႔၊ ၎တို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ အရာ စသည့္ျဖင္႔ အေသးစိတ္ ေရးသားေဖာ္ျပၾကသည္။ တိရိစာၦန္ဥယ်ာဥ္၏ ေျပာေရးဆိုခြင္႔႐ွိသူက ဤျပပြဲ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ လူသား၏အတုုမ႐ွိျဖစ္ျခင္းကုိ ေမွးမိွန္ ေအာင္ လုပ္ရန္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုျပပြဲၸ၌ ပါဝင္ခဲ႔သူ တစ္ဦးကလည္း ထိုအခ်က္ကို သေဘာတူပံုရသည္။ “လူကို သတၱဝါလို႔ ျမင္တဲ႔အခါ … ငါတို႔ဟာ ဘာမွအထူးစပယ္႐ွယ္ေတြ မဟုတ္ပါလားဆိုတာ သတိေပးေနသလိုပါပဲ’’ ဟု ဆိုသည္။…

ဘုရားေပးေသာလြတ္ေျမာက္မႈ

အာဂါသာ ခရစ္တီ ေရးသားသည့္ ဟာၾကဴလီ ေပၚေရာ႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္ဝတၳဳ The Clocks မွ ဇာတ္လမ္းသည္ ဆက္တုိက္လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္ခဲ႔သူ ရန္ဘက္တစ္ဦး အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ ဇာတ္လမ္းအစတြင္ လူတစ္ေယာက္ကိုသာ သတ္ရန္ ရည္႐ြယ္ခဲ႔ ေသာ္လည္း ထိုလူသတ္မႈကို ဖုံးကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားရင္း ဆက္တိုက္လူသတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ႔ေတာ႔သည္။ လူသတ္မႈ၌ ပူးေပါင္းပါဝင္ခဲ႔သူ တစ္ဦးက “ လူတစ္ေယာက္ကိုပဲ သတ္မလို႔ပါ” ဟု စံုေထာက္ ေပၚေရာ႔အား ဝန္ခံခဲ႔သည္။

ဇာတ္လမ္းထဲမွ ၾကံစည္သူမ်ားကဲ႔သို႔ပင္ ဘာသာေရး အာဏာ႐ွိသူမ်ားသည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ပူးေပါင္းၾကံစည္မႈတစ္ခုကိုစီစဥ္ခဲ႔သည္။ လာဇ႐ုကို သခင္ေယ႐ႈ ေသျခင္းမွ ထေျမာက္ ေစခဲ႔ၿပီးေနာက္ (ေယာ ၁၁း၃၈-၄၄) သူတို႔သည္ အေရးေပၚေတြ႕ဆံုကာ ေယ႐ႈကို သတ္ရန္ ၾကံစည္ခဲ႔သည္ (း၄၅-၅၃)။ ထိုမွ်ႏွင္႔မၿပီးေသး။ သခင္ေယ႐ႈ ေသျ ခင္းမွ ထေျမာက္ေသာ အခါ သခ်ဳႋင္း၌ျဖစ္ခဲ႔သည့္ အျဖစ္အပ်က္ႏွင္႔ပတ္သက္၍…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇတ္ေၾကာင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။