အမွားဘက္၌ ႐ွိေနလား

ေန႔စဥ္ခြန္အား

ထုတ္ေျပာရန္ခက္ၿပီး လက္မခံလိုသည့္စကား

နယ္အေဝး႐ွိ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးႏွင္႔ ေျပာရခက္သည့္စကားေျပာရန္ မိုင္ ၅၀ ခရီးကို ကၽြန္မ ကားေမာင္းခ်သြားခဲ႔ဖူးသည္။ အျခားဝန္ထမ္းတစ္ဦးထံမွ ထိုသူသည္ ကၽြန္မတို႔ကုမၸဏီ၏ ပံုရိပ္ကို လြဲမွားေဖာ္ျပေနသည္ဟု အဆိုျပဳလာသည့္ အစီရင္ခံစာကို ကၽြန္မ ရ႐ွိခဲ႔သျဖင္႔ ကုမၸဏီ၏ဂုဏ္သိကၡာအတြက္ စိတ္ပူသြားသည္။ သူ၏ေ႐ြးခ်ယ္မႈမ်ားကို ျပင္ေစမည့္ စကားမ်ိဳး သူ႔ကို မသိမသာေျပာရန္ ကၽြန္မေတြးမိသည္။

၁ ရာ ၂၅ တြင္ မထင္ရသူတစ္ဦးက ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေ႐ြးခ်ယ္မႈကို ျပဳေတာ႔မည့္ ဣသေရလမင္းေလာင္းတစ္ပါးကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ရန္ စြန္႔စားခဲ႔သည္။ အဘိဂဲလသည္ မိုက္မဲျခင္းဟု အဓိပၸာယ္႐ွိသည့္ နာဗလ ဆိုသူႏွင္႔ အိမ္ေထာင္က်သည္ (း၃၊ ၂၅)။ ဒါဝိဒ္ႏွင္႔ သူ၏လူမ်ားက နာဗလ၏ သုိးဆိတ္တိရိစာၦန္မ်ားကို ေစာင္႔ေ႐ွာက္ေပးျခင္းအတြက္ ထံုးစံအရ အဖိုးအခေပးရန္ နာဗလ ျငင္းခဲ႔သည္ (း၁၀-၁၁)။ သို႔ႏွင္႔ ဒါဝိဒ္္က ထိုမိသားစုအေပၚ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ လက္စားေခ်ရန္ ၾကံစည္…

တည္ေဆာက္မႈကို မရပ္တန္႔ေစႏွင္႔

အလုပ္၌ တာဝန္သစ္ ထမ္းေဆာင္ရန္ အခြင္႔အေရးေပးအပ္ခံရလွ်င္ ၎သည္ ဘုရား ေပးအပ္ေသာအမႈဟု စိုင္မြန္ ယံုၾကည္ခံယူသည္။ ခ်မွတ္ရမည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အတြက္ ဆုေတာင္းလ်က္ အၾကံဉာဏ္မ်ား ေမးျမန္းေတာင္းခံၿပီးသည့္ေနာက္ ပို၍ႀကီးမားေသာ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရန္ ဘုရားက သူ႔ကို အခြင္႔အေရးေပးျခင္းဟု သူခံစားရသည္။ အရာရာက သူ႔ေနရာႏွင္႔သူ အဆင္ေျပသည္။ သူ႔ဆရာက လည္း သူေျပာင္းေ႐ႊ႕မည့္ကိစၥကို ေထာက္ခံသည္။ သို႔ေသာ္ အဆင္မေျပမႈမ်ား စတင္ဝင္လာသည္။ လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္ အခ်ိဳ႕က သူ႔အေပၚမနာလိုျဖစ္ၿပီး အလုပ္ကို ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ႐ွိ၊ ထိုအခါ ထိုတာဝန္ကို သူလက္လြတ္ ရေတာ႔မည္လားဟု စိုင္မြန္ အေတြးဝင္လာသည္။

ဣသေရလလူတို႔ ဘုရားသခင္၏အိမ္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ရန္ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္ေရာက္လာၾက သည့္အခါ ရန္သူမ်ားက ၎တို႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ႔ေအာင္ လုပ္ၾကသည္ (ဧဇ ၄း၄)။ အစပိုင္း၌ ဣသေရလလူတို႔ အလုပ္ဆက္မလုပ္ဘဲ ရပ္ဆိုင္းၾကသည္။…

တို႔ထိမႈ၏အစြမ္း

၂၀ ရာစုႏွစ္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏စြန္႔ဦးသာသနာျပဳဆရာဝန္ ေဒါက္တာ ေပါလ္ဘရဲန္သည္ အနာႀကီးေရာဂါႏွင္႔ဆက္ႏြယ္သည့္ ခံစားခ်က္တစ္ရပ္ကို ကိုယ္ေတြ႕ၾကံဳခဲ႔ရသည္။ ခ်ိန္းဆိုထားသည့္ လူနာတစ္ဦးအား ေဆးကုသ၍ ရႏိုင္ေၾကာင္း အေသအခ်ာ ေျပာျပရင္း သူ႔ကို တို႔ထိကိုင္တြယ္ခဲ႔သည္။ ထိုလူနာမွာ မ်က္ရည္ၿဖိဳင္ၿဖိဳင္က်ေလေတာ႔သည္။ သူနာျပဳတစ္ဦးက ‘‘ဆရာ သူ႔ကို တို႔ထိကိုင္တြယ္လို႔ေလ၊ ဘယ္သူကမွ သူ႔ကို မတို႔မထိ မကိုင္တာ ႏွစ္နဲ႔ခ်ီၾကာလွၿပီ။ အဲဒါက ဝမ္းေျမာက္ျခင္း မ်က္ရည္ေတြေလ’’ ဟု ႐ွင္းျပသည္။

သခင္ေယ႐ႈ၏အမႈေတာ္ျမတ္ အေစာပိုင္းကာလတြင္ ႏူနာစြဲေနသူတစ္ဦးသည္ သူ႔ထံ ခ်ဥ္းကပ္ေရာက္လာသည္။ ေ႐ွးေခတ္က အေရျပားေရာဂါမွန္သမွ်ကို ႏူနာေရာဂါဟုု ကင္ပြန္းတပ္ၾကသည္။ ထိုေရာဂါေၾကာင္႔ ဓမၼေဟာင္းက်မ္း ပညတ္ခ်က္မ်ားအရ ထိုသူမွာ လူအသိုင္းအဝိုင္း၌ မဝင္ဆံ႔ဘဲ တစ္သီးတစ္ျခား ေနထိုင္ရသည္။ က်န္းမာေပ်ာ္႐ႊင္သူမ်ား၏ အနီးအပါးသို႔ မေတာ္တဆ ေရာက္သြားလွ်င္ သူ႔ကို ေ႐ွာင္သြားႏိုင္ေအာင္ ‘‘မသန္႔႐ွင္းပါ၊ မသန္႔႐ွင္းပါ’’ ဟု ေအာ္ေျပာရသည္ (ဝတ္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇတ္ေၾကာင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။