ခိုင္ျမဲေသခ်ာသည့္ အုတ္ျမစ္

ေန႔စဥ္ခြန္အား

ခိုင္ျမဲေသခ်ာသည့္ အုတ္ျမစ္

လြန္ခဲ႔သည့္ႏွစ္မ်ားစြာကပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ၿမိဳ႕မွလူမ်ားသည္ ေျမၿပိဳမႈျဖစ္တတ္သည့္ေနရာ မ်ားတြင္ အိမ္ယာမ်ားတည္ေဆာက္၀ယ္ယူၾကသည္။ လူအခ်ိဳ႕က ခိုင္မာမႈမရွိသည့္ေျမ၏ အႏၲရာယ္ကိုသိၿပီး အခ်ိဳ႕က မသိမၾကားဖူးပါ။ အႏၲရာယ္ကင္းေသာ အိမ္ယာ ေဆာက္လုပ္မႈျဖစ္ေရး ဘူမိေဗဒပညာရွင္မ်ားႏွင္႔ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာ၏ သတိေပးခ်က္မ်ားကို လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀ ကတည္းက လူတို႔လ်စ္လ်ဴ႐ႈ ခဲ႔သည္။ ထိုအိမ္ယာမ်ားမွ႐ႈခင္းမ်ားသည္ လွပခမ္းနား ေသာ္လည္း ၎တို႔ေအာက္မွေျမႀကီးမွာ ေဘးအႏၲရာယ္ကို ဖိတ္ေခၚလ်က္ ႐ွိသည္။

ေ႐ွးဣသေရလႏိုင္ငံမွ လူမ်ားစြာတို႔သည္လည္း ႐ုပ္တုဆင္းတုမ်ားကို စြန္႔ပယ္ကာ စစ္မွန္၍အသက္႐ွင္ေသာ ဘုရားျဖစ္သည့္မိမိကို ႐ွာေဖြရန္ ဘုရားသခင္၏သတိေပးမႈကိုလ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ႔ၾကသည္။ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းက သူတို႔၏မနာခံမႈ ေၾကာင္႔ ခံစားရသည့္ ၀မ္းနည္းဖြယ္ရလဒ္ကို မွတ္တမ္းတင္ ထားသည္။ တစ္စစီၿပိဳကြဲပ်က္စီးမႈမ်ားႏွင္႔ သူတို႔ၾကံဳေတြ႕ရ ေသာ္လည္း ဘုရားရွင္ထံျပန္လာၿပီး ကိုယ္ေတာ္၏လမ္းကို လိုက္ေလွ်ာက္ပါက ခြင္႔လႊတ္ျခင္းႏွင္႔ ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းကို သူတို႔အတြက္ ကမ္းလွမ္းေပးေနသည္။

ပေရာဖက္ေဟ႐ွာယက ‘‘ဉာဏ္ႏွင္႔ပညာသည္ သင္၏လက္ထက္၌ တည္ၾကည္ ျခင္း၊ ျမဲျမံစြာကယ္တင္ျခင္းကို…

မွန္ကန္သည့္ေနရာ၌ ႐ွင္သန္ပြင္႔လန္းျခင္း

‘‘ေပါင္းပင္ဆိုတာ သူ႔ကို အလိုမ႐ွိတဲ႔ေနရာမွာ ေပါက္တဲ႔အပင္ပဲ’’ ဟု အေဖက ကၽြႏု္ပ္ထံ တူ႐ြင္းျပားကိုကမ္းေပးၿပီး ေျပာလိုက္သည္။ ပဲပင္မ်ားၾကားတြင္ သူ႔အလိုလိုေပါက္ေနသည့္ ေျပာင္းပင္ကိုမူ ကၽြႏု္ပ္ခ်န္ထားလိုသည္။ သို႔ေသာ္ လယ္ေတာထဲ၌ ႀကီးျပင္းလာသည့္ အေဖက ေျပာင္းပင္ပါမခ်န္ ႐ွင္းလင္းရန္ ညႊန္ၾကားသည္။  ေျပာင္းတစ္ပင္တည္းက မည္သည့္အက်ိဳးမွ မ႐ိွဘဲ ပဲပင္မ်ား၏ အာဟာရေျမၾသဇာကို လုယူသြားလိမ္႔မည္ျဖစ္သည္။

လူသားမ်ားသည္ အပင္မ်ားမဟုတ္၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔တြင္ ကိုယ္ပိုင္စိတ္သေဘာထား႐ွိၿပီး ဘုရားသခင္ေပးထားသည့္ လြတ္လပ္ခြင္႔႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ဘုရားသခင္ အလိုမ႐ွိေသာေနရာတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ပြင္႔လန္းလိုၾကသည္။

ေ႐ွာလုမင္း၏သားေတာ္ အိမ္ေ႐ွ႕မင္းသားေယာနသန္သည္ ဘုရားသခင္၏အလိုေတာ္အတိုင္း အသက္႐ွင္ခဲ႔သည္။ သူ၌ ဘုရင္ျဖစ္ရန္ အခြင္႔အေရးမ်ားစြာ ႐ွိသည္။ သို႔ေသာ္ ဒါ၀ိဒ္ အေပၚတြင္႐ွိသည့္ ဘုရားသခင္၏ေကာင္းခ်ီးကို သူျမင္ၿပီး သူ႔ခမည္းေတာ္၏မနာလိုမႈႏွင္႔မာနကို သူသိသည္ (၁ ရာ ၁၈း၁၂-၁၅)။ သူ႔အတြက္ မဟုတ္သည့္ရာဇပလႅင္ကို ဆုပ္ကုိင္ထားျခင္းထက္ ေယာနသန္သည္…

ဒဏ္စီရင္ျခင္း အထက္ရွိ က႐ုဏာေတာ္

ကၽြန္မ၏ကေလးမ်ား စကားမ်ားရန္ျဖစ္ၾကၿပီး တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အျပစ္ေပးရန္ ကၽြန္မထံ လာေရာက္ တိုင္တန္းၾကေသာအခါ ေနရာသီးသန္႔ခြဲၿပီး သူတုိ႔၏ျပႆနာကို နားေထာင္ ေပးသည္။ ထိုေနာက္တြင္ ေမာင္ႏွမႏွစ္ဦးစလံုးတြင္ အျပစ္႐ွိေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိရၿပီး သင္႔ေလ်ာ္မွ်တသည့္ အျပစ္ဒဏ္ခံရမည္ဟု ေျပာရာ၊ တစ္ဦးကို အလ်င္အျမန္ အျပစ္ဒဏ္ ေပးရန္ ႏွစ္ဦးစလံုး အၾကံျပဳၾကသည္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ ေပးေစလိုသည့္ အျပစ္ဒဏ္ကို သူတို႔အေပၚ အျပန္အလွန္ ေပးလိုက္သျဖင္႔ သူတို႔အံ႔ၾသသြားၾကသည္။ အျပစ္ဒဏ္ စီရင္ခ်က္သည္ အျခားသူတစ္ဦးအတြက္ ရည္႐ြယ္ခဲ႔စဥ္က မွ်တသည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း မိမိကိုယ္တိုင္ခံရသည့္အခါ ‘‘မမွ်တ၊မတရား’’ဟု ကေလးမ်ား ၀မ္းနည္းေၾကကြဲၾကသည္။

ကၽြန္မ၏ ကေလးမ်ားအျဖစ္က ႐ွင္ယာကုပ္ၾသ၀ါဒစာ အခန္းႀကီး ၂ အငယ္ ၁၃ တြင္ ဘုရားသခင္ သတိေပးထားသည့္ ‘‘က႐ုဏာမ႐ွိဘဲ တရားစီရင္ျခင္း’’ကို သတိရေစသည္။ ခ်မ္းသာသူကို မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း၊ မိမိကိုယ္ကို ေ႐ွ႕တန္းတင္ျခင္းထက္ အျခားသူကို…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇတ္ေၾကာင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။