ေနာက္တစ္ခုျဖစ္ျပန္ၿပီ

ေန႔စဥ္ခြန္အား

ေနာက္တစ္ခုျဖစ္ျပန္ၿပီ

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ျခံအေနာက္႐ွိ ခ်ယ္ရီပင္အိုႀကီးမွာ ယခင္ကကဲ႔သို႔ မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ေသေတာ႔မည့္ပံုေပၚလာ၍ သစ္ပင္ျပဳစုကုသသူ ကၽြမ္းက်င္ပညာ႐ွင္ကို ကၽြန္ေတာ္ ေခၚလိုက္သည္။ ထိုသူက အပင္ကို စစ္ေဆးၾကည့္ၿပီး ၎သည္ ‘‘အလြန္အမင္း စိတ္ဖိစီး ခံရျခင္းေၾကာင္႔’’ ခ်က္ျခင္း ဂ႐ုစိုက္ျပဳစုကုသရမည္ဟု ေျပာသည္။ ကၽြန္ေတာ္႔ဇနီး ကယ္႐ိုလင္းက သစ္ပင္ကို ၾကည့္ၿပီး ‘‘ေနာက္တစ္ခုျဖစ္ျပန္ၿပီ’’ ဟု ေရ႐ြတ္ကာ လွည့္ထြက္သြားသည္။ ျပႆနာမ်ား တစ္ခုၿပီး တစ္ခု ဆက္တိုက္ရင္ဆိုင္ရသည့္ ရက္သတၱပတ္ျဖစ္သည္။
သားေရးသမီးေရး၊ အိမ္ေထာင္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေငြေရးေၾကးေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင္႔ ကိုယ္စိတ္က်န္းမာ ခ်မ္းသာေရး စေသာအေရးမ်ားျဖင့္ စိုးရိမ္ေသာကမ်ားေသာ ရက္သတၱပတ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔အမွန္တကယ္ ၾကံဳရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေျခအေနအရပ္ရပ္တို႔ မည္သို႔ပင္ စိတ္အေႏွာင္႔အယွက္ ျဖစ္ပါေလေစ၊ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ၿငိမ္၀ပ္စြာ႐ွိေနႏိုင္ေၾကာင္း ‘‘ငါ၏ၿငိမ္သက္ျခင္းကို သင္တုိ႔အား ငါေပး၏’’ (ေယာ ၁၄း၂၇)ဟု သခင္ေယ႐ႈ စိတ္ခ်မႈေပးခဲ႔သည္။
သခင္ေယ႐ႈ၏တစ္ေန႔တာသည္လည္း ပူပင္ေသာကႏွင့္…

အေျပာင္ေျမာက္ဆံုးလက္ရာကို ေတြ႕ ျမင္ျခင္း

ေလးသမားမ်ား ျမားထည့္ရန္အတြက္ ႐ိုးရာျမားက်ည္ေတာက္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္၏ဖခင္က ျပဳလုပ္ေပးရာ၊ သားေရကုန္ေခ်ာကို တြဲစပ္မခ်ဳပ္မီ သားေရကုန္ေခ်ာျဖစ္လာေအာင္ သားေရကုန္ၾကမ္းကို အရင္အေသးစိတ္ျပဳျပင္ျပင္ဆင္ရသည္။
အေဖ႔ထံသို႔ သြားလည္သည့္ အေတာအတြင္း သူ၏ လက္ရာေျမာက္ေသာပစၥည္း ခ်ဳပ္လုပ္ပံုကို ကၽြႏု္ပ္ၾကည့္ခဲ႔ရသည္။ သူ႔လက္မ်ားက သတိ ရွိရွိျဖင့္၊ လိုအပ္ေသာ ဖိအားအတိအက်ျဖင့္ သားေရေပ်ာ႔ကို ဓားသြားထက္ထက္ျဖင္႔ ျဖတ္ေတာက္ၿပီး ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး ပံုေဖာ္သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဖ်င္ၾကမ္းကို ၾကက္ေသြးေရာင္ ဆိုးေဆးထဲ ႏွစ္လိုက္ၿပီး သားေရေပၚသို႔ အ႐ွိန္ျဖင္႔ ေဆာင္႔ဖံုး လိုက္ကာ သူ၏ဖန္တီးမႈလက္ရာအလွကို ပိုၿပီး ထယ္၀ါေစသည္။
ယံုၾကည္မႈအျပည့္႐ွိေသာ အေဖ၏လက္မႈအတတ္ကၽြမ္းက်င္မႈကို ျမတ္ႏိုးဂုဏ္ယူ ရင္းမွ တစ္ပါးသူႏွင္႔ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြင္း၌ ေပၚလြင္ထင္႐ွားေသာ ေကာင္းကင္ဘံု႐ွင္အဘ၏ အသစ္ဖန္ဆင္းမႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ေက်းဇူးတင္ရန္ မၾကာခဏ ပ်က္ကြက္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္သိျမင္လာသည္။ ဘုရား႐ွင္၏ ခန္႔ညားေသာ အသစ္ျပဳျပင္ေပးျခင္းမ်ားကို ျပန္လည္ဆင္ျခင္ၿပီး ဘုရား႐ွင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေက်ာက္ကပ္၊ အတြင္းကလီစာတို႔ကို ဖန္ဆင္း…

တူတူပုန္းတမ္း

ကေလးငယ္မ်ား တူတူပုန္းတမ္း ကစားၾကေသာအခါ သူတုိ႔၏မ်က္လံုးမ်ားကို ဖံုးပိတ္ထားလိုက္႐ံုႏွင္႔ သူတို႔ ပုန္းေအာင္းၿပီးသြားၿပီဟု ရံဖန္ရံခါ ယံုၾကည္ထားတတ္သည္။ သူတို႔က သင္႔ကို မေတြ႕ႏိုင္ပါက သင္လည္း သူတို႔ကို မေတြ႕ႏိုင္ဟု သူတို႔ယူဆၾကသည္။
လူႀကီးမ်ားအတြက္ ၎သည္ ႐ိုးအေသာအေတြးျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ လည္း ရံဖန္ရံခါ ဘုရားသခင္ကို ထိုနည္းတူ ျပဳလုပ္တတ္ သည္။ မွားမွန္းသိေသာ္လည္း ထိုအမွားကို လုပ္ခ်င္ၿပီဆိုလွ်င္ ဘုရားသခင္ကို မျမင္ရေအာင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မ်က္လံုးစံုမွိတ္ကာ မိမိစိတ္ႀကိဳက္ မိမိအလိုအတိုင္း လုပ္တတ္ၾကသည္။
လူမ်ိဳးေတာ္တို႔ ဗာဗုလုန္ႏိုင္ငံသို႔ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ ကၽြန္ျပဳခံရမည့္အေၾကာင္း ဘုရားသခင္မိန္႔ၾကားစဥ္ ဤအမွန္ တရားကို ပေရာဖက္ေယဇေက်လ ေတြ႔ျမင္ခဲ့သည္။ ‘‘အခ်င္းလူသား၊ ဣသေရလအမ်ိဳး အသက္ႀကီးသူ အသီးအသီးတို႔ သည္ အေမွာင္မိုက္ထဲမွာ ပံုေရးေသာအခန္းတို႔၌ ျပဳေသာ အမႈကို ျမင္ၿပီေလာ။ သူတို႔က ထာ၀ရဘုရား မျမင္ဟု ဆိုၾက သည္္’’ဟု…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇတ္ေၾကာင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။