နစ္ဝင္ေသာဆူး

ေန႔စဥ္ခြန္အား

ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ ေမာ္တာလႊစက္

ကၽြန္မအေဒၚ၏ရဲရင့္ျပတ္သားမာေၾကာေသာ စိတ္ဓာတ္ကို ကၽြန္မေလးစားသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုစိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္လည္း ကၽြန္မစိတ္ပူရသည္။ စိတ္ပူရသည့္အေၾကာင္းမွာ “အိမ္က သစ္ၾကားပင္ႀကီးကို မေန႔က ငါခုတ္ပစ္လိုက္ၿပီ” ဟု ပို႔လိုက္ေသာ အီးေမးလ္စာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

သင္သိထားရမည္မွာ ေမာ္တာလႊစက္ကိုင္ေဆာင္သူ ကၽြန္မ၏အေဒၚသည္ အသက္ ၇၆ ႏွစ္အရြယ္ပါ။ ထိုအပင္သည္ သူမ၏ကားဂုိေဒါင္အေနာက္ဘက္တြင္ ရွိၿပီး အပင္၏အျမစ္မ်ားက ကြန္ကရစ္သားကို ထိုးဆြေန၍ တျဖည္းျဖည္း ပ်က္စီးလာမည္ကို သူသိေနသည္။ သို႔ေသာ္ “ငါဒီေမာ္တာလႊစက္နဲ႔ မခုတ္လွဲခင္ အျမဲဆုေတာင္းျခင္းနဲ႔ အစျပဳခဲ့တယ္” ဟုသူမက ေျပာသည္။

ဣသေရလလူတို႔ ဗာဗုလုန္သို႔ ဖမ္းသြားျခင္းခံရစဥ္ က ေနဟမိသည္ ပါးရွားဘုရင္၏ဖလားေတာ္၀န္အျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနၿပီး၊ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္သြား ေသာ သူမ်ား၏သတင္းကို သူၾကားသိခဲ့ရသည္။ လုပ္ေဆာင္စရာ အလုပ္အခ်ိဳ႕ ရွိေသးသည္။ “ေယ႐ု႐ွလင္ ၿမိဳ႕႐ုိးသည္ ၿပိဳပ်က္လ်က္၊ ၿမိဳ႕တံခါးလည္း မီးေလာင္၍ ကုန္ၿပီ္”ဟု သူသိခဲ့ရသည္(ေန…

ေၾကာက္မက္ဖြယ္အရာမ်ားႏွင့္ လွပေသာအရာမ်ား

ေၾကာက္လန္႔ျခင္းက ကၽြန္မတို႔ကို ခဲေတာင့္သြားေစသည္။ အတိတ္က မိမိကို နာက်င္ေစ ခဲ့ေသာအရာမ်ား၊ ေနာက္တစ္ဖန္ အလြယ္တကူ ထပ္မံ၍ ျဖစ္ေပၚခံစားရေစႏိုင္သည့္ ကိစၥမ်ား စသည္ျဖင့္ ေၾကာက္လန္႔စရာမ်ားကို ကၽြန္မတို႔သိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ခါ တစ္ရံ ကၽြန္မတို႔သည္ ေခ်ာင္ပိတ္မိသကဲ့သို႔ ေနာက္လည္း မဆုတ္သာ၊ ေၾကာက္စိတ္ ေၾကာင့္ ေ႐ွ႕တိုးရန္လည္းခက္ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထိုသို႔ ထိခိုက္ နာက်င္မႈ ထပ္မံျဖစ္လာပါက ကၽြန္မ မေျဖရွင္းတတ္ပါ။ ကၽြန္မသည္ ပါးနပ္မႈလည္းမရွိ၊ ခြန္အားလည္း မျပည့္ဝ၊ သတၱိလည္း အလံုအေလာက္ မရွိပါ။

ဤတြင္ စာေရးဆရာႀကီး ဖရက္ဒရစ္ ဘုခ်္နာ၏ ဘုရားသခင္၏ေက်းဇူးေတာ္ကို ညင္သာေသာေလသံျဖင့္ ေဖာ္ျပေရးသားထားသည့္စာသားမ်ားက ကၽြန္မကို ညႇိဳ႕ယူ ဖမ္းစားသည္။ “ဤကမာၻႀကီး၌ ေၾကာက္မက္ဖြယ္အရာမ်ားႏွင့္ လွပေသာအရာမ်ားသည္ ေရာႁပြန္းျဖစ္ေပၚလ်က္ ရွိသည္။ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း မရွိႏွင့္။ ငါသည္ သင္တို႔ႏွင့္အတူရွိသည္။”

ေၾကာက္မက္ဖြယ္အရာမ်ား ျဖစ္ပ်က္ပါလိမ့္မည္။…

သူ႔အား ဦးစြာ ယံုၾကည္ကိုးစားပါ

“မလႊတ္လိုက္နဲ႔ေဖေဖ”
“မလႊတ္ပါဘူးကြာ။ ေဖေဖကိုင္ထားပါတယ္။ ေဖေဖ ကတိေပးပါတယ္။”

ကၽြန္ေတာ္ငယ္စဥ္က ေရကို အလြန္ေၾကာက္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အေဖက ကၽြန္ေတာ္ ေရကူးတတ္ေစခ်င္သည္။ သို႔ႏွင့္ အေဖက သူတစ္ဦးတည္းကိုသာ ကၽြန္ေတာ္ အားကိုးႏုိင္သည့္ ေနရာ - ကၽြန္ေတာ့္ေခါင္းျမဳပ္သည့္ ေရနက္ပိုင္းသို႔ ေခၚသြားသည္။ ထို႔ေနာက္ ကၽြန္ေတာ့္ကို အေၾကာေလွ်ာ့နည္း၊ ကိုယ္ေဖာ႔နည္းတို႔ကို သင္ေပးသည္။

ထိုအျခင္းအရာသည္ ေရကူးနည္း တစ္ခုတည္း ကိုသာ သင္ေပးျခင္းမဟုတ္ဘဲ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚ ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္းကိုလည္း သင္ၾကားေပးသည္။ ေဖေဖသည္ ကၽြန္ေတာ့္ကို အလြန္ခ်စ္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္႔ကို ထိခိုက္ နာက်င္ေစရန္ မရည္ရြယ္ေသာ္လည္း ထိုစဥ္က ကၽြန္ေတာ္ အမွန္ပင္ ေၾကာက္ရြံ႕မိသည္။ ကၽြန္ေတာ္က အေဖ့လည္ပင္း ကို တင္းက်ပ္စြာ ဆုပ္ကိုင္ေသာအခါ သူက ဘာမွမျဖစ္ ေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္စိတ္ခ်မႈရွိေအာင္ ေျပာသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ သူ၏စိတ္ရွည္မႈ၊ ၾကင္နာမႈေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇတ္ေၾကာင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။