အေ႐ွ႕ႏွင္႔ အေနာက္ ေတြ႕ဆံုၾကရာ၀ယ္

ေန႔စဥ္ခြန္အား

အေ႐ွ႕ႏွင္႔ အေနာက္ ေတြ႕ဆံုၾကရာ၀ယ္

အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွမွ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင္႔ ေျမာက္အေမရိကမွ ဆရာတို႔ေတြ႕ဆံုၾကရာ ဧည့္သည္နည္းျပဆရာမွာ သင္ခန္းစာတစ္ခုရ႐ွိခဲ႔သည္။ သူ႔အတန္း၌ ပထမဦးဆံုး မွား/မွန္ေရာေထြး အမွန္ေ႐ြး ေမးခြန္းေျဖခိုင္းရာ၊ မေျဖဘဲ ခ်န္ထားသည့္ ေမးခြန္းမ်ားစြာကို ေတြ႕ရ၍ ဆရာမွာ အံ႔အားသင္႔သြားသည္။ အေျဖစာ႐ြက္မ်ားကို အမွတ္ျခစ္ၿပီး ျပန္ေပးေသာအခါ ဆရာက ေနာက္တစ္ခါ စာေျဖၾကလွ်င္ ကြက္လပ္မ်ား ခ်န္မထားဘဲ ခန္႔မွန္းေတြးဆေျဖၾကရန္ အၾကံ ျပဳလိုက္သည္။ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးက လက္ေထာင္လ်က္ “မေတာ္တဆ အေျဖမွန္သြားရင္ ဘယ္နဲ႔လုပ္မလဲ။ အေျဖ မသိဘဲနဲ႔ အေျဖသိေနတယ္လို႔ အထင္ခံရေတာ႔မွာေပါ႔” ဟု ေျပာလိုက္ရာ အံ႔ၾသသြားရျပန္သည္။ ေက်ာင္းသားႏွင္႔ဆရာ ၾကား၌ မတူညီေသာ အျမင္ႏွင္႔ အေလ႔အထမ်ား ႐ွိေနသည္။
ဓမၼသစ္ေခတ္ကာလ၌ သခင္ခရစ္ေတာ္ထံ ေျပာင္းလဲေရာက္႐ွိလာၾကေသာ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားႏွင္႔ တစ္ပါးအမ်ိဳးသားတို႔၏အျမင္သေဘာထား မ်ားမွာ အေ႐ွ႕ႏွင္႔အေနာက္ပမာ ကြာျခားလွသည္။ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ရမည့္ေန႔ရက္မ်ား၊ ခရစ္ေတာ္၏ ေနာက္ေတာ္လိုက္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ စားေသာက္ႏိုင္မည့္အစာ…

သင္သည္ မေဆာက္ရ

ဒါ၀ိဒ္သည္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲကာ ပရိေဘာဂဒီဇိုင္းပံုကို ဆြဲသည္။ တန္ဆာပလာ ပစၥည္းမ်ားကို စုေဆာင္းသည္။ စီစဥ္စရာမ်ားအားလံုးကို အက်အန စီစဥ္သည္ (၅ ရာ ၂၈း၁၁-၁၉ ကို ၾကည့္ပါ)။ သို႔ေသာ္ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕၌ ပထမဦးဆံုး တည္ေသာ ဗိမာန္ေတာ္ သည္ ဒါ၀ိဒ္၏ဗိမာန္ေတာ္ မဟုတ္ဘဲ၊ ေ႐ွာလမုန္၏ ဗိမာန္ေတာ္ဟု  ထင္ရွားခဲ့သည္။
ဘုရားသခင္က “သင္သည္ ငါေနစရာဘို႔ အိမ္ကို မေဆာက္ရ” (၅ ရာ ၁၇း၄)ဟု မိန္႔ၾကားထားသည္။ ဤသို႔ ဘုရားသခင္က သူ႔ကို မေဆာက္ခုိင္းေသာ္လည္း ဒါ၀ိဒ္၏ တံု႔ျပန္ပံုမွာ အတုယူစရာေကာင္းလွသည္။ သူသည္ သူကိုယ္တိုင္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အရာ၌ အာ႐ံုမစိုက္ဘဲ ဘုရားသခင္ လုပ္ေဆာင္မည့္အရာအေပၚ အာ႐ံုစိုက္သည္ (၅ ရာ ၁၇း၁၆-၂၅)။ ေက်းဇူးတင္ေသာ စိတ္သေဘာကို ေစာင့္ထိန္းသည္။ သူလုပ္ႏိုင္သမွ်ကို လုပ္ေဆာင္သည္။ ဗိမာန္ေတာ္ တည္ေဆာက္ရာ၌…

သခင္၏ႏွစ္လိုဖြယ္မ်က္ႏွာေတာ္

ကြၽန္မ၏ေလးႏွစ္အ႐ြယ္ သားေလး၌ ေမးခြန္းမ်ားအျပည့္႐ွိေနၿပီး အဆက္မျပတ္ တတြတ္တြတ္ႏွင္႔ စကားေျပာတတ္သည္။ သူႏွင္႔စကားေျပာရသည္ကို ကြၽန္မ ႏွစ္သက္ ပါ၏။ သို႔ေသာ္ ေက်ာေပးထားသည့္အခ်ိန္၌လည္း ကြၽန္မကို စကားလွမ္းေျပာသည့္ အက်င္႔ဆိုးေလးတစ္ခုတတ္လာသည္။ “အေမ မၾကားရဘူး၊ စကားေျပာတဲ႔အခါ အေမ႔ကို ၾကည့္ၿပီးေျပာ” ဟု ရံဖန္ရံခါ ကြၽန္မ ျပန္ေျပာမိသည္။
တစ္ခါတစ္ရံ ဘုရားသခင္သည္လည္း ကၽြန္မတို႔အား အထက္ပါအတိုင္း ေျပာလိုမည္ဟု ကြၽန္မေတြးမိသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကြၽန္မတို႔၏ေျပာစကားမ်ားကို မၾကားျခင္း ေၾကာင္႔ မဟုတ္ပါ။ ကိုယ္ေတာ့္ကို တကယ္ “မၾကည့္” မ်က္ေမွာက္မျပဳဘဲ ကြၽန္မတို႔ သူ႔အား စကားေျပာမည့္ အရိပ္ အေျခ႐ွိျခင္းေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။ ကြၽန္မတို႔ ဆုေတာင္းေန ေသာ္လည္း မိမိ၏ေမးခြန္းမ်ားႏွင္႔မိမိဘာသာ ပိတ္မိေနသည္။ မိမိကိုယ္ကိုသာ အာ႐ံုျပဳမိသည္။ မိမိဆုေတာင္းေလွ်ာက္ ေနသူ ဘုရားသခင္၏သေဘာေတာ္ကို ေမ႔ေလ်ာ႔တတ္သည္။ ကြၽန္မသားေလးကဲ့သို႔ မိမိ စကားေျပာေနသူထံ အာ႐ံုမျပဳဘဲ ေမးခြန္းမ်ားေမးေနတတ္သည္။…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇတ္ေၾကာင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။