မတတ္ႏိုင္ေတာ႔ပါ။

ေန႔စဥ္ခြန္အား

ပူးတြဲလက္မွတ္ထိုးေပးမည့္သူမလို

ေပးေဆာင္စရာအခြန္ေငြမ်ားကို အခ်ိန္မီေပးေဆာင္ေၾကာင္း မွတ္တမ္း မ႐ွိသူမ်ားသည္ အိမ္ (သို႔) ကားဝယ္ယူရန္ ေခ်းေငြရယူလိုေသာအခါ ေငြေခ်းသူမ်ားအေနျဖင္႔ တံု႔ဆိုင္း တတ္ၾကသည္။ ထိုမွတ္တမ္းမ်ား မ႐ွိျခင္းေၾကာင္႔ ေခ်းေငြကို ျပန္ဆပ္ပါမည္ဟု ဆိုလာသည့္ ကတိစကားကို လံုေလာက္ေသာ သက္ေသခံအျဖစ္ ဘဏ္မွ မွတ္ယူ၍ မရပါ။ ထုိေၾကာင္႔ ေငြေခ်းမည့္သူသည္ ေခ်းေငြမ်ားကို မွန္မွန္ ျပန္ဆပ္ေၾကာင္း မွတ္တမ္းေကာင္းေကာင္း႐ွိသူတစ္ဦးကို ဆက္သြယ္႐ွာေဖြၿပီး ေငြေခ်းစာခ်ဳပ္၌ အတူလက္မွတ္ထိုး ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားရသည္။ ပူးတြဲလက္မွတ္ ေရးထုိးေပး သူက ေငြေခ်းသူသည္ ေခ်းေငြကို ျပန္ဆပ္ပါမည္ဟု အာမခံျခင္း ျဖစ္သည္။

ေငြေၾကးႏွင္႔ ပတ္သက္၍ျဖစ္ေစ၊ အိမ္ေထာင္၌ ျဖစ္ေစ၊ အျခားအေၾကာင္းေၾကာင္႔ျဖစ္ေစ၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္မွ ကတိက၀တ္ျပဳလွ်င္ ၎တို႔ကတိတည္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေမွ်ာ္လင္႔တတ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္လည္း ကတိတည္ ပါမည္လားဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔သိလိုသည္။ အာျဗံဟံကို ေကာင္းခ်ီး ေပးမည္၊ ပြားမ်ားေစမည္ဟု ဘုရားသခင္…

အေကာင္းဆံုးလက္ေဆာင္

ကၽြန္မ လန္ဒန္သို႔ ျပန္ရန္ အထုပ္အပိုး ျပင္ဆင္ေသာအခါ အေမက ကၽြန္မအနားလာၿပီး လက္ေဆာင္ေပးသည္။ ထိုလက္ေဆာင္မွာ ကၽြန္မအရင္ကတည္းက ျမတ္ႏိုးခဲ႔ရေသာ အေမ႔လက္စြပ္တစ္ကြင္း ျဖစ္ေနသည္။ ‘‘ဘာအတြက္လဲ’’ ဟု ကၽြန္မ အံ႔အားသင္႔စြာ ေမးလိုက္သည္။ ‘‘သမီးရဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီလို႔ အေမေတြးမိလို႔ေလ၊ အေမေသတဲ႔အထိ ဘာလို႔ ေစာင္႔ေနေတာ႔မွာလဲ။ အေမနဲ႔လည္း မေတာ္ေတာ႔ ဘူးေလ’’ ဟု ျပန္ေျဖသည္။ မေမွ်ာ္လင္႔ဘဲရေသာ လက္ေဆာင္ကို အျပံဳးႏွင္႔ ကၽြန္မလက္ခံလိုက္သည္။ ကၽြန္မကုိ ၀မ္းေျမာက္ေစေသာ အေစာဆံုး အေမြပစၥည္းေလး ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္မအေမသည္ ႐ုပ္၀တၳဳပစၥည္းကို ေပးသည္။ သို႔ေသာ္ သခင္ေယ႐ႈက ခမည္းေတာ္သည္ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို ေတာင္းေသာသူတိုင္းအား ေပးမည္ဟု ကတိေပးထားသည္ (လု ၁၁း၁၃)။ အျပစ္အားနည္းခ်က္ရွိသည့္ မိဘမ်ားပင္လွ်င္ မိမိသားသမီးတို႔အား ေကာင္းေသာအရာကို ေပးတတ္လွ်င္ ထိုမွ်မက ေကာင္းကင္ဘံု၌ ႐ွိေသာအဘသည္ ဆုေတာင္းေသာသူတို႔အား သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို…

နာက်င္မႈကို ဖံုးကြယ္ထားျခင္း

အသင္းေတာ္တစ္ခုတြင္ ကၽြန္မတရားေဟာခြင္႔ရၿပီး ကၽြန္မေဟာေျပာေသာ ေခါင္းစဥ္မွာ မိမိ၏ေၾကကြဲမႈမ်ားကို ဘုရားသခင္ထံတင္ျပၿပီး လႊတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာမႈကို လက္ခံရယူျခင္းႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ အေၾကာင္းအရာျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင္႔ အဆံုးမသတ္မီ သင္းအုပ္ဆရာသည္ ေလွ်ာက္လမ္းအလယ္တြင္ ရပ္ကာ လူပရိသတ္ကို နက္႐ိႈင္းစြာ ၾကည့္လ်က္ ‘‘သင္းအုပ္ဆရာ တစ္ေယာက္အေနျဖင္႔ သင္တုိ႔၏က်ိဳးပဲ႔ေၾကမြမႈမ်ားကို ၾကားသိ ျမင္ေတြ႕ခြင္႔ ရခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ မိမိတို႔၏နာက်င္မႈမ်ားကို ဖံုးကြယ္ထားသည့္ သင္ တို႔ကို ၾကည့္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္နာက်င္ခံစားရသည္” ဟုေျပာခဲ့သည္။

မိမိ၏နာက်င္မႈကို ဖံုးကြယ္ထားလည္း နာက်င္ေန ေသာ ႏွလံုးသားကို ဘုရားသခင္ ကုသေပးသည္။ ေဟျဗဲၾသ၀ါဒစာကို ေရးသားသူက ဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္သည္ အသက္႐ွင္ၿပီး လႈပ္႐ွား ေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ဆိုလွ်င္ က်မ္းစာဟုသာ အမ်ားက နားလည္သေဘာေပါက္ေသာ္လည္း ထိုထက္ပို၍နက္နဲသည္။ သခင္ေယ႐ႈသည္ အသက္႐ွင္ေသာဘုရားသခင္၏ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ ျဖစ္သည္။ ကၽြန္မတို႔၏ အေတြးအေခၚ၊ အၾကံအစည၊္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇတ္ေၾကာင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။