ၾကမ္းတမ္းေသာ ေရျပင္အတြက္ လမ္းၫႊန္

ေန႔စဥ္ခြန္အား

အသံုးမရေသာ

‘‘ပံုမွန္ အလုပ္မလုပ္ျခင္း” ဟူသည့္စကားလံုးကို တစ္ဦးခ်င္း၊ မိသားစုေဆြမ်ိဳးသားခ်င္း၊ အဖြဲ႕အစည္းႏွင္႔ အစိုးရအဖြဲ႕တို႔အတြက္ အသံုးျပဳသည္။ ‘‘ပံုမွန္အလုပ္လုပ္ျခင္း’’ ဆိုသည့္စကားလံုး၏အဓိပၸာယ္မွာ စနစ္တက် အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ေပရာ၊ ၎၏ဆန္႔က်င္ဘက္‘‘ပံုမွန္ အလုပ္မလုပ္ျခင္း’’ ဆိုလွ်င္ က်ိဳးပဲ႔ျခင္း၊ ေကာင္းမြန္စြာ အလုပ္မလုပ္ျခင္း၊ စနစ္တက် ပံုစံေရးဆြဲထားသည့္အတိုင္းအေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ျခင္းကို ဆိုလိုသည္။
႐ွင္ေပါလုေရးသားသည့္ ေရာမဩ၀ါဒစာေစာင္တြင္ ၀ိညာဥ္ေရးရာ၌   ပံုမွန္မဟုတ္သည့္လူသားမ်ားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဖာ္ျပထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အားလံုးသည္ ဘုရားကို ဖီဆန္အာခံေသာအဖြဲ႕တြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေန ပါသည္။ ‘‘လူအေပါင္းတို႔သည္ လမ္းလြဲၾကၿပီး တစ္ညီ တစ္ၫြတ္တည္း အသံုးမရေသာသူ ျဖစ္ၾကၿပီ။ ေကာင္းေသာ အက်င္႔ကို က်င္႔ေသာသူမ႐ွိ၊ တစ္ေယာက္မွ် မ႐ွိ။ ... အဘယ္ေၾကာင္႔နည္းဟူမူကား လူအေပါင္းတို႔သည္ ဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳ၍ ဘုရားသခင္ေ႐ွ႕ေတာ္၌ အသေရပ်က္ၾကၿပီ’’ (ေရာ ၃း၁၂၊၂၃)။
သတင္းေကာင္းမွာ ‘‘ေယ႐ႈခရစ္ ေ႐ြးႏႈတ္ေတာ္မူေသာအားျဖင္႔ အဘိုးကို မေပးဘဲ…

ၾကမ္းတမ္းေသာ ေရျပင္အတြက္ လမ္းၫႊန္

ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေရစီးၾကမ္းေသာ လိႈင္းျဖဴစီးေၾကာင္းတြင္ ရာဘာေဖာင္စီးရာ၌ စိတ္လႈပ္႐ွားလ်က္ ထိုအေတြ႕အၾကံဳကို ကၽြႏု္ပ္အလြန္ႏွစ္သက္သည္။ သို႔ေသာ္ အေ႐ွ႕မွေရလိႈင္းမ်ား ပြက္ထျမည္ဟီးသံကို ၾကားရေသာအခါ တစ္ၿပိဳင္နက္ထဲတြင္ မေသခ်ာမႈ၊ ေၾကာက္႐ြံ႕မႈ၊ မလံုျခံဳမႈတို႔ႏွင္႔အတူ စိတ္လႈပ္႐ွားရသည္။ ေရလိႈင္းျဖဴစီးျခင္းသည္ အလြန္မွပင္ ေကာင္းေသာ၊ ေၾကာက္စရာ စိတ္လႈပ္႐ွားစရာ အေကာင္းဆံုးေသာ ကစားနည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အခ်ိန္တိုတိုအတြင္း ၿပီးဆံုးသြားသည္။ ေဖာင္၏ အေနာက္ဘက္တြင္ လိုက္ပါလာေသာ လမ္းၫႊန္သူက လမ္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္ ၫႊန္ၾကားမႈ ျပဳေပးသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဘ၀ အျဖစ္အပ်က္ တစ္ခုမွ ေနာက္တစ္ခု သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္းသည္လည္း ေရလိႈင္းျဖဴစီးျခင္း အေတြ႕ အၾကံဳႏွင္႔ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ မလြဲမေသြ ေတြ႕ၾကံဳရမည့္ ဘ၀ရာသီခြင္တစ္ခုမွ ေနာက္တစ္ခုသို႔ ကူးေျပာင္းျခင္း၊ ေကာလိပ္ေက်ာင္းသားဘ၀မွ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းခြင္ ၀င္ေရာက္ျခင္း၊ အလုပ္တစ္ခုမွအျခားတစ္ခုသို႔ ေျပာင္းျခင္း၊ မိဘႏွင္႔အတူေနရာမွ မိမိတစ္ဦးတည္း (သို႔)  အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ဇနီးခင္ပြန္းႏွင္႔အတူေနျခင္း၊ ၀န္ထမ္းဘ၀မွ…

မနာလိုမႈအတြက္ကုထံုး

ညေနပိုင္းတြင္ မိဘမ်ားက အျပင္ထြက္လိုသျဖင္႔ ေျမးကေလးမ်ားကို ထိန္းေပးရန္ ၀မ္းေျမာက္စြာ ကၽြန္မသေဘာတူလိုက္သည္။ သူတို႔ကို ဖက္ထားၿပီး   ‘‘စေနတနဂၤေႏြမွာ ဘာေတြလုပ္ၾကသလဲ’’ ဟု ေမးလိုက္သည္။ ဦးဦး၊ ေဒၚေဒၚတို႔ထံ ညအိပ္သြားခဲ့သည့္ အသက္သံုးႏွစ္အ႐ြယ္ ဘရစ္ဂ်ာက ေရခဲမုန္႔စားရေၾကာင္း၊ ခ်ားရဟတ္စီးရေၾကာင္း၊ ႐ုပ္႐ွင္ၾကည့္ရေၾကာင္းတို႔ကို ေျပာျပသည္။ ထို႔ေနာက္ အသက္ ငါးႏွစ္အ႐ြယ္ ဆင္ျမဴရယ္ အလွည့္ ျဖစ္သည္။ ဘာလုပ္ခဲ႔သလဲဟု ေမးေသာ္ သူက ‘‘ေတာထဲမွာ စခန္းခ်ၿပီး ေလွ်ာက္လည္တယ္’’ ဟုေျဖသည္။ ‘‘ေပ်ာ္သလား’’ ဟု ကၽြန္မေမးရာ၊ ‘‘ဒီေလာက္ႀကီးလည္း မဟုတ္ပါဘူး’’ ဟု အထီးက်န္စြာ ျပန္ေျဖသည္။
ဆင္ျမဴရယ္၌ မနာလိုစိတ္၀င္ေနသည္။ ညီငယ္၏ စိတ္လႈပ္႐ွားစြာ ျဖတ္သန္းခဲ႔ရသည့္ သူ႔အေတြ႔အၾကံဳကို ၾကားၿပီးေနာက္ သူ႔ဖခင္ႏွင္႔ ေပ်ာ္႐ႊင္စြာ စခန္းခ်ခဲ႔သည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဆင္ျမဴရယ္ ေမ႔သြား ေတာ႔သည္။
ကၽြန္မတို႔အားလံုးသည္လည္း မနာလိုမႈ ေက်ာ႔ကြင္းထဲသို႔ က်ေရာက္ႏိုင္သည္။…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ဇတ္ေၾကာင္း

ေန႔စဥ္ခြန္အားလုပ္ငန္းအေၾကာင္း

အာရ္ဘီစီသာသနာလုပ္ငန္း၏သမိုင္းေၾကာင္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူအေပါင္း တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္ပိုင္ကယ္တင္ရွင္အျဖစ္ယံုၾကည္လက္ခံၿပီး ခရစ္ေတာ္၌ ႀကီးပြား ရင့္က်က္သူမ်ားျဖစ္လာေစေရး ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကို သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ေပါက္ေရာက္ေစေရး နည္းလမ္းေပါင္းစံုျဖင့္ ရႏိုင္သမွ်မီဒီယာ ေပါင္းစံုကို အသံုးျပဳလ်က္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ဤ၀က္ဘ္ဆိုက္၏စာမ်က္ႏွာမ်ား၌ ျမင္ရပါမည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လုပ္ေဆာင္ေသာနည္းလမ္းစံုလင္သကဲ့သို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ပရိသတ္မ်ား မွာလည္း လူအမ်ိဳးမ်ိဳးပါ၀င္သည္။ သင္းအုပ္ဆရာ၊ အႀကံေပးပညာရွင္မ်ား၊ သာမန္အရပ္သား စသည္ျဖင့္ လူအသီးသီးမွတဆင့္၊ အက်ဥ္းေထာင္၊ ေက်ာင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစသည့္ အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားမွတဆင့္ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြႏွင့္အသင္းေတာ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လုပ္ ေဆာင္ေနပါသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔အေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဆက္သြယ္ထိေတြ႔လိုက္ေသာသူမ်ားသည္ သခင္ေယရႈ၏ အမိန္႔ေတာ္ႏွင့္အညီ ဧ၀ံေဂလိသတင္းေကာင္းျဖန္႔ေ၀ရန္ စြမ္းရည္အလင္းရွိသူမ်ားဟု မွတ္ယူပါ သည္။ ကၽြႏု္ပ္၏အဖိုး ေဒါက္တာ အမ္. အာရ္. ဒီဟန္းမွ အာရ္ဘီစီ သာသနာလုပ္ငန္းႀကီးကို စတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ဘုရားသခင္သည္ တိုင္းတာမရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေကာင္းႀကီးေပးခဲ့ ပါသည္။ အဖိုးခ်မွတ္ခဲ့သည့္…

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏႐ူပါ႐ံု –
ႏိုင္ငံအသီးသီးရွိ လူမ်ဳိးအေပါင္းတို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္သိကၽြမ္းၿပီး ခရစ္ေတာ္ႏွင့္ တိုး၍ရင္းႏွီးေသာအသက္တာကို ခံစားရရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏သဏၭာန္ႏွင့္သာ၍ တူလာရန္၊ ခရစ္ေတာ္၏မိသားစု၀င္မ်ားရွိသည့္အသင္းေတာ္၌ ပါ၀င္၍အေစခံရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရည္ေမွ်ာ္မွန္းပါသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏တာ၀န္ -

အသက္တာကိုေျပာင္းလဲေစသည့္ သမၼာက်မ္းစာကို လူတိုင္း နားလည္ရမည္။ လူတိုင္း ရရိွေစရမည္။