အေမရိကန္ႏုိင္ငံ မီခ်ီဂန္ၿပည္နယ္ ဗင္နီဇဲြလာ အထက္ဖက္သုိ႔ ေရာက္ခဲ့စဥ္ သစ္ပင္ႏွစ္ပင္ကုိ သတိျပဳ မိသည္။ အျခားအပင္မ်ားက သစ္ရြက္မလႈပ္ေသာ္လည္း သဲ့သဲ့ေလးေၾကာင့္လႈပ္ေနသည္။ ကၽြန္ေတာ့္ဇနီးကုိ ၫႊန္ျပေျပာျပရာ ၄င္းသည္ ရြက္လႈပ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။ ထုိရြက္လႈပ္ပင္ကုိ ၾကည့္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္ အံ့ၾသရသည္။ အၿခားအပင္မ်ားက ၿငိမ္သက္စြာရွိေနခ်ိန္၌ ၄င္းတုိ႔မွာ ေလၫွင္းသဲ့သဲ့ေလး၌ပင္ လႈပ္ခတ္ေနၾက သည္။
တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြန္ေတာ္လည္း ထုိရြက္လႈပ္ပင္ကဲ့သုိ႔ ခံစားရသည္။ ကၽြန္ေတာ့္၀န္းက်င္မွ လူမ်ားက ဘာအပူအပင္မွမရွိ၊ ပံုမွန္ျဖစ္လ်က္ လံုၿခံဳမႈရွိလ်က္ သြားလာလႈပ္ရွားေနခ်ိန္တြင္ ကၽြန္ေတာ္က အေသးဆံုး ကိစၥေလးေၾကာင့္ ရတတ္မေအးျဖစ္ေနသည္။ တစ္ပါးသူတုိ႔ ၿငိမ္၀ပ္ေအးေဆးေနႏုိ္င္မႈကုိ အံ့ႀသလ်က္ ကၽြန္ေတာ့္ ဘ၀က်ေတာ့ ဘာ့ေၾကာင့္ေသာကေပြရသနည္းဟု အေတြး၀င္မိသည္။ သမၼာက်မ္းစာမွ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္သက္ ျခင္းကုိ ဘုရားသခင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ ေတြ႕ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား၍ ေက်းဇူးေတာ္ပင္။ “ၿငိမ္သက္ျခင္း၏ သခင္သည္ ကုိယ္ေတာ္တုိင္ သင္တုိ႔၌ အစဥ္မျပတ္ ခပ္သိမ္းေသာအမႈအရာမ်ားျဖင့္ ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ ေပးသနားေတာ္မူပါေစေသာ” (၂သက္ ၃း၁၆) ဟု ရွင္ေပါလုက ေရးသားခဲ့သည္။
ဘ၀၌ အေႏွာင့္အယွက္ႀကံဳရစဥ္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္စဥ္ စစ္မွန္ေသာ ၿငိမ္သက္ျခင္းကုိ ခပ္သိမ္းေသာ ၿငိမ္သက္ျခင္းအရွင္ထံမွ ရရွိႏုိင္ေၾကာင္း သိရျခင္းက ေကာင္းေလစြ။ Bill Crowder