တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဟူနန္ျပည္နယ္ရွိ  Sunshui ျမစ္ထဲ၌ လူမ်ားအသက္လုကူးခပ္ေနရသည္ကို Deng Jinjie ေတြ႕ေသာအခါ သူေက်ာ္မသြားပါ။ သူရဲေကာင္းဆန္ဆန္ ေရထဲခုန္ခ်ၿပီး မိသားစုဝင္ ေလးဦးကို ကယ္တင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ သူေရထဲ၌ က်န္ေနဆဲမွာ ထိုမိသားစုက ထြက္ခြာသြားသည္။ ေျခကုန္လက္ပန္းက်ၿပီး ေမာေနသည့္ Jinjie မွာ ေရစီး၌ ေမ်ာပါသြားကာ ဝမ္းနည္းဖြယ္ ေရနစ္ ေသဆံုးသြားသည္။
အျပစ္ဒုစ႐ိုက္၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ နစ္ျမဳပ္ေနစဥ္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္က ကယ္မကယ္တင္ရန္ အသက္ ေပးခဲ့သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ကယ္တင္ရန္ သူဆင္းႂကြ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာင္းကင္မွ ဆင္းသက္ကာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို လံုၿခံဳရာသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ျပစ္မွားလြန္က်ဴးမႈမ်ားအတြက္ အျပစ္ဒဏ္စီရင္ျခင္း ကို ခံယူကာ ကားတိုင္ေပၚ၌ အေသခံခဲ့သည္ (၁ေပ ၂း၂၄)။ ထို႔ေနာက္ သံုးရက္ေျမာက္ေန႔၌ ထေျမာက္ရွင္ျပန္ခဲ့သည္။ က်မ္းစာမွလည္း `ခရစ္ေတာ္သည္ ငါတို႔အဘို႔အလိုငွာ အသက္ေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည့္အရာကို ငါတို႔သည္ ေထာက္၍ … ေမတၱာေတာ္ကို သိရၾကၿပီ´ (၁ေယာ ၃း၁၆) ဟုဆိုထားသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ရွင္ေယ႐ႈ၏ စြန္႔လႊတ္ ေပးဆပ္ေသာ ေမတၱာေတာ္သည္ ေမတၱာစစ္ျပႏိုင္ေအာင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ႏႈိးေဆာ္သည္။ ထိုေမတၱာေတာ္ကိုေထာက္၍ မိမိႏွင့္စပ္ဆိုင္ပတ္သက္သူမ်ားအေပၚ သမၼာတရားႏွင့္အညီ မိမိ၏လုပ္ရပ္ႏွင့္ အျပဳအမူအားျဖင့္(း၁၈) လက္ေတြ႕ေမတၱာစစ္ကို ျပရမည္။
ကၽြႏု္္ပ္တို႔ကိုယ္စား စြန္႔လႊတ္ေပးဆပ္ခဲ့သည့္ သခင္ေယ႐ႈ၏အဆံုးစြန္ အနစ္နာခံမႈကို ခ်န္လွပ္ထားပါလွ်င္ ကိုယ္ေတာ္၏ေမတၱာေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ျမင္ႏိုင္ခံစား ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ သင့္အတြက္  သခင္၏ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔မႈႏွင့္ေမတၱာေတာ္ၾကားရွိ
ဆက္စပ္မႈကို ယေန႔ဆင္ျခင္ပါ။  သင့္ကို ကယ္တင္ရန္ သခင္ႂကြလာမူ၏။
— Jennifer Benson Schuldt