ပံုမွန္ဆုေတာင္းေသာအသက္တာ ရွိရန္ သင္႐ုန္းကန္ေနရပါသလား။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ႐ုန္းကန္ေနရသည္။ ဆုေတာင္းျခင္း၏အေရးပါပံုကို ကၽြႏု္ပ္တို႔သိေသာ္လည္း တကယ့္ကို ခက္ခဲေသာအရာျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ စစ္မွန္နက္႐ိႈင္းစြာ ရင္းႏွီးေသာ အခ်ိန္မ်ား ရွိသကဲ့သို႔ မိမိစိတ္ခံစားမႈအတိုင္း သြားေနျခင္းဟု ထင္မွတ္မိသည့္အခ်ိန္အခါမ်ားလည္း ရွိသည္။ ဆုေတာင္းရာ၌ အဘယ္ေၾကာင့္ ႐ုန္းကန္ေနရသနည္း။
ယံုၾကည္ျခင္းအသက္တာသည္ တာေ၀းအေျပးၿပိဳင္ပြဲ တစ္ခုပင္ျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္းျခင္းအသက္တာ၏ အတက္ အဆင္းႏွင့္ ကုန္းျမင့္လြင္ျပင္မ်ားသည္ ၿပိဳင္ပြဲ၏သေဘာကို ပံုေဆာင္သည္။ မာရသြန္ေျပးပြဲ၌ မျပတ္ေျပးေနရသကဲ့သို႔ပင္ ဆုေတာင္းျခင္း၌လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ဆက္လက္ ဆုေတာင္းေနရန္ လိုသည္။ အဓိကမွာ အ႐ံႈးမေပးရန္ ျဖစ္သည္။
၎သည္ ဘုရားရွင္၏ခြန္အားေပးမႈလည္း ျဖစ္သည္။ တမန္ေတာ္ရွင္ေပါလုက “မျခားမလပ္ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳၾကေလာ့” (၁သက္ ၅း၁၇)၊ ဆုေတာင္းပဌနာျပဳျခင္း အမႈကို အၿမဲျပဳၾကေလာ့။ (ေရာမ ၁၂း၁၂)၊ “ကာလအစဥ္ႀကိဳးစား၍ ဆုေတာင္းတတ္၏”
(ေကာ ၄း၂)ဟု မိန္႔ၾကားသည္။ ၎မိန္႔မွာခ်က္မ်ားသည္ ဇြဲလံု႔လႏွင့္ခိုင္ခံ့လ်က္ ဆုေတာင္းျခင္း အမႈကို  ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္ျဖစ္သည္။
ေကာင္းကင္ဘံုရွင္အဘဘုရားသည္ ရင္းႏွီးလြယ္ၿပီး တစ္စိမ္းမဆန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူသားအခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးေသာဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ သကဲ့သို႔ ဘုရားရွင္ႏွင့္လည္း ရင္းႏွီးေသာမိတ္သဟာယဖြဲ႕မႈကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါသည္။ ဆရာ A.W Tozar က “စုတ္ခ်က္စၿပီးတို႔လိုက္သည္ႏွင့္ အၿပီးသတ္သည္အထိ ပန္းခ်ီဆြဲသကဲ့သုိ႔ မည္သို႔ဆုေတာင္းရမည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ သင္ယူသိရွိလာသည္ႏွင့္အမွ် ဆုေတာင္းျခင္းအသက္တာသည္လည္း လူသားတို႔ အစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ဆံုး၊ အရင္းႏွီးဆံုး မိတ္သဟာယဖြဲ႕မႈအထိ အကၽြမ္း၀င္သြားႏိုင္သည္” ဟူ၍ ေရးသားခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ရင္းႏွီးကၽြမ္း၀င္ျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အမွန္တကယ္ လိုခ်င္ေသာအရာျဖစ္သည္ မဟုတ္ပါလား။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အဆက္မျပတ္ ဆုေတာင္းေသာအခါ ထိုကဲ့သို႔ေသာအကၽြမ္း၀င္မႈမ်ိဳးကို ရရွိႏိုင္ ပါသည္။ POH FANG CHIA