အေမရိကန္စာေရးဆရာ အန္း ဟားဗက္က “ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မထားေသာ ၾကင္နာမႈျပပါ။ မရည္႐ြယ္ေသာ ခ်စ္ဖြယ္အျပဳအမူကို ေလ့က်င့္လုပ္ေဆာင္ပါ” ဟူေသာ စာစုေလးကို ၁၉၈၂ ခုႏွစ္က စားေသာက္ဆိုင္တစ္ခု၌ အမွတ္တမဲ႔ေရးျခစ္ခဲ႔သည္ဟု ေျပာစမွတ္
ျပဳၾကသည္။
အဘယ္ေၾကာင္႔နည္း။ သူတစ္ပါးကို အဘယ္႔ေၾကာင္႔ သနားၾကင္နာမႈ ျပရမည္နည္း။ ေယ႐ႈ၏ ေနာက္ေတာ္လိုက္ မ်ားအတြက္ အေျဖက ႐ွင္းပါသည္။ ဘုရားရွင္၏ႏူးညံ့ သိမ္ေမြ႕ေသာက႐ုဏာႏွင္႔ ၾကင္နာမႈကို ျပသရန္ ျဖစ္သည္။
ထိုအေျခခံသေဘာတရားႏွင္႔ စပ္လ်ဥ္းေသာ ဥပမာကို
ဓမၼေဟာင္းက်မ္းတြင္ ေမာဘျပည္မွ ေျပာင္းလာသည့္ ႐ုသအေၾကာင္း၀တၳဳ၌ ေတြ႕႐ွိရသည္။ သူႏွင္႔ ဘာသာစကား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ႔စ႐ိုက္မတူညီသည့္ တိုင္းတစ္ပါး၌ ႐ုသသည္  ႏိုင္ငံျခားသားတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထိုထက္မက သူသည္ လြန္စြာဆင္းရဲၿပီး သူ႔ကို ဂ႐ုတစိုက္မ႐ွိလွသည့္ လူမ်ား၏ စြန္႔ၾကဲေပးကမ္းမႈအေပၚ လံုးလံုးအမွီျပဳေနရသည္။
သို႔ေသာ္ ႐ုသကို ေက်းဇူးျပဳၿပီး ႏွစ္သိမ္႔စကားဆိုသူ ဣသေရလလူတစ္ေယာက္ ႐ွိပါသည္ (႐ုသ ၂း၁၃)။ ထိုသူက သူ႔လယ္ထဲမွ စပါးက်န္မ်ားကို ႐ုသအား ေကာက္သိမ္းခြင္႔ ေပးသည္။ ႐ိုးစင္းေသာေပးကမ္းမႈထက္မက သူ၏စာနာသနားစိတ္အားျဖင္႔ အေတာင္ေတာ္ေအာက္၌ လံုျခံဳစြာ နားခိုႏိုင္ေသာ ဘုရားသခင္၏ ႏူးညံ့ေသာက႐ုဏာႏွင္႔ ၾကင္နာမႈကို ႐ုသအား ျပသခဲ႔သည္။ ႐ုသသည္ ေဗာဇ၏ ဇနီး၊ သတို႔သမီးျဖစ္လာၿပီး ဘုရားသခင္၏ မိသားစုဝင္၊ ေလာကသို႔ ကယ္တင္ျခင္း ေဆာင္ယူလာေပးမည့္ ေယ႐ႈ႐ွင္ ေမြးဖြားဆင္းသက္လာမည့္ အမ်ိဳးအႏြယ္တြင္ ပါ၀င္ခဲ့ရသည္ (မ ၁း၁-၁၆ ကိုၾကည့္ပါ)။
ေယ႐ႈ႐ွင္၏နာမေတာ္ကို ေထာက္၍ လုပ္ေဆာင္ေသာအမႈက မည္သို႔ျဖစ္လာ မည္ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ မသိႏိုင္ပါ။ DAVID ROPER