၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သုေတသနျပဳခ်က္အရ ကမာၻတစ္ဝန္း၌ စီစီတီဗီြ ကင္မရာ ၂၄၅ သန္း တပ္ဆင္ထားၿပီး ႏွစ္စဥ္ ၁၅% တိုး၍ တပ္ဆင္လာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ ယေန႔လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာတုိ႔သည္ မိမိတို႔ အသံုးျပဳေသာ စမတ္ဖုန္း မ်ားျဖင္႔  ေမြးေန႔ပြဲမွအစ ခိုးဆိုးလုယက္မႈမ်ားအထိ ဓာတ္ပံု႐ိုက္မွတ္တမ္းတင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။ လူသားတို႔၏လံုျခံဳေရးအတြက္ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္မႈဟု ကၽြႏု္ပ္တို႔ၾသဘာေပးသည္ ျဖစ္ေစ၊ တစ္ဘက္၌ မိမိတို႔၏ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင္႔မ်ား ဆံုး႐ံႈးရၿပီဟု ျပစ္တင္ေ၀ဖန္သည္ျဖစ္ေစ၊  ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ကင္မရာမ်ားျဖင္႔ ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္း၌ ရွင္သန္ေနထုိင္ ေနရျခင္းက အမွန္ပင္ျဖစ္သည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင့္ဘုရား႐ွင္၏ ဆက္သြယ္ဆက္ဆံေရး တြင္မူ စီစီတီဗီြ ႏွင့္ကင္မရာမ်ားထက္ သာလြန္ထင္ရွားစြာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ေပၚလြင္ေစေသာ မိမိ၏အျပဳအမူအတြက္ မိမိ၌ မည္မွ်တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ေဟျဗဲဩဝါဒစာ၌ ျပေနသည္။ “ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္တရားသည္ အသက္ ႐ွင္ျခင္း၊ တန္ခိုးႏွင္႔ျပဳျပင္ျခင္း၊ သန္လ်က္တကာတို႔ထက္ ထက္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ ျဖစ္၍၊ အသက္ႏွင္႔စိတ္ဝိညာဥ္ကိုလည္းေကာင္း၊ အ႐ိုးဆစ္ႏွင္႔ျခင္ဆီကို လည္းေကာင္း၊ ပိုင္းျခား၍ ထုတ္ခ်င္းခြင္းတတ္၏။ စိတ္ႏွလံုး၊ အၾကံအစည္မ်ားကိုလည္း သိျမင္တတ္၏။ ငါတုိ႔ကို စစ္ေၾကာစီရင္ေတာ္မူေသာသူေ႐ွ႕၌ မထင္႐ွားေသာအရာ တစ္စံုတစ္ခုမွ်မ႐ွိ၊ ခပ္သိမ္းေသာအရာတို႔သည္ အကာအကြယ္မ႐ွိဘဲ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ လွန္ထားလ်က္ ႐ွိၾက၏” (ေဟျဗဲ ၄း၁၂-၁၃)ဟူ၍ ေဖာ္ျပသည္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ကယ္တင္႐ွင္ ေယ႐ႈသည္ ဆင္းရဲဒုကၡႏွင္႔ စံုစမ္းေႏွာင္႔ယွက္ျခင္းမ်ား ၾကံဳခဲ႔ေသာ္လည္း ဒုစ႐ိုက္အျပစ္ႏွင္႔ ကင္းလြတ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ဘုရား႐ွင္၏ ေက်းဇူး က႐ုဏာႏွင္႔ သနားျခင္းကို ခံယူရန္ ရဲရင္႔ေသာစိတ္ႏွလံုးျဖင္႔ ေက်းဇူးပလႅင္သို႔ တိုးဝင္ ႏိုင္ပါသည္။ ေၾကာက္႐ြံ႕စိုးရိမ္ျခင္းကင္းလ်က္ ကိုယ္ေတာ္႔ထံ တိုးဝင္လွ်င္ ေက်းဇူးေတာ္ မုခ်ခံစားရပါသည္။ DAVID MCCASLAND