လြန္ခဲ႔ေသာ လအနည္းငယ္က ‘‘စိတ္အားထက္သန္စြာ သႏၷိဌာန္ခ်ထားသူမ်ား’’ အဖြဲ႔သို႔ ၀င္ရန္ ကမ္းလွမ္းေသာ အီးေမးကို ကၽြႏု္ပ္ရရွိခဲ႔သည္။ သို႔ႏွင့္ ‘‘driven’’ ဆိုေသာ ေ၀ါဟာရ၏အဓိပၸာယ္ကို ႐ွာၾကည့္ရာ၊ စိတ္အားထက္သန္စြာ သႏၷိဌာန္ခ်ထားသူသည္ ‘‘သူ၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အလြန္ပင္ စိတ္ထက္သန္တက္ႂကြသူ၊ ေအာင္ျမင္မႈရ႐ွိရန္ အပတ္တကုပ္ ႀကိဳးစားသူ’’ ဟူ၍သိ နားလည္ခဲ႔ရသည္။
‘‘စိတ္အားထက္သန္စြာ သႏၷိဌာန္ခ်ထားသူျဖစ္ျခင္းသည္ ေကာင္းပါသလား။’’ ဘယ္ေသာအခါမွ် မေျပာင္းလဲ ေသာ စမ္းသပ္နည္းတစ္ခု႐ွိသည္။ ‘‘မည္သည့္အမႈကိုျပဳေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ေထာက္၍ ခပ္သိမ္းေသာအမႈကိစၥကို ျပဳၾကေလာ႔’’ (၁ ေကာ ၁၀း၃၁)။
မိမိဂုဏ္အသေရအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အႀကိမ္ႀကိမ္ လုပ္ေဆာင္ တတ္ၾကသည္။ ေနာဧေခတ္ ေရလႊမ္းမိုးၿပီးေနာက္၊ လူတစ္စုသည္ ေက်ာ္ေစာကိတၱိ႐ွိေစျခင္းအလိုငွာ ရဲတိုက္တည္ေဆာက္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ႔ ၾကသည္။ နာမည္ေက်ာ္ၾကားလိုၿပီး အရပ္ရပ္သို႔ ကြဲျပားမည္ကို စိုးေၾကာက္ျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ မည္မွ်ပင္ စိတ္အားထက္သန္ေနလင္႔ကစား ဘုရားသခင္႔ဘုန္းေတာ္ထင္႐ွားရန္အလိုငွာ လုပ္ေဆာင္ေနၾကျခင္း မဟုတ္ပါ။
ပဋိညာဥ္ေသတၱာေတာ္ႏွင္႔ ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေသာ ဗိမာန္ေတာ္အသစ္ ဆက္ကပ္အပ္ႏွံပြဲတြင္ ေရွာလမုန္မင္းက ‘‘ဘုရားသခင္ထာ၀ရဘုရား၏နာမေတာ္အဘို႔ အိမ္ေတာ္ကို တည္ေဆာက္ေလၿပီ’’ (၃ ရာ ၈း၂၀) ဟု ဆိုခဲ႔သည္။ ထို႔ေနာက္ ‘‘စီရင္ ထံုးဖြဲ႔ခ်က္ ပညတ္တရားတို႔ကို ေစာင္႔ေ႐ွာက္ေစျခင္းငွာ လည္းေကာင္း၊ ငါတို႔ စိတ္ႏွလံုး ကို အထံေတာ္သို႔ ေသြးေဆာင္ေတာ္မူပါေစေသာ’’ ဟူ၍ ပတၳနာျပဳခဲ႔သည္ (း၅၈)။
ဘုရားဘုန္းေတာ္ထင္႐ွားေစျခင္းႏွင္႔ နာခံျခင္းျဖင္႔ လွမ္းေလွ်ာက္ျခင္းသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အႀကီးမားဆံုးဆႏၵျဖစ္လွ်င္ ကၽြႏု္္ပ္တို႔သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္တန္ခိုးျဖင္႔ ဘုရား႐ွင္ကို ခ်စ္လ်က္ အေစခံရန္ စိတ္အားထက္သန္စြာ ရွာၾကံသူမ်ား ျဖစ္္လာပါေတာ႔ သည္။ ကၽြႏု္္ပ္တို႔၏ဆုေတာင္းသည္ ေ႐ွာလမုန္မင္း၏ပတၳနာကဲ႔သုိ႔ ျဖစ္ေစပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ စိတ္ႏွလံုးသည္ ‘‘ဘုရားသခင္ ထာ၀ရဘုရား စီရင္ေတာ္မူေသာလမ္းသို႔ လိုက္၍ ပညတ္တရားေတာ္ကို ေစာင္႔ေ႐ွာက္ျခင္းငွာ အထံေတာ္၌ စံုလင္ပါေစေသာ’’ (း၆၁)။ KEILA OCHOA