ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံ၌ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ႏွင္႔တစ္ၿမိဳ႕ ခရီးသြားရာတြင္ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ကားေမာင္းရသျဖင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္လာႏိုင္ၿပီး၊ ယာဥ္မေတာ္တဆထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ႏိုင္ သည္။ ထိုေၾကာင္႔ အားလပ္ရက္ခရီးသြားလာမႈမ်ားသည့္အခ်ိန္မ်ား၌ အဓိက အေ၀းေျပး လမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ ေစတနာ႔၀န္ထမ္းမ်ားက ေကာ္ဖီ အခမဲ႔ေ၀ေပးသည့္ ယာဥ္ရပ္နား စခန္းကို ထား႐ွိေပးသည္။ ကၽြန္ေတာ္႔ဇနီး မယ္ရင္း ႏွင္႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အခ်ိန္ၾကာျမင္႔စြာ ကားေမာင္းသြားရသည့္ အခါ ဤယာဥ္ရပ္နားစခန္းမ်ားကို ေက်နပ္ႏွစ္သက္ အႀကိဳက္ပိုလာသည္။
တစ္ႀကိမ္တြင္  ခရီးသြားခဲ႔စဥ္ ကားရပ္ၿပီး ေကာ္ဖီ ၂ ခြက္ မွာယူခဲ႔သည္။ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးက ေကာ္ဖီ ၂ ခြက္ ေပးၿပီး ၂ ေဒၚလာ ေတာင္းသည္။ အေၾကာင္းရင္းကိုေမးရာ သူက စာလံုးေသးေသးႏွင္႔ ႐ိုက္ႏွိပ္ထားသည့္ ဆိုင္းဘုတ္ကို ညႊန္ျပသည္။ ဤရပ္နားစခန္း၌ ယာဥ္ေမာင္းသာ ေကာ္ဖီ အခမဲ႔ရၿပီး ခရီးသည္မ်ားမွာမူ အခေပးရမည္ျဖစ္သည္။
ကၽြန္ေတာ္စိတ္အေႏွာင္႔အယွက္ျဖစ္ၿပီး ‘‘အဲဒါက မ႐ိုးသား တာပဲ‘‘ ဟုေျပာကာ ၂ ေဒၚလာ ေပးၿပီး ျပန္ထြက္လာသည္။ ကားဆီ ျပန္ေရာက္ေသာ္ မယ္ရင္း က ကၽြန္ေတာ္သည္ လက္ေဆာင္ကို မိမိ၏ခံစားခြင္႔ အျဖစ္မွတ္ယူၿပီး ရ႐ွိသည့္ အရာအတြက္ ေက်းဇူးမတင္ဟု ကၽြန္ေတာ္႔အမွားကို ေထာက္ျပသည္။ သူ႔စကား မွန္ေပ၏။
ကတိထားရာျပည္သို႔ ဣသေရလလူမ်ားကို ေမာေ႐ွဦးေဆာင္သြားသည့္ အခါ ၎တို႔အား ေက်းဇူးသိတတ္သူမ်ားျဖစ္ရန္ ေမာေ႐ွ တိုက္တြန္းခဲ႔သည္ (တရား ၈း၁၀)။  ျပည္ေတာ္သည္ ျပည့္စံုႂကြယ္၀သည္။ ဤေကာင္းခ်ီးအတြက္ ဘုရားသခင္ကို္ ေက်းဇူးတင္ရန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ဤျပည့္စံုႂကြယ္၀မႈကို ၎တုိ႔ ရသင္႔ရထိုက္သည့္ အရာအျဖစ္ အလြယ္မွတ္ယူသြားႏိုင္သည္ (း၁၇-၁၈)။ ဤမွစ၍ ဂ်ဴးလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မည္မွ်ပင္ နည္းပါေစ အစာတိုင္းအတြက္ ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းသည့္ အေလ႔အက်င္႔ကို ပ်ိဳးေထာင္ခဲ႔သည္။ သူတို႔အတြက္ အရာခပ္သိမ္းသည္ လက္ေဆာင္ ျဖစ္သည္။
၀န္ထမ္းအမ်ိဳးသမီးထံသို႔ ကၽြန္ေတာ္ျပန္သြားၿပီး ေတာင္းပန္ခဲ႔သည္။ အခမဲ႔ ေကာ္ဖီတစ္ခြက္က ကၽြန္ေတာ္ရသင့္ရထိုက္အရာမဟုတ္၊ ၎သည္ ေက်းဇူးတင္စြာျဖင့္ လက္ခံရမည့္ လက္ေဆာင္ျဖစ္သည္။   SHERIDAN VOYSEY