ဆရာ၀န္၏စကားမ်ားက သူမ၏ႏွလံုးသားကို ဒုန္းကနဲ လာေဆာင္႔သည္။ ကင္ဆာ ဆိုပါလား။ သူမ၏ခင္ပြန္းႏွင္႔ ကေလးမ်ားကို ေတြးမိလိုက္ရာ သူ၏ကမာၻႀကီး ရပ္တန႔္ သြားသည္။   ဇြဲႏွင္႔ တစိုက္မတ္မတ္ ဆုေတာင္းၾကၿပီး အျခားရလဒ္ တစ္မ်ိဳး ထြက္လာရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ထားၾကသည္။ သူတို႔ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း။ သူမ၏မ်က္ႏွာ၌ မ်က္ရည္မ်ား စီးက်လ်က္ ‘‘အဘဘုရားသခင္၊ ဤအရာသည္ ကၽြန္မတို႔ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ေသာအရာျဖစ္ပါ၏။ ကၽြန္မတို႔၏ခြန္အား ျဖစ္ေပးေတာ္မူပါ’’ ဟု ညင္သာစြာ သူမ ဆိုခဲ႔သည္။
ေရာဂါစစ္ေဆးမႈရလဒ္က အလြန္ဆိုး၀ါးေသာအခါ၊ မိမိ မထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနႏွင္႔ ၾကံဳရေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ဘာလုပ္ၾကသနည္း။ ၾကည့္ရသည္မွာ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မဲ႔ေနၿပီဆိုပါက ကၽြႏု္ပ္တို႔ အဘယ္အရပ္သို႔ သြားမည္နည္း။
ပေရာဖက္ ဟဗကၠဳတ္၏ အေျခအေနမွာ သူ၏ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းထက္ ေက်ာ္လြန္ ေနၿပီး သူ၏ေၾကာက္႐ြံျခင္းက သူ႔ကို ေျခာက္လွန္႔ေနသည္။ က်ေရာက္လာေတာ႔မည့္ စီရင္ျခင္းမွာလည္း ႀကီးေလးလွသည္ (ဟဗ ၃း၁၆-၁၇)။ သုိ႔ေသာ္ ေရာက္လတံ႔ေသာ ပရမ္းပတာျဖစ္မႈအလယ္၌ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင္႔ အသက္႐ွင္ရန္ (၂း၄)၊ ဘုရားသခင္၌ ၀မ္းေျမာက္႐ႊင္လန္းရန္ ဟဗကၠဳတ္ ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ႔သည္ (၃း၁၈)။  သူ၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္၊ စြမ္းရည္ႏွင္႔ အရင္းအျမစ္တို႔အေပၚ၌ သူ မယံုၾကည္၊ သူ႔စိတ္ခ်မႈက ထိုအေပၚ၌မတည္၊    ဘုရားသခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းႏွင္႔ ႀကီးျမတ္ျခင္း၌သာ သူယံုၾကည္ကိုးစားခဲ့သည္။   ဘုရားသခင္႔အေပၚ ယံုၾကည္ကိုးစားမႈက သူ႔အား ‘‘အ႐ွင္ထာ၀ရဘုရားသည္ ငါ၏ အစြမ္းသတၱိ ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ငါ႔ေျခကို သမင္ေျခကဲ႔သို႔ ျဖစ္ေစ၍ ငါ၏ျမင္႔ရာအရပ္ေပၚမွာ ငါ႔ကို ေနရာခ်ေတာ္မူမည္’’ ဟု ေႂကြးေၾကာ္ေစခဲ႔သည္ (၃း၉)။
ဖ်ားနာျခင္း၊ မိသားစုအက်ပ္အတည္း၊ ေငြေၾကးျပႆနာစသည့္ ခက္ခဲသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင္႔ ၾကံဳဆံုရေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္လည္း ဘုရားသခင္အေပၚ၌ ယံုၾကည္ ကိုးစားရန္သာ ႐ွိသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၾကံဳေတြ႔ရင္ဆိုင္ရသည့္ အမႈအရာတိုင္း၌ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင္႔အတူ႐ွိပါသည္။ KAREN WOLFE