ကၽြန္မစိတ္တိုင္းက် မျဖစ္သည့္အေျခအေနတြင္ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို ထိခိုက္နာက်င္ေစေသာ စကားမ်ားႏွင္႔ ထိုးႏွက္ၿပီး၊ ကၽြန္မ၏လြဲမွားေသာစိတ္ထားကို ေဖာ္ျပသည့္ က်မ္းပိုဒ္ႏွင္႔ သတိေပးလာသည့္ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အမိန္႔အာဏာကိုလည္း ကၽြန္မ ဥေပကၡာျပဳခဲ႔သည္။ ကၽြန္မ၏ တယူသန္ မာန္မာနေၾကာင္႔ အိမ္ေထာင္ေရးကို ထိခိုက္ေစသင့္ သလား၊ ဘုရားသခင္ကို မနာခံသူ ျဖစ္သြားသင္႔ပါသလား။ လံုး၀ မျဖစ္သင့္ပါ။ သို႔ေသာ္ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ ခင္ပြန္းသည္ထံမွ ခြင္႔လႊတ္ျခင္းကို ေတာင္းခံၿပီးေနာက္ ကၽြန္မမွာ ဒဏ္ရာမ်ားႏွင္႔ ငုတ္တုတ္ က်န္ခဲ႔သည္။ ပညာႏွင္႔ျပည့္သည့္ အၾကံေပးမႈကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈျခင္း၏ရလဒ္၊ မည္သူ႔ကိုမွ် အေရးမစိုက္ခဲ့သည့္ ကိုယ့္အျပစ္ႏွင့္ကိုယ္ပင္။
ဣသေရလ လူမ်ားသည္လည္း မနာခံ ကလန္ကဆန္ လုပ္ခဲ႔သည့္အခ်ိန္႐ွိသည္။ ေမာေ႐ွ ဘုန္း၀င္စားၿပီးေနာက္ ေယာ႐ႈသည္ ဣသေရလလူ မ်ားကို ကတိေတာ္ျပည္သို႔ ဦးေဆာင္ေခၚသြားသည္။ သူ၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္၌ ဣသေရလလူတို႔သည္ ဘုရား႐ွင္ကို အေစခံခဲ႔သည္ (သူႀကီး ၂း၇)။ သို႔ေသာ္ ေယာ႐ႈႏွင္႔ တစ္ေခတ္တည္း ေမြးဖြားခဲ့သည့္ ေယာ႐ႈထက္အသက္ရွည္သူအခ်ိဳ႕- ေယာ႐ႈေခတ္ မ်ိဳးဆက္တစ္ဆက္လြန္သြားေသာ္ ဣသေရလတို႔သည္ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ သူျပဳခဲ႔သည့္အမႈကို ေမ႔ေလ်ာ႔ခဲ႔သည္ (း၁၀)။ ဘုရားအလိုေတာ္ႏွင္႔ညီေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ပစ္ပယ္ၿပီး ဒုစ႐ိုက္က်ဴးလြန္ၾကသည္ (း၁၁-၁၅)။
ဘုရားသခင္က ႐ွင္ဘုရင္မ်ားကဲ႔သို႔ အမႈေဆာင္သည့္ တရားသူႀကီးမ်ားကို ခန္႔အပ္ လိုက္ေသာအခါ အေျခအေနတိုးတက္လာသည္ (း၁၆-၁၈)။ သို႔ေသာ္ တရားသူႀကီး တစ္ေယာက္ ေသဆံုးသြားေသာ္ ဣသေရလလူတို႔ ဘုရားသခင္ကို အာခံျပန္သည္။ သူတို႔ စိတ္အလိုအတိုင္းအသက္ရွင္မႈအတြက္ သူတို႔၌ ဘာတာ၀န္မွ မယူ၊ ဘာမွဂ႐ုမစိုက္ဘဲ သက္႐ွင္မႈအတြက္ ယူက်ံဳးမရျဖစ္ရသည့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ခံစားခဲ႔ၾကရသည္ (း၁၉-၂၂)။ သို႔ေသာ္ ၎သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ဘ၀၌ တကယ္ျဖစ္လာစရာအေၾကာင္းမ႐ွိပါ။ သခင္ေယ႐ႈတည္းဟူေသာ ထာ၀ရအုပ္စိုး႐ွင္၊ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ နာခံလိုက္ေလွ်ာက္ရမည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာေအာက္၌ မိမိကိုယ္ကို အပ္ႏွံႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အသက္႐ွင္ေတာ္မူေသာ တရားသူႀကီး၊ ဘုရင္တကာတို႔၏ ဘုရင္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔တည္း။ XOCHITL DIXON