ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕၏ ေ႐ွးေဟာင္းသုေတသနတကၠသိုလ္၌ ႐ႊံ႕ေစးျဖင္႔ ျပဳလုပ္ထားေသာ ေ႐ွးေဟာင္းတံဆိပ္တံုးတစ္ခုမွာ ဗီဒိုထဲ၌ ငါးႏွစ္တာမွ် ထိုအတိုင္း ႐ွိေနခဲ႔သည္။ ေတာင္ဘက္ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕႐ိုးေဟာင္း၏ေအာက္ေျခ၌ အဆိုပါတံဆိပ္တံုးကို တူးေဖာ္ ရရွိၿပီးေနာက္ သက္တမ္း ၃၀၀၀ နီးပါး႐ွိေသာ အရာ၀တၱဳ၏အေရးပါမႈကို အေစာပိုင္း စစ္ေဆးေလ႔လာမႈတြင္ မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ႔ပါ။ သို႔ေသာ္ တံဆိပ္ေပၚ႐ွိ စာသားကို သုေတသီတစ္ဦးက ေစ႔ေစ႔စပ္စပ္ ၾကည့္႐ႈေလ႔လာၿပီးေနာက္ အဓိကအေရးပါေသာအခ်က္ကို ေတြ႕႐ွိေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ႔သည္။ ေ႐ွးေဟာင္းေဟျဗဲစာျဖင္႔ ေရးထိုးေသာစာမွာ ‘‘ယုဒ႐ွင္ဘုရင္ အာခတ္၏သား ေဟဇကိမင္းႏွင္႔ သက္ဆိုင္သည္’’ ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။
တံဆိပ္တံုးအလယ္တြင္ အေတာင္ႏွစ္ဘက္႐ွိေသာ ေနမင္းအား အသက္ကိုကိုယ္စားျပဳသည့္ ႐ုပ္လႊာႏွစ္ခုက ၀န္းရံထားသည္။ ထိုတံဆိပ္တံုးကို ေတြ႕႐ွိသူ ေ႐ွးေဟာင္း သုေတသီက ေဟဇကိမင္းသည္ ေသနာမွေပ်ာက္ကင္း ၿပီးေနာက္ ဘုရားသခင္၏ကြယ္ကာျခင္း အမွတ္သေကၤတအျဖစ္ ဤတံဆိပ္တံုးကို စတင္အသံုးျပဳခဲ႔ျခင္း ျဖစ္မည္ဟု ယံုၾကည္သည္ (ေဟ႐ွာ ၃၈း၁-၈)။ ေဟဇကိမင္းသည္ ဘုရားသခင္အား သူ၏အနာေရာဂါကို ကုသေပးရန္ ေတာင္းပန္ရာ၊ ဘုရားသခင္က သူ႔ဆုေတာင္းကို နားေညာင္း ခဲ႔သည္။ ‘‘အာခတ္၏ေနတိုင္းနာရီေပၚမွာ ေ႐ြ႕ေသာအရိပ္ကို ဆယ္ခ်က္ျပန္ေစမည္’’ ဟု ဘုရားသခင္က ႁမြက္ဆိုၿပီး သူကတိအတိုင္း အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ေပးမည့္အေၾကာင္း လကၡဏာသက္ေသကိုလည္း ေပးခဲ႔သည္ (း၈)။
ကူညီမစရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ေတာင္းေလွ်ာက္သံကို ၾကားေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္၊ ထိုဘုရားထံ ေမတၱာရပ္ခံ ေတာင္းေလွ်ာက္ၾကရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔နည္းတူ က်မ္းစာထဲမွ လူမ်ားသည္လည္း သင္ယူရေၾကာင္း ဤေ႐ွးေခတ္ေဟာင္းပစၥည္းေလးႏွင့္ ၎၏ ဇာတ္ေၾကာင္းက အားေပးလ်က္ သတိေပးေနသည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လိုခ်င္ေသာ၊ ေမွ်ာ္လင္႔ မထားေသာအေျဖမ်ား ျဖစ္ေစဦးေတာ႔၊ ဘုရားသခင္၏ႀကီးမားေသာ ေမတၱာက႐ုဏာ အေပၚ၊ ကိုယ္ေတာ္၏ တန္ခိုးေတာ္အေပၚ စိတ္ခ်ထားႏိုင္ပါသည္။ ေန၏ေ႐ြ႕လ်ားမႈကို အမိန္႔ေပးထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္သူသည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏ႏွလံုးသားမ်ားသို႔လည္း အမွန္၀င္ေရာက္ အုပ္စုိးႏိုင္ပါသည္။ POH FANG CHIA