ေဆး႐ံုတြင္ ခင္ပြန္းသည္ႏွင္႔အတူ စိုးရိမ္ေၾကာင္႔ၾကမႈႀကီးစြာႏွင့္ ကၽြန္မေစာင္႔ဆိုင္းေနခဲ႔ ရသည္။ ကၽြန္မတို႔၏သားငယ္မွာ မ်က္စိျပန္တည့္မတ္ရန္ ခြဲစိတ္မႈခံယူေနရၿပီး ကၽြန္မမွာ ပူပန္စိုးရိမ္မႈမ်ားျဖင့္ ရင္ထဲေယာက္ယက္ခတ္ေနသည္။ ႀကိဳးစားဆုေတာင္းရင္း ဘုရားသခင္၏ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ေပးသနားရန္ ကၽြန္မေတာင္းခံသည္။ ကၽြန္မ၏ က်မ္းစာအုပ္ကို အလ်င္အျမန္ လွန္ေလွာရင္း ေဟ႐ွာယ အခန္းႀကီး ၄၀ ကို သတိရသျဖင့္ ကၽြမ္း၀င္ၿပီးသား က်မ္းပိုဒ္ကိုလွန္ရင္း အသစ္ေသာ ဖြင္႔ျပခ်က္တစ္ခုခုမ်ား ေတြ႕ရမလားဟု ေတြးလိုက္သည္။
သခင္သည္ ‘‘မိမိသိုးစုကို သိုးထိန္းကဲ႔သို႔ ေကၽြးေမြး ေတာ္မည္။’’ ‘‘သိုးသူငယ္တို႔ကို ခ်ီ၍ ေပြ႕ပိုက္ေတာ္မူမည္’’ (း၁၁) ဟူသည့္ က်မ္းခ်က္ကို ဖတ္လိုက္စဥ္ လြန္ခဲ႔ေသာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ဤက်မ္းပိုဒ္အားျဖင့္ ကၽြန္မကို တစ္ႀကိမ္သတိေပးခဲ့သည္ကို ျပန္သတိရလိုက္ၿပီး ကၽြန္မ အသက္႐ႈရပ္သြားသည္။ သခင္သည္ ကၽြန္မတို႔ကို ဆြဲကိုင္ကာ ဦးေဆာင္လ်က္ ဂ႐ုျပဳေပးေၾကာင္း သိလိုက္ရ၍ ထုိအခ်ိန္ခဏေလးမွာပင္ ကၽြန္မ၏ပူပင္ေသာကမ်ား ေပ်ာက္လႊင္႔သြားသည္။ အသက္ကို ညင္သာစြာ ႐ႈထုတ္လိုက္ၿပီး ‘‘ကၽြန္မလိုေနတာ အဲဒါပဲ သခင္’’ဟု စိတ္ေအးသြားသည္။ ခြဲစိတ္ေနစဥ္ႏွင္႔ခြဲစိတ္မႈ ၿပီးသြားၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘုရားသခင္၏ၿငိမ္သက္ျခင္းက ကၽြန္မကို ၀န္းရံထားသကဲ့သို႔ ခံစားခဲ႔သည္။ (စင္စစ္ ခြဲစိတ္မႈလည္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါသည္။)
ဘုရားသခင္သည္ လူမ်ိဳးေတာ္တို႔၏သိုးထိန္း၊ ေန႔ရက္စဥ္တိုင္း အသက္႐ွင္မႈ၌ ဦးေဆာင္သြားမည္၊ ႏွစ္သိမ္႔မႈေပးမည္ဟု သူ႔လူမ်ိဳးေတာ္တို႔ကို ပေရာဖက္ ေဟ႐ွာယ အားျဖင္႔ ဘုရားသခင္ ကတိေပးခဲ႔ပါသည္။ မိမိတို႔၏ပူပင္ေသာက အေတြးမ်ားကို ကိုယ္ေတာ္႔အား ေျပာျပၿပီး ကိုယ္ေတာ္၏ေမတၱာေတာ္ႏွင္႔ ၿငိမ္သက္ျခင္းကို ႀကိဳးစား ႐ွာေဖြလွ်င္ ကၽြန္မတို႔လည္း ကိုယ္ေတာ္၏ ၾကင္နာေသာ ေစာင္႔ေ႐ွာက္မႈကို သိ႐ွိႏိုင္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြန္မတို႔၏ေကာင္းေသာသိုးထိန္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ သူ႔ႏွလံုးသားႏွင္႔အနီးဆံုး၌ ကၽြန္မတို႔ကို ပိုက္ေပြ႕ထားၿပီး ထာ၀ရတည္ေသာလက္ေတာ္ျဖင္႔ ခ်ီေဆာင္ ေၾကာင္းကို ကၽြန္မတို႔သိသည္။ AMY BOUCHER PYE