၀ါ႐ွင္တန္ဒီစီ ၿမိဳ႕ေတာ္႐ွိ အမ်ိဳးသား အႏုပညာျပခန္းသို႔ ကၽြန္မသြားေရာက္လည္ပတ္စဥ္က “The Wind’’ အမည္႐ွိ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ကို ေတြ႕ခဲ႔သည္။ ပန္းခ်ီကားမွာ သစ္ေတာ ဧရိယာတစ္ခု၌ မုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ေနပံုျဖစ္ၿပီး၊ ႐ွည္ေမ်ာေမ်ာသစ္ပင္မ်ားက လက္၀ဲ ဘက္သို႔ ၫြတ္ေနသည္။ ျခံဳပုတ္ငယ္မ်ားလည္း လက္၀ဲဘက္သို႔ပင္ ယိမ္းေနသည္။
ထိုနည္းအတိုင္းပင္ သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္သည္ ယံုၾကည္သူအေပါင္းတို႔ကို ဘုရားသခင္၏ ေကာင္းျမတ္ျခင္း ႏွင္႔ သမၼာတရားဆီသို႔ တိမ္းၫႊတ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပး ႏိုင္သည္။ သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ႏွင္႔ သဟဇာတ႐ွိလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ပို၍ ရဲရင္႔သူ၊ ပို၍ ႏွစ္သက္ဖြယ္ ေကာင္းသူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ႏိုင္သည္။ မိမိ၏စိတ္ဆႏၵ လိုအင္မ်ားကို မည္သို႔ကိုင္တြယ္ရမည္ကိုလည္း ပိုင္းျခားသိႏိုင္လိမ္႔မည္ (၂ တိ ၁း၇)။
အခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ၀ိညာဥ္ေတာ္က ၀ိညာဥ္ေရးရာ ႀကီးထြား ရင္႔က်က္ၿပီး ေျပာင္းလဲရန္ ကၽြန္မတို႔ကို ညင္သာစြာတြန္းပို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္မတို႔ ျငင္းပယ္မိသည္။ ၎ကို က်မ္းစာမွ ‘‘၀ိညာဥ္ေတာ္၏ အ႐ွိန္ကို ၿငိမ္းေစျခင္း’’ ဟု ဆုိသည္ (၁ သက္ ၅း၁၉)။ သို႔ႏွင့္ တစ္ခ်ိန္ကအမွားဟု မွတ္ယူလက္ခံခဲ႔သည့္အရာမ်ားကို အခ်ိန္ ကာလေရြ႕ေလ်ာ့လာသည္တြင္ အဆိုးႀကီးမဟုတ္ဟု ထင္ျမင္လာသည္။
ဘုရားသခင္ႏွင္႔ကၽြန္မတို႔၏ ဆက္ဆံမႈမိတ္သဟာယ ေ၀းကြာၿပီး အဆက္ျပတ္ ေနပံုေပၚလွ်င္ ၎သည္ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏သတိေပးမႈကို ျငင္းပယ္ေနျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္မည္။ အခ်ိန္ၾကာသြားလွ်င္ ျပႆနာ၏အရင္းအျမစ္ကို ျမင္ရန္ ခက္လိမ့္မည္။ မိမိ၏အျပစ္ကို ေဖာ္ျပရန္ ဘုရားသခင္ထံ ကၽြန္မတို႔ေတာင္းေလွ်ာက္ႏိုင္ျခင္းက ေက်းဇူးတင္စရာ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒုစ႐ိုက္အျပစ္ကို ေက်ာခိုင္းၿပီး ဘုရားသခင္ထံ ျပန္လည္ဆက္ကပ္လွ်င္ ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြန္မတို႔ကို ခြင္႔လႊတ္ၿပီး ကၽြန္မတို႔အတြင္း၌ က်ိန္း၀ပ္ေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ တန္ခိုးႏွင္႔ လႊမ္းမိုးမႈကို ျပန္လည္ႏိုးထ႐ွင္သန္ေစလိမ္႔မည္။ JENNIFER BENSON SCHULDT