ပို႔ေပးရမည့္ ပီဇာေနာက္တစ္ခ်ပ္ကို ထုတ္ယူလိုက္ရင္း ရွယ္ရီလ္ ႐ုတ္တရက္ အံ့အားသင့္ သြားသည္။ သူေရာက္လာသည့္ ေနရာက အိမ္မဟုတ္ဘဲ ဘုရားေက်ာင္း ျဖစ္ေနသည္။ ဇေဝဇဝါျဖစ္သြားေသာ္လည္း ပီဇာကို ယူၿပီး ရွယ္ရီလ္ ဘုရားေက်ာင္းထဲသို႔ ဝင္သြားရာ သင္းအုပ္ႏွင့္ ေတြ႔ခဲ့သည္။
“မင္းအတြက္ ဘဝႀကီးက အသက္ရွင္ရတာ မလြယ္ဘူး မဟုတ္လား” ဟု ဆရာေတာ္က သူကို ေမးရာသူက ဟုတ္မွန္ေၾကာင္းျပန္ေျဖသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဆရာက အသင္းသားမ်ား အလွဴေငြထည့္ထားေသာ အလႉခံခြက္ ႏွစ္ခြက္ကို ယူလာၿပီး ခြက္ထဲရွိ ေဒၚလာေငြ ၇၅၀ ေက်ာ္ကို ရွယ္ရီလ္၏အိတ္ထဲသို႔ အပိုဆုေၾကး ေဘာက္ဆူးအျဖစ္ ထည့္ေပးလိုက္သည္။ ဆရာက ေငြေၾကး အခက္အခဲ ရွိေသာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအား မုန္႔ပို႔ခိ္ုင္းရန္ ပီဇာဆိုင္သို႔ ႀကိဳတင္ ဖုန္းဆက္ထားသည္ကို ရွယ္ရီလ္ မသိရွာ။ အံံ့အားသင့္လ်က္ သူေပးရမည့္ အခြန္အခအခ်ိဳ႕ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ၿပီး ျဖစ္သည္။
ေယရုရွလင္ၿမိဳ႕ရွိ ေရွးဦးခရစ္ယာန္မ်ားသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးလ်က္ ဒုကၡၾကံဳရ ခ်ိန္တြင္ အသင္းေတာ္တစ္ပါးမွ ၎တို႔ကို ေထာက္ပံ့ကူညီလာသည္။ မာေကေဒါနိရွိ ခရစ္ယာန္မ်ားသည္ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္က မျပည့္စံုမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ကိုယ္က်ိဳး စြန္႔လ်က္ ေပးကမ္းခဲ့သည္။ အျခားသူမ်ားအား ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲရျခင္းကို ၎တို႔ အေနျဖင့္ အခြင့္ထူးဟု မွတ္ယူၾကသည္ (၂ ေကာ ၈း၁-၄)။ ရွင္ေပါလုက သူတို႔၏ ရက္ေရာစြာေပးကမ္းမႈကို စံထားအတုယူၾကရန္ ေကာရိ ႏသဳအသင္းေတာ္ႏွင့္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို တိုက္တြန္းထားသည္။ မိမိ၏ႂကြယ္၀မႈကို အျခားသူမ်ား၏လိုအပ္မႈအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျဖည့္ဆည္း အသံုးျပဳေသာအခါ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဝိညာဥ္ေရးဆင္းရဲမႈကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ မိမိ၏စည္းစိမ္ကိုစြန္႔လႊတ္ခဲ့သည့္ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ပံုရိပ္ကို ထင္ဟပ္ေစသည္(း၉)။
ထိုေန႔တြင္ပင္ ရွယ္ရီလ္ သည္သူ၏ေဖါက္သည္မ်ားအား ၾကင္နာသနားတတ္ ေသာ ထုိအသင္းေတာ္အေၾကာင္းကို ေျပာျပၿပီး ထိုစံနမူနာကို လိုက္ေလွ်ာက္သည့္ အေနႏွင့္ ထိုေန႔က ဆိုင္မွသူရရွိသည့္အပိုဆုေၾကးေငြကို အျခားလိုအပ္သူကို မွ်ေဝေပးခဲ့သည္။ ဆပြား ပြားသြားသည့္ ေပးကမ္းျခင္းေပတည္း။ သခင္ခရစ္ေတာ္၏ ဘုန္းဂုဏ္ေတာ္လည္း ထင္ရွားခဲ့ေတာ့သည္။ SHERIDAN VOYSEY