ပထမကမာၻစစ္အတြင္း ၁၉၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာတြင္ ေအာ့စ္ေဝါလ္ ခ်ိမ္းဘားစ္သည္ ၿဗိတိသွ်ဓနသဟာယအဖြဲ႔ စစ္သည္ေတာ္မ်ားအတြက္ YMCA သင္းအုပ္ဆရာအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕အနီးရွိ ေဇေတာ္န္ စစ္ေလ့က်င့္ေရးစခန္းသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ တစ္ပတ္တာ ညဦးဝတ္ျပဳအစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ခ်ိမ္းဘားစ္ က ေၾကညာလိုက္ရာ၊ “ဆုေတာင္းျခင္း၏ ေကာင္းက်ိဳးက ဘာလဲ”ဟူသည့္ တရားေတာ္ကို နာယူရန္ YMCA ရြက္ဖ်င္တဲႀကီးတြင္လူေပါင္း ၄၀၀ ျဖင့္ ျပည့္ႏွက္သြားသည္။ ထိုသို႔ေသာ စစ္မက္ကာလႀကီးတြင္ ဘုရားသခင္ကို သိကၽြမ္းလိုသူ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကို သူေတြ႕ဆံုသည္။ အၾကံေပးမစသည္။ ထိုသို႔ မစရာတြင္ ေအာ့စ္ေဝါလ္ သည္ “သင္တို႔သည္ အဆိုး ျဖစ္လ်က္ပင္ ကိုယ္သားတို႔အား ေကာင္းေသာအရာကို ေပးတတ္လွ်င္၊ ထိုမွ်မက ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ သင္တို႔အဘသည္ ဆုေတာင္းေသာသူတို႔အား သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို သာ၍ေပးေတာ္မူမည္ မဟုတ္ေလာ” ဟူေသာ လု ၁၁း၁၃ က်မ္းပိုဒ္ကို အျမဲညႊန္ျပသည္။
သားေတာ္ေယ႐ႈမွတစ္ဆင့္ ဘုရားသခင္ အခမဲ့ေပး ေသာ လက္ေဆာင္မြန္သည္ ခြင့္လႊတ္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းႏွင့္ သန္႔ရွင္းေသာဝိညာဥ္ေတာ္အားျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏အသက္တာ တြင္ က်ိန္း၀ပ္လ်က္ရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ “ေတာင္းေသာသူမည္သည္ကား ရ၏။ ရွာေသာသူလည္း ေတြ႔၏။ ေခါက္ေသာ သူအားလည္း တံခါးကို ဖြင့္၏” (း၁၀)။
၁၉၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္တြင္ ေအာ့စ္ေဝါလ္ခ်ိမ္းဘားစ္သည္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အူအတက္ေပါက္ကာ ေသဆုံးသြားသည္။ ေအာ့စ္ေဝါလ္အားျဖင့္ ခရစ္ေတာ္ကို ရရွိ သြားေသာစစ္သည္ေတာ္မ်ားက စက်င္ေက်ာက္ျပားေပၚတြင္ “ထိုမွ်မက ေကာင္းကင္ဘံု၌ ရွိေတာ္မူေသာ သင္တို႔အဘသည္ ဆုေတာင္းေသာသူတို႔အား သန္႔ရွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို သာ၍ ေပးေတာ္မူမည္မဟုတ္ေလာ” ဟူသည့္ က်မ္းပိုဒ္ကို ထြင္းကာ သူ၏အုတ္ဂူအနီးတြင္ စိုက္ထူခဲ့သည္။ ဘုရားသခင္၏အံ့ၾသဖြယ္လက္ေဆာင္မြန္ကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုး ယေန႔ ရရွိႏိုင္သည္။ DAVID MCCASLAND