ကၽြန္မညီမေလး ေမစယ္ ငယ္စဥ္က သူအကၽြမ္း၀င္းရင္းႏွီးေနသည့္သီခ်င္းကို သူ႔ကိုယ္ပိုင္ဟန္ျဖင္႔ ‘‘ေယ႐ႈ ငါ႔ကို ခ်စ္ေပ၏။ က်မ္းစာအားျဖင္႔ ေမစယ္သိ’’ ဟူ၍ သီဆိုသည္။ ဤအရာက ကၽြန္မကို စိတ္အေႏွာင္႔အယွက္ျဖစ္ေစခဲ႔သည္။ သူ႔ထက္ အသက္ပိုႀကီးၿပီး ပိုၿပီးတတ္သိသည့္ အစ္မတစ္ဦးအေနျဖင္႔ သီခ်င္းစာသားမွာ ‘‘ကၽြႏု္ပ္ သိသည္’’ ဟု ျဖစ္ၿပီး ‘‘ေမစယ္သိသည္’’ ဟူ၍ မဟုတ္ပါ။ သူကေတာ႔ သူ႔နည္းအတိုင္း မေျပာင္းလဲဘဲ ဆိုျမဲဆိုဆဲပင္။

ကၽြန္မ၏ညီမေလးသည္ ေတာက္ေလွ်ာက္ အမွန္ကို သီဆိုေနေၾကာင္း ယခုမွ ကၽြန္မစဥ္းစားမိသည္။ ေယ႐ႈသည္ ကၽြန္မတို႔ကို ခ်စ္ေၾကာင္း က်မ္းစာက ေမစယ္ ႏွင့္ ကၽြန္မ တို႔ကို အမွန္ေျပာေနၿပီး ထိုသမၼာတရားကို ကၽြန္မတို႔ ထပ္ခါ တလဲလဲ ဖတ္႐ႈရသည္။ ဥပမာ – ‘‘ေယ႐ႈ ခ်စ္ေတာ္မူေသာ တပည့္ေတာ္’’(ေယာ ၂၁း၇၊၂၀) တမန္ေတာ္ ႐ွင္ေယာဟန္ ေရးေသာစာမ်ားတြင္ လူသိမ်ားေသာ က်မ္းပိုဒ္တစ္ပိုဒ္ျဖစ္သည့္ ေယာ ၃း၁၆ ၌ ဘုရားသခင္၏ခ်စ္ေမတၱာအေၾကာင္းကို သူေျပာျပထားသည္။ ‘‘ဘုရားသခင္၏ သားေတာ္ကို ယံုၾကည္ေသာသူအေပါင္းတို႔သည္ ပ်က္စီးျခင္းသို႔မေရာက္။ ထာ၀ရ အသက္ကို ရေစျခင္းငွာ ဘုရားသခင္သည္ မိမိ၌ တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို စြန္႔ေတာ္မူသည့္တိုင္ေအာင္ ေလာကီသားတုိ႔ကို ခ်စ္ေတာ္မူ၏’’။

ထိုေမတၱာသတင္းစကားကို ႐ွင္ေယာဟန္က ၁ ေယာ ၄း၁၀ ၌ ထပ္မံ၍ အားျဖည့္ထားသည္။ ‘‘ငါတုိ႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ခ်စ္ၾကသည္ဟုမဆို။ ဘုရားသခင္ သည္ ငါတို႔ကိုခ်စ္၍ ငါတုိ႔၏အျပစ္ေျဖစရာအေၾကာင္းျဖစ္ေစျခင္းငွာ သားေတာ္ကို ေစလြတ္ ေတာ္မူေသာအရာ၌ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ႐ွိ၏’’။ သခင္ေယ႐ႈသည္ သူ႔ကိုခ်စ္ေၾကာင္း ႐ွင္ေယာဟန္သိ႐ွိသကဲ႔သို႔ ကၽြန္မတုိ႔ကိုလည္း သခင္အမွန္္ခ်စ္ေၾကာင္း က်မ္းစာမွ ေျပာထားျခင္းေၾကာင့္ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စိတ္ခ်ေသခ်ာမႈမ်ိဳးကို ကၽြန္မတို႔လည္း ရ႐ွိႏိုင္ ပါသည္။ ALYSON KIEDA