၁၉၉၂ ခုႏွစ္က ျဖစ္ခဲ႔သည့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာေၾကာင္႔ ကၽြႏု္ပ္၏ေက်ာအေပၚပိုင္း၊ ပခံုးႏွင္႔ လည္ပင္းတို႔တြင္ နာတာ႐ွည္ နာက်င္မႈေ၀ဒနာကို ခံစားရသည္။ အလြန္နာက်င္ စိတ္ပ်က္ အားေလ်ာ႔ရသည့္အခ်ိန္မ်ားအတြင္း ဘုရားသခင္ကို ယံုၾကည္ကိုးစားၿပီး ခ်ီးမြမ္းရန္ မလြယ္ကူပါ။ သို႔ေသာ္ မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ျဖစ္လာခ်ိန္၌ ဘုရားသခင္၏ အစဥ္တည္႐ွိမႈက ကၽြႏု္ပ္အတြက္ ႏွစ္သိမ္႔သက္သာရာ ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ေတာ္ သည္ ကၽြႏု္ပ္ကို ခြန္အားေပးလ်က္ သူ၏မေျပာင္းလဲေသာ ေကာင္းျမတ္ျခင္း၊ အကန္႔အသတ္မဲ႔ေသာတန္ခုိးေတာ္ႏွင္႔ မစေထာက္ပင့္ေသာ ေက်းဇူးေတာ္အားျဖင္႔ ကၽြႏု္ပ္ကို ႏွစ္သိမ့္သည္။ သခင့္အေပၚ သံသယ၀င္ရန္ ေသြးေဆာင္ ခံရခ်ိန္၌ ႐ွာဒရက္၊ ေမ႐ွက္၊ အေဗဒေနေဂါတို႔၏ ခိုင္မာ ျပတ္သားေသာ ယံုၾကည္ျခင္းက ကၽြႏု္ပ္ကို အားတက္ေစ သည္။ သူတို႔၏အေနအထားမွာ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မဲ႔ေနပံု ေပၚသည့္တိုင္ သူတို႔သည္ ဘုရားသခင္ကို ၀တ္ျပဳကိုးကြယ္ ၾကၿပီး ကိုယ္ေတာ္သည္ သူတုိ႔ႏွင္႔အတူ႐ွိေၾကာင္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်သည္။

ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္းႀကီးက စစ္မွန္ေသာဘုရားသခင္ကို ျငင္းပယ္ၿပီး ေ႐ႊ႐ုပ္တုကို မကိုးကြယ္ပါက သူတို႔ကို မီးေလာင္ေနေသာမီးဖိုႀကီးထဲသို႔ ပစ္ခ်လိုက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္ေသာအခါ (ဒံ ၃း၁၃-၁၅)၊ ဤအမ်ိဳးသားသံုးဦးသည္ ရဲရင္႔ျခင္းသတၱိႏွင္႔ စိတ္ခ်မႈ အျပည့္႐ွိသည့္ ယံုၾကည္ျခင္းကို ျပခဲ႔ၾကသည္။ သူတို႔ ယခုၾကံဳရသည့္ အက်ပ္အတည္းမွ ဘုရား‘‘ကယ္လြတ္ေတာ္မမူေသာ္လည္း’’ (း၁၈)၊ ဘုရားသခင္သည္ ကိုးကြယ္ထိုက္ေသာ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္းကို သူတို႔ဘယ္ေသာအခါမွ သံသယမ၀င္ခဲ႔ပါ(း၁၇)။ ဘုရားသခင္ သည္လည္း သူတို႔ အကူအညီလိုအပ္ခ်ိန္၌ သူတို႔ကို ပစ္မထားပါ။ ကိုယ္ေတာ္သည္ သူတို႔ထံေရာက္လာၿပီး မီးျပင္းဖိုမွ သူတို႔ကို ကာကြယ္ခဲ႔သည္ (း၂၄-၂၅)။

ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုလည္း ဘုရားသခင္ ပစ္မထားပါ။ ေနဗုခဒ္ေနဇာမင္း၏ မီးျပင္းဖို ကဲ႔သို႔ ဖ်က္ဆီးႏိုင္စြမ္းသည့္စံုစမ္းျခင္းကို ျဖတ္သန္းရခ်ိန္တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွင္႔ ႐ွိေနပါသည္။ ထာ၀ရကာလ၏ဤတစ္ဘက္ကမ္း၌ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေ၀ဒနာခံစားရမႈမ်ား ဆံုးခန္းမတိုင္သည့္တိုင္ ဘုရားသခင္သည္  တန္ခိုးေတာ္ႀကီးျမတ္ၿပီး ယံုၾကည္ကိုးစား ထိုက္သူ၊ ေကာင္းျမတ္ေတာ္မူေသာသူျဖစ္သည္။ ကာလအဆက္ဆက္ မေျပာင္းမလဲ ရွိေနဦးမည္ပင္။ ကိုယ္ေတာ္၏ အစဥ္အျမဲတည္ရွိမႈ၊ ၾကင္နာမႈႏွင္႔ျပည့္ေသာ တည္႐ွိမႈ အေပၚ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အမွီျပဳႏိုင္ပါသည္။ XOCHITL DIXON