ေလယာဥ္ႏွင္႔ခရီးသြားပါက ေလယာဥ္မထြက္ခြာမီတြင္ ေလယာဥ္၀န္ထမ္းမ်ားက ေလယာဥ္အတြင္း ေလဖိအားေလွ်ာ႔နည္းသြားလွ်င္ မည္သို႔လုပ္ရမည္ကို အေသးစိတ္ ညႊန္ၾကားရွင္းျပသည္။ ဦးေခါင္းအထက္႐ွိ အံ၀ွက္ထဲမွ ေအာက္ဆီဂ်င္မ်က္ႏွာဖံုး က်လာ မည္ျဖစ္ၿပီး အျခားသူမ်ားကို သြားမကယ္မီ မိမိကိုယ္၌ အရင္တပ္ဆင္ၾကရန္ ခရီးသည္ မ်ားကို ေျပာၾကားသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔နည္း။ အျခား သူမ်ားကို မကယ္မီ မိမိကိုယ္၌က ႐ုပ္ပိုိင္းဆိုင္ရာ သတိ႐ွိ ႏိုးၾကားရန္ လိုအပ္ျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။

႐ွင္ေပါလုက တိေမာေသထံ စာေရးသားေပးပို႔ရာ၌ တစ္ပါးသူမ်ားထံ သြားေရာက္မစကူညီၿပီး အေစမခံမီ သူ၏ ၀ိညာဥ္အသက္တာ က်န္းမာသန္စြမ္းေနေအာင္ ထိန္းသိမ္းရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း ႐ွင္ေပါလု အေလးေပးေျပာ ခဲ႔သည္။ သင္းအုပ္တစ္ဦးအေနႏွင္႔ တိေမာေသထမ္းေဆာင္ရမည့္ မ်ားျပားလွေသာ တာ၀န္မ်ားကို သူသတိေပးသည္။ မွားယြင္းေသာ သြန္သင္ခ်က္မ်ားႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ရမည္ (၁ တိ ၄း၁၅)၊ မွားယြင္းေသာ ၾသ၀ါဒ အယူ၀ါဒမ်ားကိုလည္း မွန္ကန္ေအာင္ျပင္ေပးရမည္ (း၆-၈)။  သူ႔တာ၀န္မ်ားကို ေကာင္းစြာ ၿပီးေျမာက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းအျပင္ ‘‘သူ႕ကိုယ္ကို လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ဆံုးမၾသ၀ါဒကိုလည္းေကာင္း သတိျပဳ၍ အျမဲတည္ေနရန္’’ မွာ အေရးႀကီးဆံုးျဖစ္သည္ (း၁၆)။ တစ္ပါးသူအတြက္ မလုပ္ေဆာင္ေပးမီ ဘုရားသခင္ႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ရင္းႏွီးဆက္ဆံေသာ မိတ္သဟာယကို ေရွ႕ဦးစြာ ဂ႐ုျပဳရန္ လိုသည္။

တိေမာေသအား ႐ွင္ေပါလု ေျပာၾကားသည့္အရာသည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္လည္း အက်ံဳး၀င္သည္။ ဘုရားသခင္ကို မသိေသာသူမ်ားႏွင္႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ ေန႔တိုင္းၾကံဳဆံုရသည္။ ဘုရားရွင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ခံယူျခင္း၊ ဆုေတာင္းျခင္း၊ သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္ကို အခြင္႔ေပးျခင္းတို႔အားျဖင္႔ မိမိတုိ႔၏၀ိညာဥ္ေရးေအာက္စီဂ်င္ကို ေရွ႕ဦးစြာျဖည့္ထား ေသာအခါ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏မိတ္သဟာယ  မွန္ကန္ေအာင္ ထိန္းထားျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ တစ္ပါးသူကို ကူညီရန္ ၀ိညာဥ္ေရး၌ သတိ႐ွိ ႏိုးၾကားေနမည္ျဖစ္သည္။ C.P.HIA