ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္း အဲမလီ ၏သမီးလက္ထဲ၌ ကိုင္ထားသည့္ မိန္းကေလးအ႐ုပ္ေလးမွာ ကၽြန္မတို႔ငယ္စဥ္က ကစားခဲ့သည့္ အ၀တ္ႏွင့္ခ်ဳပ္ထားသည့္ အ႐ုပ္မ်ိဳးေလးျဖစ္၍ ကၽြန္မက အျမတ္တႏိုးႏွင့္ခ်ီးမြမ္းလိုက္ရာ သူက ‘‘အ႐ုပ္ထဲမွာ ဘာ႐ွိလဲ သိခ်င္လား’’ ဟု ေမးသျဖင့္ ႐ုတ္တရက္ သိခ်င္ေဇာျဖင့္ ‘‘အင္း’’ ဟု ျပန္ေျဖလိုက္သည္။ အ႐ုပ္ထဲမွာဘာ႐ွိပါလိမ့္ဟု ကၽြန္မအလြန္သိခ်င္သည္။ အ႐ုပ္ကို ေမွာက္ခံုထား၍ ေက်ာဘက္မွဇစ္ကို အဲမလီ ဖြင္႔လိုက္ၿပီး အ႐ုပ္ကိုယ္ထည္အတြင္းမွ ရတနာေလးကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ထုတ္လိုက္သည္။ ထိုရတနာမွာ သူကေလးဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ အဲမလီ ႏွစ္သက္စြာ ေဆာ႔ကစားခဲ႔သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ ၂၀ ခန္႕က အ႐ုပ္အေဟာင္းေလး ျဖစ္ပါသည္။  တန္ဖိုးႏွင္႔ ဆြဲေဆာင္မႈကိုေပးမည့္ အတြင္းမွအ႐ုပ္ေလး မ႐ွိပါက အျပင္မွအ႐ုပ္သည္  အခြံသာျဖစ္လိမ္႔မည္။

သခင္ေယ႐ႈ၏ လူ႔ဇာတိခံျခင္း၊ အေသခံျခင္းႏွင္႔ ႐ွင္ျပန္ထေျမာက္ျခင္းကို ရတနာဘ႑ာအျဖစ္ ႐ွင္ေပါလု ေဖာ္ျပထားၿပီး ၎ကို ဘုရားလူမ်ား၏မတည္ျမဲေသာခႏၶာ၌ သိုထားသည္။ ထိုဘ႑ာသည္ သခင္ဘုရားကို ယံုၾကည္သူ မ်ားအား ႀကိဳ၍ မျမင္ႏိုင္ေသာ ဆင္းရဲဒုကၡကို ခံႏိုင္ရည္႐ွိရန္ႏွင္႔ ဆက္လက္အမႈေဆာင္ အေစခံႏိုင္ေအာင္ မစသည္။ ထိုအခါ ကိုယ္ေတာ္၏အလင္း၊ ကိုယ္ေတာ္၏ အသက္သည္ လူ႔သဘာ၀ မတည္ျမဲျခင္းႏွင့္ ယိုယြင္းျခင္းမ်ားကို ေက်ာ္လြန္၍ ေတာက္ပစြာ ထင္ရွား ထြန္းလင္းသည္။ သူ၏အမႈကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ ဘုရားသခင္က ခြန္အားေပးမည္ျဖစ္၍      ‘‘အားမေလ်ာ႔ စိတ္မပ်က္’’ ရန္ ႐ွင္ေပါလုက အားေပးထားသည္ (၂ ေကာ ၄း၁၆)။

အ႐ုပ္မေလး‘‘အတြင္းမွရတနာ’’ကဲ႔သို႔ မိမိအတြင္း၌႐ွိသည့္ ၀မ္းေျမာက္ဖြယ္ သတင္းသည္ ကၽြန္မတုိ႔၏အသက္တာထဲသို႔ ဘ၀၏ရည္႐ြယ္ခ်က္္ႏွင္႔ ၾကံ့ၾကံ့ခံႏိုင္ရည္ ခြန္အားကို ထည့္ေပးသည္။ ဘုရားသခင္၏ခြန္အားသည္ ကၽြန္မတို႔မွတစ္ဆင္႔ ထြန္းလင္း ေသာအခါ၊ အျခားသူမ်ားအတြက္ ‘‘အထဲမွာ ဘာရွိလဲ’’ ဟုစူးစမ္းေမးျမန္းစရာျဖစ္လာ သည္။ ထိုအခါ စိတ္ႏွလံုးကို ဖြင္႔လ်က္ ခရစ္ေတာ္၏ကယ္တင္ျခင္းႏွင္႔စပ္ဆုိင္သည့္ အသက္ေပးသည့္ကတိေတာ္ကို ေဖာ္ျပလိုက္႐ံုပင္။ KIRSTEN HOLMBERG