လီသည္ ႀကိဳးစား၍ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ဘဏ္၀န္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယံုၾကည္ျခင္းျဖင္႔ အသက္႐ွင္ရျခင္းသည္ သူတစ္ပါးႏွင့္ခြဲထြက္ရွင္သန္ေနရသကဲ့သို႔ သူမၾကာခဏခံစားရသည္။ ၎ကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင္႔ လက္ေတြ႔ သူရင္ဆိုင္ေနရသည္။ ‘ဥပမာ- မဖြယ္မရာ စကား၀ိုင္းတြင္ နားေနခန္းမွ သူထြက္သြားျခင္း’ ျဖစ္သည္။ ‘‘အထိုက္အေလ်ာက္ မေနတတ္လို႔ ရာထူးတိုးမဲ့ အခြင္႔အေရး ဆံုး႐ံႈးမွာ ငါေၾကာက္တယ္’’ ဟု သမၼာက်မ္းစာ ေလ့လာသည့္အဖြဲ႕၌ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို သူရင္ဖြင္႔သည္။

ပေရာဖက္မာလခိ ေခတ္အခ်ိန္က ယံုၾကည္သူမ်ား သည္လည္း ထိုကဲ႔သို႔ေသာစိန္ေခၚမႈမ်ိဳးႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ခဲ႔ရသည္။ တုိင္းတစ္ပါးသုိ႔ ကၽြန္ျပဳဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္ခံရသည့္ဘ၀မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီး ေနရင္းျပည္သို႔ ျပန္လာကာ ဗိမာန္ေတာ္ကိုျပန္လည္တည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း သူတို႔၏ အနာဂတ္ အတြက္ ဘုရားသခင္၏အၾကံအစည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  သံသယ႐ွိေနသည္။ ဣသေရလလူအခ်ိဳ႕က ‘‘ထာ၀ရဘုရား၏အမႈကို ေဆာင္႐ြက္ေသာ္လည္း အက်ိဳးမ႐ွိ၊ စီရင္ထံုးဖြဲ႕ေတာ္မူခ်က္ကို ေစာင္႔၍ ေကာင္းကင္ဗိုလ္ေျခအ႐ွင္ ထာ၀ရဘုရားေ႐ွ႕မွာ ညိႇဳးငယ္စြာ က်င္႔ၾကံျပဳမူျခင္း အားျဖင္႔ အဘယ္ေက်းဇူး႐ွိပါသနည္း။ … မာနေထာင္လႊားေသာသူတို႔ကို မဂၤလာ႐ွိေသာ သူဟူ၍ ငါတုိ႔သည္ ေခၚေ၀ၚၾက၏။ အကယ္စင္စစ္ ဒုစ႐ိုက္ကို ျပဳေသာသူတို႔သည္ ေအာင္တတ္ၾက၏။ အကယ္စင္စစ္ ဘုရားသခင္ကို စံုစမ္းေသာ္လည္း ခ်မ္းသာရတတ္ ၾက၏’’(မာလ ၃း၁၄-၁၅)ဟု ဆိုၾကသည္။

လိုုက္ေလ်ာညီေထြမေနပါက အ႐ံႈးေတြ႔မည္ဟု ေျပာေနေသာ ေခတ္ယဥ္ေက်းမႈ၌ ဘုရားသခင္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔မည္ကဲ႔သို႔ရပ္တည္မည္နည္း။ မာလခိေခတ္က သစၥာ႐ွိသူ ယံုၾကည္သူမ်ားသည္ စိတ္သေဘာတူလ်က္ ေတြ႕ဆံုမိတ္သဟာယဖြဲ႕၍ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အားေပးျခင္းျဖင္႔ ထိုစိန္ေခၚမႈကို တံု႔ျပန္ခဲ႔သည္။ ‘‘ထာ၀ရဘုရားသည္ နားေထာင္၍ ၾကားေတာ္မူ’’ သည္ဟု(း၁၆) မာလခိက ကၽြႏု္္ပ္တို႔ထံ အေရးႀကီးသတင္း ပို႔ထားသည္။

သူ႔အား ေၾကာက္႐ြံ႕၍ ႐ိုေသေလးစားသူမ်ားကို ဘုရားသခင္ ဂ႐ုစိုက္သည္။ ေလာကသားမ်ားႏွင့္‘‘လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ’’ေနရန္ ကိုယ္ေတာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို မေစခိုင္းဘဲ၊ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး တိုက္တြန္းခြန္အားေပးရင္း ထံေတာ္ပါးတိုး၀င္ခ်ဥ္းကပ္ရန္ ေစခိုင္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သစၥာတည္ၾကပါစုိ႔။  POH FANG CHIA