တကၠသိုလ္တြင္ ဂရိႏွင္႔ေရာမဒ႑ာရီမ်ားကို ကၽြန္မေလ႔လာခဲ႔စဥ္က ပံုျပင္မ်ားထဲမွ နတ္ဘုရားမ်ားသည္ အလြယ္တကူ ေဒါသထြက္ၾကၿပီး၊ မၾကာခဏ စိတ္ဆိုးၾကေၾကာင္း ေတြ႕႐ွိရသည္။ သူတို႔၏ေဒါသအမ်က္ကို ခံရသည့္လူသားမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံ သူတို႔ႏႈတ္မွ ဆႏၵျပဳလိုက္႐ံုႏွင့္ အသက္ေပ်ာက္ခဲ႔ရသည္။

ကၽြန္မ ေလွာင္ေျပာင္မိၿပီး မည္သို႔ေသာလူမ်ားက ထိုနတ္ဘုရားမ်ားကို ယံုၾကပါလိမ္႔ဟု ေတြးမိသည္။ ေနာက္မွ‘‘အမွန္တကယ္ အသက္႐ွင္ေသာ ဘုရားသခင္အေပၚ ကၽြန္မ၏အျမင္သည္လည္း ထူးမျခားနားျဖစ္ေနလား၊ ကြဲျပား ျခားနားပါ၏ေလာ’’ ‘‘သံသယ၀င္လာတိုင္း ကိုယ္ေတာ္႔ကို   အမ်က္ထြက္လြယ္သည့္ဘုရားအျဖစ္ ကၽြန္မျမင္မိသလား။’’ ဟုတ္ပါသည္။ ကၽြန္မ ထိုသို႔ျမင္မိသည္။ ၀မ္းနည္းစရာပါ။

ထို႔ေၾကာင္႔ ‘‘ကိုယ္ေတာ္၏ဘုန္းကို အကၽြႏု္ပ္အား ျပေတာ္မူပါ’’ ဟု ေတာင္းဆိုသည့္ ေမာေ႐ွကို ကၽြန္မ သေဘာက်သည္ (ထြက္ ၃၃း၁၈)။ သူ႔ကိုဆန္႔က်င္၍မၾကာခဏ ညည္းတြားတတ္သည့္ လူအုပ္ႀကီးကို ဦးေဆာင္ရန္ ေ႐ြးခ်ယ္ခံရသည့္အတြက္ ထိုႀကီးေလးသည့္ တာ၀န္ကို ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ ဘုရား႐ွင္ သူ႔ကို အမွန္တကယ္ မစမည္လားကို ေမာေ႐ွ သိခ်င္သည္။ ေမာေ႐ွ၏ေတာင္းဆိုမႈက ဘုရား႐ွင္၏ဘုန္းေတာ္ ထင္ရွားေဖာ္ျပျခင္းျဖင္႔ ခ်ီးျမႇင္႔ခံရသည္။ ဘုရား႐ွင္သည္ ေမာေ႐ွအား သူသည္ ‘‘ခ်စ္သနားျခင္း ေမတၱာ က႐ုဏာႏွင္႔ ျပည့္္စံု၍ စိတ္႐ွည္ျခင္း၊ ေက်းဇူးျပဳျခင္း၊ သစၥာေစာင္႔ျခင္းႏွင္႔ ႂကြယ္၀ေသာ ဘုရားျဖစ္ေၾကာင္း’’ (၃၄း၆) သူ၏နာမႏွင္႔ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။

ထိုက်မ္းပိုဒ္က ဘုရား႐ွင္သည္ စိတ္လိုက္မာန္ပါလုပ္တတ္ေသာ၊ အလြယ္တကူ ေဒါသထြက္တတ္ေသာဘုရား မဟုတ္ေၾကာင္း သတိေပးသည္။ ဘုရားသခင္အေပၚ ကၽြန္မစိတ္ဆိုးျခင္း (သို႔) စိတ္မ႐ွည္ျဖစ္မိခ်ိန္မ်ားတြင္ စိတ္ခ်မႈ႐ွိေစသည္။ ထို႔အျပင္ကိုယ္ေတာ္ႏွင္႔ ကၽြန္မတိုး၍တူလာေစရန္ ဘုရား႐ွင္ မျပတ္လုပ္ေဆာင္လ်က္႐ွိသည္။

ကၽြန္မတို႔အေပၚ ကိုယ္ေတာ္၏စိတ္႐ွည္ျခင္း၊ မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ ခြန္အားေပး စကား၊ လွပသည့္ေန၀င္ဆည္းဆာ၊ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည့္ ကၽြန္မတို႔အတြင္းမွ သန္႔႐ွင္းေသာ ၀ိညာဥ္ေတာ္၏ ျဖည္းညင္းအသံေတာ္ စသည္တို႔အားျဖင္႔ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ ကိုယ္ေတာ္၏ဘုန္းေတာ္ကို ကၽြန္မတို႔ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္။ LINDA WASHINGTON