ေကာလိပ္ေက်ာင္းေအာင္ၿပီးေနာက္ လစာမေကာင္းသည့္အလုပ္တစ္ခုကို ကၽြန္မဝင္လုပ္ သည္။ ေငြေၾကးအေတာ္ ၾကပ္တည္းခဲ႔၍ ထမင္းေနာက္တစ္နပ္ စားဖို႔ပင္ မေလာက္ငွခဲ႔ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္မကို ေန႔စဥ္ေကၽြးေမြးရန္ ဘုရားသခင္ကို အားကိုးရန္ သင္ယူခဲ႔ရသည္။

ထိုအခါ ပေရာဖက္ႀကီးဧလိယ၏အေတြ႕အၾကံဳကို ကၽြန္မျပန္သတိရမိသည္။ သူလည္း ေန႔စဥ္စားေရးေသာက္ေရးအတြက္ ဘုရားရွင္ကို အားကိုးခဲ႔ရသည္။ ဣသေရလျပည္၌ မိုးေခါင္ေစမည္ အေၾကာင္း ဘုရားသခင္၏စီရင္ျခင္းကို ပေရာဖက္ျပဳ ေဟာၾကား ၿပီးသည့္ေနာက္ ဘုရားသခင္က သူ႔ကို ေတာအရပ္ ေခရိတ္ေခ်ာင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ႔ၿပီး က်ီးအကို အသံုးျပဳလ်က္ ဧလိယအတြက္ အစာမ်ား ပို႔ေဆာင္ေပးသည္။ ေခ်ာင္းထဲမွ ေရမ်ားက သူ႔ကို ႐ႊင္လန္းေစခဲ႔သည္ (၃ ရာ ၁၇း၁-၄)။

သို႔ေသာ္ မိုးေခါင္ေသာကာလတြင္ တျဖည္းျဖည္းႏွင္႔ ေခ်ာင္းေရခမ္းေျခာက္ သြားသည္။ ထိုအခါ ဘုရားသခင္က ‘‘ဇိဒုန္ျပည္၊ ဇရတၱဳၿမိဳ႕သို႔သြား၍ ေနေလာ႔။ ထိုၿမိဳ႕၌ ေနေသာ မုဆိုးမတစ္ေယာက္သည္ သင္႔ကို ေကၽြးေမြးမည္အေၾကာင္း ငါမွာထားၿပီဟု မိန္႔ေတာ္မူသည္’’ (း၉)။ ဇရတၱၿမိဳ႕သည္ ပိုနီး႐ွားျပည္တြင္႐ွိၿပီး ထိုျပည္သားတို႔သည္ ဣသေရလတို႔၏ရန္သူျဖစ္သည္။ ဧလိယကို မည္သူလက္ခံမည္နည္း။ ဆင္းရဲေသာ မုဆိုးမ၌ အစာေရစာ႐ွိပါမည္လား။

မိမိ၏ဥစၥာရိကၡာမ်ား ကုန္သြားမွ မဟုတ္ပါ။ ဘုရားသခင္က ကၽြန္မတို႔ကို တစ္ေန႔စာ တစ္ေန႔မက ႂကြယ္ဝစြာ ျပင္ဆင္ေပးသနားသည္။ ေကၽြးေမြးသည္။ ခ်စ္ေတာ္ မူေသာ အဘဘုရားက ‘‘ငါ႔ကို စိတ္ခ်ပါ’’ ဟုျဖည္းညင္းစြာ မိန္႔ၾကားသည္။ က်ီးအႏွင္႔ မုဆုိးမအားျဖင္႔ ဧလိယအတြက္ ျပင္ဆင္ခဲ႔သလို ကိုယ္ေတာ္အတြက္ ခက္ခဲေသာအရာ မတတ္ႏိုင္ေသာအရာ ဘာမွမ႐ွိပါ။ ကၽြန္မတို႔၏ေန႔စဥ္စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ဘုရား သခင္၏ေမတၱာေတာ္ႏွင္႔ တန္ခိုးေတာ္အေပၚ စိတ္ခ်ထားႏိုင္ပါသည္။  POH FANG CHIA