ကြန္ျပဴတာျဖင္႔ ကၽြန္မအလုပ္လုပ္ေနစဥ္ အီးေမးဝင္လာေၾကာင္း အခ်က္ျပ စာတန္းေလး ေပၚလာသည္။ စိတ္ဝင္စားစရာပါ။ ‘‘သင္သည္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာျဖစ္သည္’’တဲ႔။

သိခ်င္ေဇာျဖင္႔ စာကို ဖြင္႔ဖတ္လိုက္ရာ အေဝးတစ္ေနရာ႐ွိ မိတ္ေဆြတစ္ဦးက ကၽြန္မတို႔မိသားစုအတြက္ ဆုေတာင္းေပးေနေၾကာင္း ေျပာလာသည့္စာျဖစ္ေနသည္။ သူက မီးဖိုေခ်ာင္႐ွိ စားပြဲေပၚတြင္ ‘‘ေက်းဇူးေတာ္ခြက္ဖလား’’  ထား႐ွိၿပီး ဓာတ္ပံုပါ႐ွိသည့္ ခရစ္စမတ္ကတ္ေလးတစ္ခု ထည့္ထားသည္။ ၿပီးေနာက္ ဓာတ္ပံုထဲ႐ွိမိသားစုအတြက္ အပတ္တိုင္း ဆုေတာင္းေပးသည္။ သူ႔စာ၌ ‘‘သင္တို႔ကို ေအာက္ေမ႔ေသာအခါခါ … ဘုရားသခင္၏ ေက်းဇူးေတာ္ကို ခ်ီးမြမ္းပါ၏’’ ဟူသည့္ က်မ္းပိုဒ္ကို ေရးထားၿပီး ဘုရားသခင္၏ ေမတၱာေတာ္ကို အျခားသူမ်ားႏွင္႔ေဝမွ်သည့္ ကၽြန္မတုိ႔၏ သာသနာလုပ္ငန္းအတြက္ အေလးထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပ သည္။ သူသည္ ဧဝံေဂလိတရား အဖို႔အလိုငွာႏွင္႔ ကၽြန္မတို႔ႏွင့္ အတူ၀န္ထမ္းျခင္းတည္း။

ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္းက ထိုက်မ္းခ်က္ေလးကို ကၽြန္မထံ တမင္တကာ ပို႔ေပး လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစာကို ပထမဆံုးလက္ခံရ႐ွိသည့္ ဖိလိပၸိၿမိဳ႕ယံုၾကည္သူမ်ား သည္လည္း ကၽြန္မနည္းတူ ဝမ္းေျမာက္ၾကမည္လားဟု အေတြးဝင္မိသည္။ ႐ွင္ေပါလုသည္ သူႏွင္႔အတူတြဲၿပီး အမႈေဆာင္သူမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာေလ႔ ႐ွိပံုရသည္။ သူေရးသားသည့္ ၾသဝါဒစာမ်ား၏အစတြင္ ‘‘သင္တို႔၏ယံုၾကည္ျခင္း အရာသည္ ေျမတစ္ျပင္လံုး၌ အႏွံအျပားေက်ာ္ေဇာသည္ျဖစ္၍ သင္တို႔အေၾကာင္းေၾကာင္႔ ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင္႔ ငါ၏ဘုရားသခင္ေက်းဇူးေတာ္ကို ေ႐ွ႕ဦးစြာ ငါခ်ီးမြမ္း၏’’ (ေရာ ၁း၈) ဟူသည့္ စာသားႏွင္႔ သေဘာခ်င္းတူသည့္ စာသားမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။

ပထမရာစုႏွစ္က ႐ွင္ေပါလုသည္ သူ၏လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဘက္မ်ားအား ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ဆုေတာင္းခ်က္ေလးျဖင္႔ ေကာင္းခ်ီးေပးသည္။ ယခု ၂၁ ရာစု ေခတ္တြင္ ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္းက ေက်းဇူးေတာ္ခြက္ဖလား အားျဖင္႔ ကၽြန္မ၏ တစ္ေန႔တာကို ေပ်ာ္႐ႊြင္ေစခဲ႔သည္။ ဘုရားသခင္၏အမႈေတာ္သာသနာတြင္ ကၽြန္မ တုိ္႔ႏွင္႔အတူ အေစခံပါဝင္ေနသူမ်ားကို ကၽြန္မတုိ႔မည္သို႔ေက်းဇူးတင္ ေကာင္းခ်ီးေပး မည္နည္း။ ELISA MORGAN