ကၽြန္မ မိတ္ေဆြတစ္ဦးသည္ လက္႐ွိ သူေနထိုင္ေနသည့္ ဇာတိၿမိဳ႕မွ မိုင္ေပါင္း ၁၀၀၀ ေက်ာ္ေဝးကြာသည့္ ၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေနထိုင္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။ သူတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံသည္ ေျပာင္းေ႐ႊ႕မည့္ကိစၥကို တာဝန္ခြဲေဝယူၾကသည္။ ခင္ပြန္းသည္က ၿမိဳ႕ေပၚ၌ ေနထိုင္မည့္ကိစၥကိုစီစဥ္ၿပီး သူက အိမ္၌ပစၥည္းမ်ား သိမ္းဆည္းထုတ္ပိုးသည္။ သူက ေနရာသစ္၊ အိမ္သစ္၏အေနအထားကို ႀကိဳတင္သြားၾကည့္ျခင္းလည္းမ႐ွိ၊ အိမ္႐ွာသည့္ကိစၥ၌လည္း မပါခဲ႔ဘဲ ေျပာင္းေရြ႕ရန္ သတၱိ႐ွိသည့္ သူ႔ကို ကၽြန္မအံ႔ၾသမိသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ စိတ္ခ်လက္ခ် ႐ွိေနႏိုင္သည္ကို ေမးျမန္းၾကည့္ရာ၊ သူအေနႏွင္႔ စိုးရိမ္စိတ္ ႐ွိေၾကာင္း ၀န္ခံၿပီး အိမ္ေထာင္သက္တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ ခင္ပြန္းသည္က သူ႔အႀကိဳက္၊ သူ႔လိုအပ္ရာကို ေကာင္းစြာ သိ႐ွိၿပီး ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းေၾကာင္႔ ခင္ပြန္းသည္ကို သူစိတ္ခ်ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

အထက္ခန္းတြင္ သခင္ေယ႐ႈသည္ သူအပ္ႏွံခံရမည့္အေၾကာင္းႏွင္႔ အေသခံ ရမည့္အေၾကာင္းမ်ားကို တပည့္ေတာ္တုိ႔အား ေျပာျပသည္။ ၎သည္ သခင္ေယ႐ႈ၏ ေလာက အသက္တာ အေမွာင္က်သည့္ အခ်ိန္နာရီျဖစ္ၿပီး တပည့္ေတာ္တို႔၏ ေ႐ွ႕အနာဂတ္ သည္လည္း ထိုနည္းတူ မဲေမွာင္ေနသည္။ ထိုေၾကာင္႔ သခင္က ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္၌ ၎တို႔အတြက္ ေနရာျပင္ဆင္ေပးမည္ဟု စိတ္ခ်မႈေပးရင္း ႏွစ္သိမ္႔ခဲ႔သည္။ တပည့္ေတာ္ မ်ားက သခင္ေယ႐ႈကို ေမးခြန္းထုတ္ၾကေသာအခါ သခင္က တပည့္ေတာ္ႏွင္႔ သူ႔အၾကား႐ွိ အျပန္အလွန္အကၽြမ္း၀င္မႈ၊ ၎တို႔ ျမင္ခဲ႔ရသည့္ သူျပဳခဲ႔သည့္ အံ႔ဖြယ္နိမိတ္လကၡဏာမ်ား စသည့္တို႔ကို ေထာက္ျပသည္။ သခင္ေယ႐ႈ မ႐ွိေတာ႔ျခင္း၊ အေသခံရျခင္းတုိ႔ေၾကာင္႔ ၎တို႔၀မ္းနည္းရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း သူေျပာခဲ႔သမွ်အရာမ်ားကို သခင္သည္ မလြဲမေသြ ျပဳေပးမည္ကို စိတ္ခ်ႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သတိေပးခဲ႔သည္။

မိမိ၏ဘ၀အမိုက္ေမွာင္ၾကားတြင္ ႐ွိေနသည့္တိုင္ ေကာင္းေသာအရပ္ဆီသို႔ ကိုယ္ေတာ္ပို႔ေဆာင္မည့္အေၾကာင္း သခင္႔အေပၚ ကၽြန္မတို႔စိတ္ခ်ကိုးစားႏိုင္ပါသည္။ ကိုယ္ေတာ္ႏွင္႔အတူ ေလွ်ာက္လွမ္းရင္း ကိုယ္ေတာ္၏သစၥာေတာ္ကို တိုး၍သာ၍ ကိုးစား စိတ္ခ်တတ္ေအာင္ သင္ယူရေပမည္။ KIRSTEN HOLMBERG