အဆိုးျမင္တတ္ေသာသေဘာသို႔ယိမ္းပါလ်က္ ဘ၀အသက္တာ၏ အေျခအေနမ်ား မည္သို႔ ျဖစ္ပ်က္ေတြ႕ၾကံဳရမည္ကို အႏုတ္လကၡဏာျဖင္႔ လွ်င္ျမန္စြာ ကၽြန္မသံုးသပ္ ေကာက္ခ်က္ခ်တတ္သည္။ အလုပ္တစ္ခုကို ဆက္မလုပ္ဘဲ အားစိုက္ထုတ္မႈကို ရပ္လိုက္ပါက အျခားအလုပ္မ်ားလည္း ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း လြယ္လင္႔တကူ လက္ခံယံုၾကည္မိသည္။ မဆီမဆိုင္ ကၽြန္မ ေျခေခ်ာင္းေလးမ်ားကိုပင္ ကုန္းထိရန္ တတ္ႏိုင္ေတာ႔မည္ မဟုတ္ဟု ေတြးမိသည္။ ကၽြန္မသည္ မည္သည့္ အလုပ္ကိုမွ် မွန္ကန္စြာ မလုပ္ႏိုင္ေသာ စိတ္ပ်က္စရာ မိခင္တစ္ဦးပါလား။ က႑တစ္ခု၌ ႐ံႈးနိမ့္ျခင္းက ကၽြန္မ၏အျခားေသာခံစားမႈ မ်ားစြာကိုပါ မလိုလားအပ္ဘဲ ထိခုိက္လာသည္။

ဘုရားသခင္ ပေရာဖက္ဟဗကၠဳတ္အား ေဖာ္ျပခဲ႔ေသာ အရာအေပၚ သူမည္သို႔ တံု႔ျပန္ခဲ႔မည္ကို ကၽြန္မအေနျဖင့္ အလြယ္တကူ ျမင္ေယာင္ၾကည့္ႏိုင္သည္။ အနာဂတ္၌ ၾကာ႐ွည္၍ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းေသာႏွစ္မ်ားကို ဘုရားသခင္၏ လူမ်ိဳးေတာ္တို႔ ရင္ဆိုင္ရမည္ကို သိ႐ွိခဲ႔ၿပီးေနာက္ သူအလြန္ႀကီးစြာ စိတ္ပင္ပန္းအားေလ်ာ့ ခဲ႔ရသည္။ အသီးအႏွံမ႐ွိ၊ အသားငါးမ႐ွိ၊ ႏွစ္သိမ့္သက္သာေစမည့္သူမရွိ၊ အေျခအေနက အမွန္ စိတ္ညိႇဳးငယ္စရာျဖစ္္သည္။ ထိုစကားမ်ားက ကၽြန္မကို အဆိုးျမင္ၿပီး ေမွ်ာ္လင္႔စရာ ကင္းမဲ႔ေသာ အိပ္ယာေပၚသုိ႔ ေသြးေဆာင္ေခၚေဆာင္သြားပါသည္။ တစ္ဖန္ သို႔ေသာ္လည္း  ဟူသည့္ စကားလံုးက ကၽြန္မကို ေရႏွင့္ေလာင္းၿပီး လႈပ္ႏိုးလိုက္သကဲ့သို႕ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ‘‘သို႔ေသာ္လည္း ဘုရားသခင္ကို အမွီျပဳလ်က္ ႐ႊင္လန္းမည္’’ (ဟဗ ၃း၁၈)။  အခက္အခဲမ်ား ကိုသာ ေမွ်ာ္လင္႔စရာရွိသည့္ အေျခအေနကို သူမမႈဘဲ၊ ပေရာဖက္ႀကီး ဟဗကၠဳတ္က ဘုရား႐ွင္သည္ မည္သို႔ေသာဘုရားျဖစ္သည္ကို သိျခင္းေၾကာင့္ သူ၀မ္းေျမာက္စရာအေၾကာင္းကို ေတြ႕႐ွိခဲ႔သည္။

ကၽြန္မတို႔သည္ မိမိ၏ျပႆနာမ်ားကို ပံုႀကီးခ်ဲ႕ခ်င္ၾကသည္။ ဟဗကၠဳတ္သည္ အလြန္ခက္ခဲဆိုး၀ါးေသာ ျပႆနာမ်ားႏွင္႔ အမွန္ရင္ဆိုင္ခဲ႔ရသူျဖစ္သည္။  ထိုအေျခအေန မ်ိဳးတြင္ ဘုရား႐ွင္ကို သူခ်ီးမြမ္းႏိုင္ပါက ကၽြန္မတို႔လည္း ခ်ီးမြမ္းႏိုင္ေကာင္းသည္။ စိတ္ပ်က္ျခင္းထဲ၌ ကၽြန္မတို႔ႏွစ္ျမႇဳပ္ေသာအခါ ကၽြန္မတို႔ကို ျမႇင္႔တင္ေပးႏိုင္သူ ဘုရား႐ွင္ထံ ေမွ်ာ္ၾကည့္ႏိုင္ပါ၏။  KIRSTEN HOLMBERG