တစ္ႏွစ္အတြင္း လူေပါင္း ၅ သန္းေက်ာ္သည္ အခက္အခဲအတားအဆီးမ်ားရွိေသာ လမ္းခရီးကို ေျပးျခင္း၊ မတ္ေစာက္ေသာနံရံမ်ား တြယ္တက္ျခင္း၊ ႐ႊံ႕ႏြံထဲတြင္ ႐ုန္းကန္ကာ ေရစိမ္႔ေနသည့္ပိုက္အတြင္း တြယ္တက္ျခင္းစသည့္ အရာမ်ားအတြက္ ပိုက္ဆံေပးကာ အဘယ္ေၾကာင့္ အကုန္အက်ခံၾကသနည္း။ အခ်ိဳ႕က သူတို႔၏ခံႏိုင္ရည္ တက္လာရန္ႏွင္႔ေၾကာက္႐ြံ႕မႈကို အႏိုင္ယူရန္အတြက္ မိမိကိုယ္ကိုစိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္အျဖစ္ လုပ္ေဆာင္ၾကသည္။ အခ်ိဳ႕မွာ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ အခ်င္းခ်င္း ကူညီေထာက္ပံ႔ျခင္းျဖင္႔ အသင္းအဖြဲ႕ျဖင္႔ လုပ္ေဆာင္မႈစြမ္းရည္ ျမင္႔တက္လာေစရန္ ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးကမူ ‘‘ေ၀ဖန္မႈကင္းမဲ႔ဇုန္’’ – သူစိမ္းမ်ား တစ္ဦးႏွင္႔ တစ္ဦး ကူညီေဖးမကာ ပန္းတိုင္ဆီသို႔ေရာက္ေအာင္ ေျပးေသာေနရာဟုဆိုသည္။ (Stephanie Kanowitz, The Washington Post)

ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ သခင္ေယ႐ႈ၌ ယံုၾကည္ျခင္းကို ထင္ဟပ္လ်က္္ အသက္႐ွင္ရာတြင္ အဖြဲ႕လိုက္ စုေပါင္း လုပ္ေဆာင္မႈကို စံနမူနာျပရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။ ‘‘ထိုမွတစ္ပါး ေမတၱာစိတ္႐ွိေစျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ ေကာင္းေသာအက်င္႔ကို က်င္႔ေစျခင္းငွာလည္းေကာင္း၊ တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္ရေသာအခြင္႔ကို ႐ွာ၍ အခ်င္းခ်င္း တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ေထာက္စာၾကည့္႐ႈၾကကုန္အံ႔။ လူအခ်ိဳ႕တို႔၏ ထံုးစံ႐ွိသည္ အတိုင္း အခ်င္းခ်င္းစည္းေ၀းျခင္းအမႈကို မေ႐ွာင္မလြဲၾကႏွင္႔။ အခ်င္းခ်င္းတို႔ကို တိုက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ၾကေလာ႔။ ကာလအခ်ိန္ေရာက္လုနီးသည္ကို ေထာက္သျဖင္႔ သာ၍ ႀကိဳးစားၾကေလာ႔’’ (ေဟျဗဲ ၁၀း၂၄-၂၅)။

ယံုၾကည္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ကၽြနု္ပ္တို႔၏ပန္းတိုင္သည္ ‘‘အရင္ဦးဆံုးပန္း၀င္ရန္’’ မဟုတ္ဘဲ ပံုုစံေကာင္းစံနမူနာျပရန္၊ လက္ေတြ႕က်က် တိုက္တြန္းခြန္အားေပးလ်က္  ၿပိဳင္ပြဲတစ္ေလွ်ာက္ အကူအညီလိုသူမ်ားကို  လက္ကမ္းေပးေနရန္ ျဖစ္သည္။

တစ္ေန႔တစ္ခ်ိန္တြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ေလာကသက္တမ္း ကုန္ဆံုးမည့္ေန႔ ေရာက္ လာမည္။ ထိုေန႔ရက္ မတိုင္မီ ေန႔ရက္စဥ္တိုင္း တစ္ေယာက္ႏွင္႔တစ္ေယာက္ ႏိႈးေဆာ္ အားေပးကူညီရန္ အသင္႔႐ွိေနၿပီး အတူတကြ ဆြဲေခၚကာ ေ႐ွ႕ဆက္ၾကပါစို႔။ DAVID C. MCCASLAND