ေလာ္ရာ၏ေမာင္ေလး ကင္ဆာေ၀ဒနာ ကုသမႈခံယူစဥ္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ဘုရားေက်ာင္းမွ လူမ်ား သူ႔အတြက္ ဆုေတာင္းေပးသည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာပါသည္။ ‘‘ဆုေတာင္းျခင္းဆုေက်းဇူးဟာ ဘယ္ေလာက္ေလးနက္ေၾကာင္း ကၽြန္မ ေမာင္ေလး ေနမေကာင္းျဖစ္ၿပီး ႐ွင္တို႔အားလံုး ၀ိုင္းၿပီး ဆုေတာင္းေပးတဲ့အခ်ိန္အထိ  နားမလည္ခဲ႔ဘူး။ ရွင္တို႔ဆုေတာင္းခ်က္ေတြဟာ ဘယ္ေလာက္ ထိ သက္သာႏွစ္သိမ္႔ေစသလဲဆိုတာ ေျပာမျပႏိုင္ေလာက္ ေအာင္ပါပဲ။ ႐ွင္တို႔ရဲ႕ဆုေတာင္းေပးမႈဟာ ေမာင္ေလးရဲ႕ အခက္ခဲဆံုးအခ်ိန္မွာ သူ႔အတြက္ အားျဖစ္ေစသလို၊ ကၽြန္မတို႔ မိသားစုတစ္ခုလံုးအတြက္ပါ ခြန္အားေပးမႈ ျဖစ္ေစပါတယ္’’ ဟု မ်က္ရည္က်ရင္း ေလာ္ရာက ေျပာျပခဲ႔သည္။

သူတစ္ပါးကို အေကာင္းဆံုုး ေမတၱာျပႏိုင္ေသာနည္းမွာ ဆုေတာင္းေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆုေတာင္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ သခင္ေယ႐ႈသည္ အေကာင္းဆံုးပံုသက္ေသ ျဖစ္သည္။ ဓမၼသစ္က်မ္းတြင္ ကိစၥေတာ္ေတာ္္မ်ားမ်ား၌ သခင္သည္ အျခားသူမ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးျခင္းအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားၿပီး ခမည္းေတာ္ထံတြင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကိုယ္စား ဆုေတာင္းေပးေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ေရာမ ၈း၃၄ ၌ ခရစ္ေတာ္သည္ ‘‘ဘုရားသခင္၏လက်္ာေတာ္ဘက္၌ေနလ်က္ ငါတို႔အဖို႔ ဆုေတာင္း’’ ေပးေနေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။ ကားတိုင္ေပၚ၌ တစ္ဖက္သတ္ေမတၱာျပသၿပီးသည့္တိုင္၊ ႐ွင္ျပန္ ထေျမာက္၍ ေကာင္းကင္သို႔ တက္ႂကြသြားၿပီးသည့္တိုင္ေအာင္ ေယ႐ႈခရစ္ေတာ္သည္ စကၠန္႔မလပ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အတြက္ ဆက္လက္၍ ဆုေတာင္းေပးေနျခင္းျဖင္႔ သူ၏အေလးထားဂ႐ုစိုက္မႈကို ေဖာ္ျပေနသည္။

ကၽြနု္ပ္တို႔သည္ သခင္ေယ႐ႈ၏ ပံုသက္ေသအတိုင္းလိုက္ေလွ်ာက္လ်က္ ဆုေတာင္းျခင္းျဖင္႔ လူတို႔ကိုေမတၱာျပရန္၊ ဘုရား႐ွင္ထံမွ အကူအညီႏွင္႔ သူတို႔ဘ၀အတြက္ ၾကား၀င္ေတာင္းေလွ်ာက္ေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အနီး၀န္းက်င္မွ လူအားလံုးတို႔ လိုလားသည္။ လူတို႔အတြက္ဆုေတာင္းေပးႏိုင္ေအာင္ ဘုရား႐ွင္ထံမွ မစမႈေတာင္းခံႏိုင္ၿပီး ကိုယ္ေတာ္မုခ်ကူညီလိမ္႔မည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာေတာ္႐ွင္ ဘုရားသခင္သည္ ယေန႔တြင္ အျခားသူမ်ားအဖို႔ ဆုေတာင္းျခင္းဆုေက်းဇူးကို ရက္ေရာစြာ ေပးကမ္းႏိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို ခြန္အားေပးပါေစေသာ္။ JAMES BANKS