ေျမလမ္းနံေဘး၌ ရပ္ၾကည့္ေနသူမ်ားႏွင္႔ ပုခံုးခ်င္းယွဥ္လ်က္ ရပ္ေနသည္ဟု စိတ္ကူး ျမင္ေယာင္ၾကည့္လိုက္ပါ။ သင္႔အေနာက္မွ အမ်ိဳးသမီးက ေျခဖ်ားေထာက္လ်က္ ႂကြလာမည့္သူကို ျမင္ရရန္ ႀကိဳးစားေနသည္။ ဟုိးအေ၀းဆီမွ ျမည္းစီးလာသူတစ္ဦးကို ရိပ္ခနဲ ျမင္လိုက္ရသည္။ ထိုျမည္းစီးလာသူ နီးကပ္လာေသာအခါ လူအမ်ားက သူတို႔၏ ၀တ္႐ံုမ်ားကို လမ္းမေပၚ ပစ္ခ်ခင္းေပးၾကသည္။ ႐ုတ္ျခည္းပင္ သင္႔ေနာက္မွလည္း သစ္ကိုင္းခ်ိဳးသံကို ၾကားလိုက္ရသည္။ လူတစ္ဦးက စံြပလြန္ခက္ မ်ားကို ခ်ိဳးခ်ေနၿပီး အျခားသူမ်ားက ထိုသစ္ခက္မ်ားကို ျမည္း၏ေ႐ွ႕၌ ခင္းေပးၾကသည္။

ကားတင္သတ္မခံရမီ ရက္အနည္းငယ္က သခင္ေယ႐ႈ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕ထဲသို႔ ၀င္ေရာက္လာစဥ္ သူ႔ေနာက္ေတာ္လိုက္မ်ားက သခင့္ကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုၾကသည္။ လူထုႀကီးသည္ သူတို႔ ‘‘ျမင္ခဲ႔ၿပီးေသာ တန္ခိုးေတာ္မ်ားကို ေထာက္႐ႈၿပီး’’ ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာစြာျဖင့္ ဘုရားသခင္ကို ခ်ီးမြမ္းေထာမနာျပဳၾကသည္ (လု ၁၉း၃၇)။ သခင္ေယ႐ႈကုိ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သူမ်ားကလည္း ‘‘ထာ၀ရဘုရား၏ အခြင္႔ႏွင္႔ ႂကြလာေတာ္မူေသာ ႐ွင္ဘုရင္သည္ မဂၤလာ႐ွိေစသတည္း’’ ဟူ၍ ဟစ္ေအာ္ ၾကသည္ (း၃၈)။ သူတို႔၏စိတ္ထက္သန္မႈအျပည့္ႏွင႔္ ခ်ီးေျမာက္ဂုဏ္ျပဳမႈက ေယ႐ု႐ွလင္ ၿမိဳ႕႐ွိ လူမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ႐ွိသည္။ ေနာက္ဆံုး သခင္ေယ႐ႈ ၿမိဳ႕သို႔ေရာက္႐ွိသြား ေသာအခါ ‘‘တစ္ၿမိဳ႕လံုး အုတ္အုတ္သဲသဲျဖစ္၍ ဤသူကား အဘယ္နည္းဟု ေမးျမန္း ၾက၏’’ (မ ၂၁း၁၀)။

ယေန႔ထိတိုင္ လူမ်ားသည္ ႐ွင္ေယ႐ႈအေၾကာင္းကို သိလိုစိတ္ျပင္းျပၾကသည္။ ကိုယ္ေတာ္လာမည့္လမ္း၌ သံလြင္ခက္မ်ားခင္းၿပီး လူကိုယ္တိုင္ မခ်ီးမြမ္း မေႂကြးေၾကာ္ ႏိုင္ေသာ္လည္း ကိုယ္ေတာ္႔ကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ဂုဏ္ျပဳႏိုင္ပါေသးသည္။ ကိုယ္ေတာ္၏ မွတ္သားေလာက္ေသာ အမႈေတာ္မ်ားအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာဆိုႏိုင္သည္။ လိုေနသူ မ်ားကို ကူညီေထာက္မႏိုင္သည္။ မတရားေစာ္ကားမႈကို သည္းခံေပးႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ အခ်င္းခ်င္း နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ခ်စ္ခင္ႏိုင္ပါသည္။ ‘‘ေယ႐ႈကား အဘယ္နည္း’’ ဟု ေမးလာသူ၊ ရပ္ၾကည့္ေနသူမ်ားကို အေျဖေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသင္႔႐ွိေနႏိုင္ပါသည္။ JENNIFER BENSON SCHULDT