ကၽြန္မ အသက္ ၁၃ ႏွစ္အ႐ြယ္က ေက်ာင္း၌ အဓိက ဘာသာရပ္ ၄ ခု အျပင္ အေျခခံ အိမ္တြင္းမႈ၊ စီးပြားေရး၊ အႏုပညာ၊ သံစံုသီခ်င္းအဖြဲ႕ႏွင္႔ လက္သမားအတတ္ပညာ (အိမ္ေဆာက္ရန္ သစ္သားမ်ားပံုေဖာ္ျခင္း-woodworking) စသည့္ ဘာသာရပ္မ်ားကိုပါ သင္ယူရမည္ျဖစ္သည္။ သံစံုသီခ်င္းသင္တန္း၏ ပထမဆံုးရက္တြင္ နည္းျပက ကၽြန္မတို႔ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီကို စႏၵရားအနီးသို႔ေခၚ၍ အသံစစ္ၿပီး ေနရာခ်သည္။ ကၽြန္မအလွည့္၌ ဆရာတီးေသာ တီးလံုးကို္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ဆိုျပခဲ႔ေသာ္လည္း ကၽြန္မကို ေနရာမခ်ဘဲ ကၽြန္မကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသည့္အခန္းသို႔ ပို႔ၿပီး အျခား သင္တန္းတစ္ခုကို ေ႐ြးခ်ယ္ရန္ တိုင္ပင္ေစပါသည္။ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ကၽြန္မသိလိုက္သည္မွာ ကၽြန္မအသံသည္ သီခ်င္းသံၾကား၌ မၾကားသင္႔ေသာအသံျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ဘယ္ေသာအခါမွ သီခ်င္းမဆိုသင္႔ေၾကာင္းေပတည္း။

ထိုအေတြးက ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္တုိင္ေအာင္ စြဲေနခဲ႔သည္။ ထို႔ေနာက္ လူလတ္ပိုင္းအ႐ြယ္တြင္ ဆာလံ ၉၈ ကို ဖတ္မိသည္။ ဆာလံဆရာက ‘‘ထာဝရဘုရားအား အသစ္ေသာသီခ်င္းကို ဆိုၾကေလာ႔’’ ဟု ဖိတ္ေခၚ၍ အစျပဳထားပါသည္။ ကၽြန္မတို႔ အသံ ေကာင္းျခင္း မေကာင္းျခင္းႏွင္႔ မဆိုင္ပါ။ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏သားသမီးမ်ား သူ႔ကို ခ်ီးမြမ္းေက်းဇူးတင္႐ံုႏွင့္တင္ ဝမ္းေျမာက္ေက်နပ္ေသာအ႐ွင္ ျဖစ္သည္။ ‘‘အံ႔ဖြယ္ေသာ အမႈတို႔ကို ျပဳေတာ္မူၿပီ’’ ျဖစ္၍ ဘုရားသခင္အား ခ်ီးမြမ္းရန္ ဖိတ္ေခၚျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္မတုိ႔၏အသက္တာ၌ အျပစ္မွကယ္တင္ခဲ႔ျခင္းႏွင္႔ ေ႐ွ႕ဆက္အသက္တာ အတြက္ သစၥာေတာ္မျပတ္ ဆက္လက္ပို႔ေဆာင္ျခင္း စသည့္ ခ်ီးမြမ္းသင္႔ေသာ အံ႔ဖြယ္ရာ အခ်က္ ၂ ခ်က္ အတြက္ ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္ကို ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာစြာျဖင္႔ သီခ်င္းအားျဖင္႔လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္အမူအရာအားျဖင္႔လည္းေကာင္း ခ်ီးမြမ္းရန္ ဆာလံဆရာကမီးေမာင္းထိုးျပသည္။ ဘုရားသခင္၏သံစံုသီခ်င္းအဖြဲ႕တြင္ ကိုယ္ေတာ္ ျပဳခဲ႔ေပးေသာအံ႔ဖြယ္အရာမ်ားအတြက္ ဂုဏ္ေတာ္ခ်ီးမြမ္းရန္ ကိုယ္စီေနရာ တစ္ေနရာစီ ႐ွိပါသည္။ KIRSTEN HOLMBERG