သိပၸံပညာ႐ွင္မ်ားသည္ အခ်ိန္ႏွင္႔ပတ္သက္၍ ဇီဇာေၾကာင္လြန္းလွသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ေမရီလန္းျပည္နယ္႐ွိ Goddard Space Flight Center မွ သိပၸံပညာ႐ွင္တို႔သည္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္တြင္ စကၠန္႔အနည္းငယ္ထပ္ထည့္ခဲ႔သည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ တစ္ႏွစ္တာသည္ ပံုမွန္ထက္ အနည္းငယ္႐ွည္သည္ဟု သင္ျမင္မိလွ်င္ သင္မွန္ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ျပဳခဲ႔သနည္း။ အေၾကာင္းမွာ ကမာၻႀကီး၏လွည့္ပတ္ႏႈန္းသည္ ယခင္ကထက္ ပိုေႏွးလာ၍ ႏွစ္မ်ားသည္ အနည္းငယ္ၾကာေညာင္းလာျခင္းေၾကာင့္
ျဖစ္သည္။ သိပၸံပညာ႐ွင္မ်ားသည္ အာကာသထဲ ပစ္လႊတ္ ထားေသာ လူလုပ္ပစၥည္းမ်ားကို အေျခခံၿပီး တစ္စကၠန္႔၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအထိ တိက်ေအာင္ လုပ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ သိပၸံပညာ႐ွင္တစ္ဦးကမူ ‘‘ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရျခင္းမွာ ၿဂိဳလ္အခ်င္းခ်င္း တိုက္မိျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္၊ လုပ္ေဆာင္ထားေသာအစီအစဥ္မ်ား တိက်မွန္ကန္ေၾကာင္း သိ႐ိွရန္ အတြက္ျဖစ္သည္’’ ဟုေျပာပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔အမ်ားစုအတြက္ တစ္စကၠန္႔ေလ်ာ႔ျခင္း၊ တစ္စကၠန္႔တိုးျခင္းသည္ ထူးထူးျခားျခား မကြာျခားသြားပါ။ သို႔ေသာ္ ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္အရ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔၏အခ်ိန္ကို မည္သို႔အသံုးျပဳေနျခင္းက အေရးႀကီးသည္။ ဥပမာအေနျဖင္႔ ၁ ေကာ ၇း၂၉ တြင္ ႐ွင္ေပါလုက ‘‘က်န္ႂကြင္းေသာကာလသည္ က်ဥ္းက်ပ္သည္’’ ဟု သတိေပးထားပါသည္။ ဘုရား႐ွင္၏အမႈေတာ္ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အခ်ိန္အကန္႔အသတ္ရွိေနသည္။ ထိုေၾကာင္႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔သည္ အခ်ိန္ကို အက်ိဳး႐ွိစြာ အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္သည္။ ဧဖက္ ၅း၁၆ ၌
႐ွင္ေပါလုက ‘‘ယခုေနရက္ကာလသည္ ဆိုးယုတ္ေသာေၾကာင္႔ ကာလအခ်ိန္ကို ေ႐ြးႏုတ္ၾကေလာ႔’’ ဟူ၍ တုိက္တြန္းႏိႈးေဆာ္ထားသည္။

သိပၸံပညာ႐ွင္မ်ားကဲ႔သို႔ တစ္စကၠန္႔ခ်င္း ေရတြက္ေနရမည္ဟု မဆိုလိုပါ။ ‘‘ကိုယ္ပ်က္တတ္ေသာသေဘာကို သိေသာအခါ’’ (ဆာ ၃၉း၄)၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အခ်ိန္ကို အက်ိဳး႐ွိစြာ အသံုးျပဳရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း မိမိကိုယ္ကို သတိေပးႏိုင္ပါသည္။ DAVE BRANON