‘‘ဘုရားသခင္အလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္း မည္သည့္နည္းျဖင္႔ ခံစားၾကံဳေတြ႕ဖူးသနည္း’’ ဟူ၍ သူငယ္ခ်င္းအခ်ိဳ႕ကို ကၽြန္မေမးဖူးသည္။ တစ္ေယာက္က ‘‘ဘုရား႐ွင္ကို နံနက္ က်မ္းစာဖတ္ခ်ိန္၊ အသစ္ေသာမနက္တိုင္းကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ရန္ မစေပးခ်ိန္၊ ေျခလွမ္း တစ္လွမ္းစီ၌ အတူ႐ွိေနခ်ိန္၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား ရင္ဆိုင္ရခ်ိန္၌ ၀မ္းေျမာက္ျခင္းေပးၿပီး မစခ်ိန္ မ်ား၌ ကိုယ္ေတာ္လႈပ္ရွားေနေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္ဟု ေျဖသည္။ သူ႔အေျဖကို ကၽြန္မသေဘာက်မိသည္။ အေၾကာင္းမွာ ဘုရား႐ွင္၏ႏႈတ္ကပတ္စကားေတာ္ႏွင္႔ ကိန္း၀ပ္တည္ရွိေတာ္မူသည့္ သန္႔႐ွင္းေသာ၀ိညာဥ္ေတာ္ အားျဖင့္ ဘုရားကိုခ်စ္သူမ်ား အနီးအပါး၌ ကိုယ္ေတာ္ ႐ွိေနၿပီး သူတို႔အထဲ၌ အလုပ္လုပ္ေနေၾကာင္း ထင္ဟပ္ျပ ေနေသာေၾကာင္႔ျဖစ္သည္။

ဘုရား႐ွင္သည္ သူ႔ေနာက္လိုက္မ်ား၏စိတ္အတြင္း၌ ႀကီးမားစြာ အံ႔ၾသဆန္းၾကယ္စြာ အလုပ္လုပ္ေနသည္။ ထိုအခ်က္ကိုၫႊန္းၿပီး ေဟျဗဲလူတို႔ထံေရးေပးေသာစာ၌ စာေရးသူက စာေစာင္အဆံုး၌ ‘‘မိမိႏွစ္သက္ေတာ္မူေသာ အမႈအရာကို ေယ႐ႈခရစ္အားျဖင္႔ သင္တုိ႔၌ျပဳေတာ္မူ၍ သင္တုိ႔သည္ အလိုေတာ္သို႔လိုက္မည္အေၾကာင္း ေကာင္းခ်ီးေပး ဆုေတာင္းခဲ႔သည္ (ေဟျဗဲ ၁၃း၂)။ ဘုရား႐ွင္သည္ သူ႔ေနာက္ေတာ္လိုက္ရန္ သူ႔လူမ်ိဳးေတာ္ကို ျပင္ဆင္ေပး ထားၿပီး ဘုန္းေတာ္အဖို႔ သူတို႔အထဲႏွင္႔ ထိုသူတို႔အားျဖင္႔ အလုပ္လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္း ေဟၿဗဲၾသ၀ါဒစာ၏အဓိကသတင္းစကားကို အတည္ျပဳခိုင္မာေစခဲ႔သည္။

ဘုရားသခင္ ကၽြန္မတို႔အထဲ၌ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ေက်းဇူးေၾကာင့္ မိမိကို ျပစ္မွားခဲ႔သူအား ခြင္႔လႊတ္ေပးႏိုင္ျခင္း (သို႔) ေပါင္းသင္းရခက္သူတစ္ဦးကို စိတ္႐ွည္ စြာျဖင္႔ သည္းခံႏိုင္ျခင္း စသည္ျဖင့္ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္စြမ္း၊ သည္းခံႏိုင္စြမ္းရွိျခင္းကို ကၽြန္မတို႔ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အံ့ၾသရလိမ့္မည္။  ၿငိမ္သက္ျခင္းအ႐ွင္ ဘုရားသခင္သည္ သူ၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာႏွင္႔ ၿငိမ္သက္ျခင္းတို႔ကို ကၽြန္မတို႔အထဲႏွင္႔ ကၽြန္မတို႔အားျဖင့္ စီးဆင္းေစ ပါသည္။ မ်ားမၾကာမီက ဘုရားသခင္လႈပ္ရွားေတာ္မူေၾကာင္း သင္မည္သို႔ ျမင္ေတြ႔ ၾကံဳခဲ႔ ရသနည္း။   AMY BOUCHER PYE