အထက္တန္းေက်ာင္းတက္စဥ္က ေတာလမ္းခရီးၾကမ္းအေျပးၿပိဳင္ပြဲအတြက္ ကၽြန္မကို ေလ့က်င့္ေပးသည့္နည္းျပက ၿပိဳင္ပြဲမတိုင္မီ ‘‘ဦးေဆာင္ေျပးတဲ့သူျဖစ္ဖို႔ ဘယ္ေတာ႔မွမႀကိဳးစားနဲ႔၊ ဦးေဆာင္သူဟာ အလြယ္တကူ ေမာဟိုက္သြားတတ္တယ္’’ ၊ ဦးေဆာင္ ေျပးျခင္းထက္ အျမန္ဆံုးအားကစားသမား၏ေနာက္၌ ထပ္ခ်ပ္မကြာလိုက္ပါသင့္ေၾကာင္း အၾကံေပးလမ္းၫႊန္ခဲ႔သည္။ ေရွ႕မွဦးေဆာင္သူအားျဖင့္ အျမန္ႏႈန္းကို ခ်ိန္ဆႏိုင္ၿပီး ပန္း၀င္သည္အထိ လိုအပ္ေသာ စိတ္ဓာတ္ႏွင္႔ အင္အားပမာဏအစြမ္းတို႔ကို ထိန္းႏိုင္ခဲ့သည္။

ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ ပင္ပန္းႏြယ္နယ္ေစသည္။ ေနာက္လိုက္ျခင္းက ပို၍ လြတ္လပ္သည္။ ၎ကို သိျခင္း ေၾကာင့္ ကၽြန္မ၏အေျပးေလ့က်င့္မႈ  တိုးတက္ခဲ့ေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္တပည့္ေတာ္အျဖစ္ ေလ႔က်င့္ပ်ိဳးေထာင္မႈ အတြက္ပါ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္းကို သိနားလည္ ရန္မွာ အခ်ိန္ပို္ၾကာခဲ႔သည္။ ကၽြန္မ၏အသက္တာ၌ ခရစ္ေတာ္၌ ယံုၾကည္သူသည္  အလြန္႔အလြန္  ႀကိဳးစားရမည္ ဟု ေတြးမိခဲ႔သည္။ ခရစ္ယာန္တစ္ေယာက္သည္ မည္သို႔မည္ပံုျဖစ္ရမည္ဟူ၍ ႐ွိအပ္ေသာအရည္အေသြးမ်ားရွိေအာင္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ရင္း ေမာပန္းလာကာ သခင္႔ေနာက္သို႔ ႐ိုး႐ိုးေလးလိုက္ေလွ်ာက္ျခင္းျဖင္႔ ခံစားေတြ႕ၾကံဳရေသာ ၀မ္းေျမာက္မႈႏွင္႔ လြတ္လပ္ျခင္း၏ အႏွစ္သာရကိုအမွတ္တမဲ႔ႏွင္႔ မရည္ရြယ္ဘဲ ေက်ာ္သြားသည္ (ေယာ ၈း၃၂၊၃၆)။

သို႔ေသာ္ ကၽြန္မတို႔သည္ ကိုယ့္ဘ၀ကိုယ္ စီမံရမည္ မဟုတ္ပါ။ သခင္ေယ႐ႈ ကလည္း မိမိကိုယ္တိုင္ က်င့္ေဆာင္ရမည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဥ္မ်ားျဖင့္ အစမျပဳ ခဲ႔ပါ။ ထိုအစား သူ႔ကို႐ွာလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ေစာင္႔စားေနေသာ သက္သာျခင္းကိုေတြ႕မည္ဟု ကတိေပးခဲ႔သည္ (မ ၁၁း၂၅-၂၈)။ က်မ္းစာ (သို႕) နည္းဥပေဒသမ်ားကို အထူးေလ႔လာ သည့္ အျခားေသာ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္မတူဘဲ သခင္ေယ႐ႈက သူ႔ကို သိကၽြမ္းျခင္းသည္ ခမည္းေတာ္ဘုရားသခင္ကို သိကၽြမ္းျခင္းျဖစ္သည္ဟု ႐ိုး႐ွင္းစြာ သြန္သင္ခဲ႔သည္ (း၂၇)။ သခင့္ကို ႐ွာျခင္းျဖင္႔ ေလးလံေသာ၀န္မ်ား ဖယ္ရွားခံရၿပီး (၂၈-၃၀) အသက္တာမ်ားေျပာင္းလဲသြားပါသည္။

ကၽြန္မတို႔၏ ႏူးညံ့၍ႏွိမ္႔ခ်ေသာ ေခါင္းေဆာင္ ေနာက္ေတာ္သို႔လိုက္ျခင္းသည္ ၀န္မျဖစ္သည္သာမက ေမွ်ာ္လင္႔ျခင္းႏွင္႔ အနာၿငိမ္းေစေသာလမ္းျဖစ္သည္။ သခင့္ ေမတၱာ၌နားေနျခင္းသည္ လြတ္ေျမာက္ျခင္းကို ရ႐ွိေစပါသည္။ MONICA BRANDS