သမၼာက်မ္းစာေလ႔လာေသာအဖြဲ႕မွ တစ္ေယာက္က ‘‘ကိုယ္ပိုင္ဆာလံသီခ်င္း ေရးစပ္ၾက ရေအာင္’’ ဟု အစျပဳလိုက္သည္။ အစပိုင္းတြင္ အခ်ိဳ႕က မေရးတတ္ဟုဆိုၿပီး ျငင္းၾက ေသာ္လည္း အခ်င္းခ်င္းကို အားေပးရင္းႏွင့္ အဖြဲ႔သားတိုင္းသည္ သူတို႔အသက္တာ၌ ဘုရား႐ွင္ျပဳေပးေသာ အရာမ်ားကို ေဖာ္က်ဴးလ်က္ ခ်ီးမြမ္းသီခ်င္းမ်ားကုိ သီကံုးေရးသား ပါေတာ႔သည္။ စံုစမ္းစစ္ေၾကာမႈကို ေအာင္ႏိုင္ျခင္း၊   ကိုယ္ေတာ္၏ကာကြယ္မႈ၊ ကိုယ္ေတာ္၏မစေထာက္ပံ႔မႈ၊ နာက်င္စရာမ်ားႏွင္႔မ်က္ရည္မ်ားစသည္ျဖင့္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ဆာလံသီခ်င္းအမ်ိဳးမ်ိဳးက တည္ျမဲေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ သတင္းစကားကို ေဆာင္ယူလာသည္။

စာအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ သီခ်င္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စကား အားျဖင့္ျဖစ္ေစ ကၽြႏု္ပ္တို႔၌ ဘုရား႐ွင္၏ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ေဖာ္ျပသည့္ ဇာတ္လမ္းမ်ားစြာ ႐ွိပါသည္။ သူ႔လူမ်ိဳးမ်ားကို တစ္ကၽြန္းတစ္ႏိုင္ငံကၽြန္ဘ၀မွ ဘုရားရွင္ ကယ္ႏႈတ္ကာ ရန္သူမ်ားအား ေအာင္ႏိုင္ခဲ႔ပံုကို (း၁၀-၁၅) ျပန္လည္ေရတြက္ ခ်ီးမြမ္းသည့္ ၁၃၆ ခု ေျမာက္ေသာဆာလံကို ေရးသားသူကဲ့သို႔ အခ်ိဳ႕သူမ်ား၏ဇာတ္လမ္းက စိတ္လႈပ္ရွားစရာအားျပင္းလွသည္။ အခ်ိဳ႕အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ ဘုရားသခင္၏ ႀကီးျမတ္လွေသာ ဖန္ဆင္းျခင္းအေၾကာင္းကို ႐ိုး႐ွင္းစြာေဖာ္ျပသည္။ ‘‘ပညာတရားအတိုင္း ေကာင္းကင္ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူထေသာ … ေရေပၚမွာေျမႀကီးကိုျဖန္႔ေတာ္မူထေသာ၊ … အလင္းအိမ္ႀကီး ကို ဖန္ဆင္းေတာ္မူထေသာ၊ ေန႔ကိုအုပ္စုိးေသာေနကိုလည္းေကာင္း၊ … ညကို အုပ္စိုးရ ေသာ လႏွင္႔ၾကယ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ဖန္ဆင္းေတာ္မူထေသာ…’’ (း၅-၉) ဘုရားသခင္ အေၾကာင္းကို ေရးစပ္သီကံုးထားပါသည္။

ဘုရားသခင္သည္ မည္သို႔ေသာဘုရားျဖစ္သည္၊ မည္သည့္အမႈမ်ား ျပဳခဲ႔သည္ကို  အမွတ္ရေအာက္ေမ့ျခင္းသည္ ဘုရား႐ွင္ကို ဘုန္းႀကီးေစေသာ ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ေက်းဇူး တင္ျခင္းမ်ားကို ထြက္ေပၚေစပါသည္။ ထာ၀ရတည္ေသာေမတၱာေတာ္အရွင္ ဘုရား သခင္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ‘‘ဆာလံသီခ်င္းမွစေသာ ဓမၼသီခ်င္းအမ်ိဳးမ်ိဳး(အားျဖင့္)အခ်င္းခ်င္း ေျပာဆိုဖတ္႐ြတ္’’ ခ်ီးမြမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ (ဧ ၅း၁၉)။ ဘုရား႐ွင္၏ ေမတၱာေတာ္ကို ခံစားခဲ႔ရသည့္အေၾကာင္းအရာကို သင္႔ကိုယ္ပိုင္ ဆာလံသီခ်င္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲၿပီး မကုန္ဆံုးႏိုင္၊ ႂကြယ္၀စြာစီးဆင္းေနေသာ ကိုယ္ေတာ္၏ေကာင္းျမတ္ျခင္းကို ခံစားလိုက္ၾကပါစို႔။ LAWRENCE DARMANI