ၾကည့္႐ႈသူမ်ား၏တံု႔ျပန္မႈအာ႐ံုကို အဖမ္းစားႏိုင္ဆံုးေသာ စကားလံုးမွာ သူတို႔၏နာမည္ ျဖစ္သည္ဟု ေၾကာ္ျငာ႐ွင္မ်ားက ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ႔သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယူေက႐ွိ ႐ုပ္သံလိုင္းတစ္ခုသည္ သူတို႔၏အြန္လိုင္းအေျချပဳ၀န္ေဆာင္မႈျဖင္႔ လူတစ္ဦးခ်င္းစီကို ေၾကာ္ျငာေပးသည့္ အစီအစဥ္ကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ႔သည္။

႐ုပ္ျမင္သံၾကား၌ မိမိ၏နာမည္ကို ၾကားရျခင္းမွာ ေပ်ာ္စရာေကာင္းမည္။ သို႔ေသာ္ မိမိကိုခ်စ္သူ တစ္ဦးဦးက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏နာမည္ကို ေခၚလိုက္သည့္အခါ ရလိုက္သည့္ ေႏြးေထြးရင္းႏွီးမႈမ်ိဳးေလာက္ ေလးနက္မႈရွိမည္ မဟုတ္ေပ။

သခင္ေယ႐ႈအား ကားစင္တင္ၿပီး သူ႔ခႏၶာကိုယ္ လဲေလ်ာင္းရာ ဂူသခ်ဳႋင္း၌ ကိုယ္ေတာ္ သူ႔နာမည္ကို ေခၚလိုက္သည့္အသံက မာဂဒလမာရိ၏အာ႐ံုကို ဖမ္းဆုပ္ ႏိုင္ခဲ႔သည္ (ေယာ ၂၀း၁၆)။ ထိုစကား ႐ိုး႐ိုးေလးအားျဖင္႔ မာရိသည္ သူခ်စ္ၿပီး ေနာက္ေတာ္လိုက္ေသာဆရာကို မွတ္မိၿပီး လွည့္ၾကည့္လိုက္သည္။ မယံုၾကည္ႏိုင္ ေလာက္ေအာင္ ႐ုပ္ျခည္းဝမ္းေျမာက္သြားမည္ကို ကၽြန္မျမင္ေယာင္ၾကည့္မိသည္။ အကၽြမ္းတဝင္ တစ္ရင္းတစ္ႏွီးႏွင္႔ ကိုယ္ေတာ္က သူ႔နာမည္ကို ေခၚလိုက္ျခင္းက သူ႔ကို အလံုးစံုသိကၽြမ္းသူ သခင္ဘုရားသည္ အသက္႐ွင္ၿပီး ေသသူမဟုတ္ေၾကာင္း သူ႔ကို အတည္ျပဳေပးခဲ႔သည္။

ႏွစ္ႀကိမ္ထပ္မရႏိုင္သည့္ ထူးျခားသည့္အခ်ိန္ေလးကို သခင္ေယ႐ႈႏွင္႔မာရိတို႔ မွ်ေ၀ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔တစ္ဦးခ်င္းစီကိုလည္း ဘုရားသခင္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုး
ေတာ္မူ၏။ ခမည္းေတာ္ဘုရားထံ ျပန္လည္တက္ႂကြမည့္အေၾကာင္း သခင္ေယ႐ႈက မာရိကို ေျပာၾကားခဲ႔ၿပီး(း၁၇)၊ တပည့္ေတာ္မ်ားအားလည္း သူတုိ႔ကို စြန္႔ပစ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း သခင္မိန္႔ၾကားခဲ႔သည္ (ေယာ ၁၄း၁၅-၁၈)။ ဘုရားသခင္သည္ သူ႔သားသမီးမ်ားအတြင္း က်ိန္း၀ပ္႐ွင္သန္ေနႏိုင္မည့္အေၾကာင္း သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ကို ေစလႊတ္ေပးမည္ျဖစ္သည္ (တ ၂း၁-၁၃ ကို ၾကည့္ပါ)။

ဘုရား၏အေၾကာင္းမွာ မေျပာင္းလဲပါ။ ထိုအခ်ိန္ကာလကျဖစ္ေစ၊ ယခုအခ်ိန္၌ ျဖစ္ေစ၊ သူခ်စ္ျမတ္ႏိုးသူမ်ားကို သူသိကၽြမ္းသည္ (ေယာ ၁၀း၁၄-၁၅ ကိုၾကည့္ပါ)။ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို နာမည္ႏွင္႔တကြ ေခၚေတာ္မူသည္။ AMY BOUCHER PYE