ဘင္ဂ်မင္ ဖရန္ကလင္သည္ လူငယ္အ႐ြယ္က သူ႔ဘ၀၌ က်င္႔သံုးႀကီးပြားလုိသည့္ သူေတာ္ေကာင္းတရား (၁၂) ခ်က္ကို စာရင္းျပဳစုခဲ႔သည္။ သူက ထိုစာရင္းကို မိတ္ေဆြတစ္ဦးအား ျပခဲ႔ရာ ထိုမိတ္ေဆြက ‘‘ႏွိမ္႔ခ်ျခင္း’’ကို ထပ္ေပါင္းထည့္ရန္ သူ႔ကို အၾကံျပဳခဲ႔သည္။ ဖရန္ကလင္က ထိုအၾကံကို ႏွစ္သက္သည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ သူ႔စာရင္းထဲ႐ွိအခ်က္မ်ားကို က်င္႔သံုးရာ၌ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစမည့္ လမ္းၫႊန္အခ်ိဳ႕ကို ထပ္ေပါင္းထည့္သည္။ ႏွိမ္႔ခ်ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဖရန္ကလင္္၏အေတြးမ်ားအနက္ သူသည္ ႐ွင္ေယ႐ႈကို စံျပအျဖစ္ စံထားအတုယူခဲ႔သည္။

အဆံုးစြန္ဆံုးေသာ ႏွိမ္႔ခ်ျခင္း စံနမူနာကို ႐ွင္ေယ႐ႈက ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ျပသခဲ႔သည္။ ‘‘ေယ႐ႈခရစ္၌ ႐ွိေသာ ထိုစိတ္သေဘာကို သင္တုိ႔၌လည္း ႐ိွေစၾကေလာ့။ ထိုသခင္ သည္ ဘုရားသခင္၏သဏၭာန္ေတာ္ႏွင္႔ ျပည့္စံုေတာ္မူသည္။ ဘုရားသခင္ႏွင္႔ ၿပိဳင္ေသာ အမႈကို လုယူျခင္းအမႈဟူ၍ မထင္မမွတ္လ်က္ပင္ မိမိအသေရကို စြန္႔၍ အေစခံကၽြန္၏ သဏၭာန္ကို ယူေဆာင္လ်က္ လူကဲ႔သို႔ေသာအျဖစ္၌ ဘြားျမင္ျခင္းကို ခံေတာ္မူ၏’’ (ဖိ ၂း၅-၇) ဟု ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္ကေျပာထားပါသည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ ႐ွိသမွ်ေသာႏွိမ္႔ခ်ျခင္းမ်ားအနက္ အႀကီးမားဆံုး ႏွိမ္႔ခ်ျခင္း ကို ျပသခဲ႔သည္။ အဘခမည္းေတာ္ႏွင္႔ ထာ၀ရ႐ွိေနေသာ္လည္း သူ၏အေသခံျခင္း အားျဖင္႔ သူ႔ကိုလက္ခံသူမ်ား သူ၏မ်က္ေမွာက္ေတာ္သို႔ ဝမ္းေျမာက္ျခင္းျဖင့္ ဝင္စားႏိုင္ေရးအတြက္ ကားတိုင္ေအာက္ ကိုင္းၫြတ္ရန္ သူေ႐ြးခ်ယ္ခဲ႔သည္။

တစ္ပါးသူကို အေစခံျခင္းအားျဖင္႔ ေကာင္းကင္ဘံု႐ွင္အဘဘုရားကို အေစခံရန္ ရွာၾကံေသာအခါ ႐ွင္ေယ႐ႈ၏ႏွိမ္႔ခ်ျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အတုယူျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ တစ္ပါးသူ၏လုိအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးရန္ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ေဘးဖယ္ ထားျခင္းသည္ မွင္သက္ဖြယ္အလွတရားျဖစ္သည္။ ႐ွင္ေယ႐ႈ၏သနားျခင္းက႐ုဏာက ထိုအလွတရားကို ဖမ္းဆုပ္ႏိုင္ရန္ မစသည္။ ‘‘ငါပထမ၊ ငါအရင္’’ ဟူသည့္ သေဘာထား လႊမ္းသည့္ ေလာကႀကီး၌ ႏွိမ္႔ခ်ရန္ ပန္းတိုင္ထားရွိျခင္းက မလြယ္ကူပါ။ သို႔ေသာ္ ကယ္တင္႐ွင္၏ေမတၱာေတာ္၌ လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈျဖင္႔ ခိုနားအမွီျပဳျခင္းျဖင္႔ ေနာက္ေတာ္သို႔ လိုက္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၌ လုိအပ္သမွ်ကို ကိုယ္ေတာ္ေပးသနားမူမည္ ျဖစ္၏။
JAMES BANKS