ႏွစ္ပတ္လည္ လူထုလႈပ္႐ွားမႈအစီအစဥ္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ အဖြဲ႕ေလးတစ္ဖြဲ႕ ႏွင္႔အတူ ကၽြႏု္ပ္လုပ္ေဆာင္သည္။ ထိုအစီအစဥ္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၁၁ လမွ် အခ်ိန္ယူ အေသးစိတ္ စီစဥ္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရသည္။ ေန႔ရက္ႏွင္႔ေနရာကို ေ႐ြးခ်ယ္ ရသည္။ လက္မွတ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား သတ္မွတ္ရသည္။ အစားအေသာက္ လွည့္လည္ ေရာင္းခ်မည့္ ကိစၥမွအစ အသံပိုင္းဆိုင္ရာ စက္မႈကၽြမ္းက်င္ ပညာ႐ွင္အထိ ကိစၥအားလံုးကို ေ႐ြးခ်ယ္လုပ္ေဆာင္ရသည္။ လႈပ္႐ွားမႈအစီအစဥ္ နီးကပ္လာသည့္ႏွင့္အမွ် ျပည္သူတို႔၏ စံုစမ္းေမးျမန္းမႈမ်ားကို ေျဖေပးရသည္၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးရသည္။ ထို႔ေနာက္တြင္ တံု႔ျပန္ေဝဖန္မႈမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ရာ တုံ႔ျပန္မႈအခ်ိဳ႕က ေကာင္းသည္။ အခ်ိဳ႕မွာမူ မၾကားဝံ႔စရာပင္။ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္သူမ်ားထံမွ စိတ္ဝင္စားမႈ႐ွိသည့္အေၾကာင္း ၾကားရသလို ရပ္႐ြာလူထု၏ေဝဖန္မႈမ်ားကိုလည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ အဖြဲ႕ ၾကားရသည္။ တုံ႔ျပန္မႈအဆိုးမ်ားက စိတ္ဓာတ္က်ေစၿပီး ရံဖန္ရံခါ အ႐ံႈးေပးလိုက္ေအာင္ ေသြးေဆာင္သည္။

ေနဟမိဦးေဆာင္သည့္ ေယ႐ု႐ွလင္ၿမိဳ႕႐ိုး ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႕ ကိုလည္း ေ၀ဖန္သူမ်ားရွိသည္။ ‘‘သူတို႔တည္ေသာေက်ာက္႐ိုးကို ေတာေခြးတို႔ ထိခိုက္
လွ်င္ ၿပိဳလဲလိမ္႔မည္’’ ဟု ေျပာၿပီး ပ်က္ရယ္ျပဳၾကသည္(ေန ၄း၃)။ ေဝဖန္မႈမ်ားအေပၚ ေနဟမိ၏တံု႔ျပန္ပံုက ကၽြႏု္ပ္၏အခက္အခဲျပႆနာကို ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အကူျပဳသည္။ ေဝဖန္မႈမ်ားေၾကာင္႔ စိတ္မခ်မ္းေျမ့ ျဖစ္ေနမည့္အစား၊ ေဝဖန္မႈ မ်ားကို ျပန္လည္ေခ်ပေနမည့္အစား ဘုရား႐ွင္၏လူမ်ိဳးေတာ္တို႔ မည္သို႔ဆက္ဆံခံရသည္ကို ကိုယ္ေတာ္ၾကားၿပီး သူတုိ႔ကို ကာကြယ္ပါမည္အေၾကာင္း ေနဟမိ ေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ႔သည္
(း၄)။ ထိုစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ဘုရားသခင္ထံ အပ္ႏွံ ၿပီးေနာက္ သူႏွင္႔လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ဖက္မ်ား သည္ ‘‘ေစတနာစိတ္’’ႏွင္႔(း၆) တစိုက္မတ္မတ္ ၿမိဳ႕႐ိုးကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္ၾကသည္။

မိမိအလုပ္ကို ေ၀ဖန္ခံရျခင္းေၾကာင္႔ စိတ္အေႏွာင္႔အယွက္ျဖစ္ရန္ မလိုေၾကာင္း ေနဟမိထံမွ သင္ခန္းစာယူႏိုင္သည္။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ေ၀ဖန္ပ်က္ရယ္ျပဳခံရေသာအခါ ေဝဖန္သူမ်ားကို စိတ္ဆိုးမာန္ဆိုး ျပန္လည္တံု႔ျပန္မည့္အစား စိတ္ဓာတ္မက်ေအာင္ ဘုရားသခင္ ကာကြယ္ေပးရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသနားခံေတာင္းေလွ်ာက္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔မွသာ ေစတနာစိတ္ျဖင္႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လိမ္႔မည္။ KIRSTEN HOLMBERG