အထူးအစီအစဥ္တစ္ခုကို ဆင္ႏြဲရန္ ကၽြန္မခင္ပြန္းသည္က ကၽြန္မကို ေဒသတြင္း႐ွိ ပန္းခ်ီျပခန္းသို႔ ေခၚသြားၿပီး လက္ေဆာင္အျဖစ္ ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္ေ႐ြးရန္ ေျပာသည္။ သို႔ႏွင့္ ေတာအုပ္ကို ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနသည့္ စမ္းေခ်ာင္းပံုပန္းခ်ီကားကို ကၽြန္မ ေ႐ြးလိုက္သည္။ ေရမ်က္ႏွာျပင္က ေနရာယူထားေသာေၾကာင္႔ ပန္းခ်ီကားထဲ၌ ေကာင္းကင္ကို မျမင္ရေပ။ သို႔ေသာ္ စမ္းေခ်ာင္းေလးက သစ္ပင္ထိပ္ဖ်ားႏွင္႔ မႈန္ရီမိႈင္းပ်ေနေသာ ပတ္၀န္းက်င္ကို အလင္းျပန္ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပေနသည္။ ေကာင္းကင္ကို ျမင္လိုပါက ၾကည့္ႏိုင္သည့္နည္းမွာ ေရမ်က္ႏွာျပင္ကို ၾကည့္႐ံုပင္ ျဖစ္သည္။

၀ိညာဥ္ေရးရာသေဘာတရားအရ သခင္ေယ႐ႈသည္ထိုစမ္းေခ်ာင္းေလးကဲ႔သို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားသခင္ မည္သူျဖစ္ေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တို႔သိလုိေသာအခါ သခင္ေယ႐ႈကို ကၽြႏု္ပ္တို႔ ၾကည့္ရပါသည္။ ေဟျဗဲၾသ၀ါဒစာ ေရးသူက ထိုသခင္သည္ ‘‘ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းေတာ္ေရာင္ျခည္ႏွင္႔ ဇာတိအျဖစ္ေတာ္၏ပံုသဏၭာန္ျဖစ္’’ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္ (၁း၃)။ ‘‘ဘုရားသခင္သည္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာျဖစ္ေတာ္မူ၏’’ စသည့္က်မ္းစာမွ တိုက္႐ိုက္ ေဖာ္ျပမႈအားျဖင္႔ ဘုရားသခင္အေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ သင္ယူႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဤ ကမာၻေျမေပၚတြင္ မိမိေတြ႔ၾကံဳေနရေသာအရာမ်ားကို ဘုရားသခင္မည္သို႔ တုံ႔ျပန္မည္ကို ၾကည့္႐ႈသင္ယူျခင္းျဖင္႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အသိနားလည္မႈကို ပို၍နက္႐ိႈင္းေစႏိုင္ပါသည္။ လူသားဇာတိခံယူသည့္ ဘုရားအျဖစ္ေတာ္ကို သခင္ေယ႐ႈ ကၽြႏု္ပ္တို႔အား ျပသခဲ႔သည္။

စံုစမ္းေႏွာင့္ယွက္ျခင္းခံရစဥ္ သခင္ေယ႐ႈသည္ ဘုရားသခင္၏ သန္႔႐ွင္းျခင္းကို ျပသခဲ႔သည္။ ၀ိညာဥ္ေရးရာ အေမွာင္က်ခ်ိန္ကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့စဥ္ ဘုရားသခင္၏ ဘုန္းအာႏုေဘာ္ေတာ္ကို ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ လူသားတို႔၏ ျပႆနာမ်ားႏွင္႔ ႐ုန္းကန္ရင္း

ဘုရား႐ွင္၏ဉာဏ္ပညာေတာ္ကို ျပခဲ႔သည္။ ေနာက္ဆံုး သခင္၏အေသခံျခင္းတြင္ပင္ ဘုရားသခင္၏ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာကို ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။
အကန္႔အသတ္႐ွိေသာ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အသိဉာဏ္္ျဖင္႔ အတိုင္းအဆမဲ့သည့္ ဘုရား႐ွင္၏အေၾကာင္း အလံုးစံုကို မသိႏိုင္ေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ခရစ္ေတာ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ေသာ္ ကိုယ္ေတာ္၏သဏၭာန္ေတာ္ကို အတိအလင္းသိ႐ွိႏိုင္ပါသည္။ JENNIFER BENSON SCHULDT