မိဘတစ္ဦးက ကေလးငယ္၏ႏွာေခါင္းႏွင္႔ ပါးစပ္ေ႐ွ႕တြင္ လက္ညိႇိဳးျဖင္႔ထိၿပီး ႐ွဴးတိုးတိုး ဟု ေျပာေနပံု ခ်စ္စဖြယ္ျပဳမူေနပံုကို ျမင္ေယာင္ၾကည့္ပါ။ ထိုသို႔ကိုယ္ႏႈတ္အမူအရာႏွင္႔ ႐ိုး႐ွင္းေသာစကားသည္ စိတ္ညစ္ေနေသာ ကေလးေလးအား စိတ္သက္သာေအာင္္ ႏွစ္သိမ့္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ဤျမင္ကြင္းသည္ ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိေသာ၊ လူတိုင္းနားလည္ ခံစားႏိုင္ေသာ ခ်စ္စဖြယ္အျပဳအမူျဖစ္ၿပီး ကၽြႏု္ပ္တို႔ အမ်ားစု သည္လည္း ဤသို႔လုပ္ဖူးမည္ (သို႔) တစ္စံုတစ္ဦးက ကၽြနု္ပ္ တို႔ကို လုပ္ခဲ့ဖူးမည္။ ဆာလံ ၁၃၁း၂ ကို ဆင္ျခင္ေသာအခါ အထက္ပါျမင္ကြင္းက အေတြးထဲသို႔ ေရာက္႐ွိလာသည္။

သံုးႏႈန္းထားေသာ စာသားအသြားအလာအရ စာေရးသူ ဒါဝိဒ္မင္းႀကီးလည္း ထိုအေျခအေနကို ျဖစ္ေစေသာ အျဖစ္ႏွင္႔ ရင္ဆိုင္ခဲ႔ရပါသည္။ သင္လည္း အဓိပၸာယ္ေလးနက္ေသာ ဆုေတာင္းခ်က္ကို ေတာင္းရေလာက္သည္အထိ စိတ္ပ်က္စရာ၊ ႐ံႈးနိမ္႔မႈႏွင္႔ က်႐ံႈးမႈ မ်ားကို ရင္ဆိုင္ ၾကံဳခဲ့ရဖူူးပါသလား။ အသက္တာအေျခအေနမ်ားက သင့္ကို ခ်ိဳးဖဲ့ဖိႏွိပ္ လြန္းေသာအခါ၊ စာေမးပြဲက်ျခင္း (သို႔) အလုပ္ျပဳတ္ျခင္း (သို႔) ဆက္ဆံေရး တစ္စံုတစ္ရာ ပ်က္ျပားသြားေသာအခါ သင္ဘာလုပ္သနည္း။ ဒါဝိဒ္သည္ သူ႔ႏွလံုးသားကို ဘုရား သခင္ထံ သြန္းေလာင္း၍ ႐ိုးသားစြာျဖင္႔ သူ႔ဘ၀ကို အေလးအနက္ အေသးစိတ္ ဆင္ျခင္ သံုးသပ္ခဲ႔သည္ (ဆာ ၁၃၁း၁)။ ရင္ဆိုင္ရသည့္အေျခအေနကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရာ၌ မိခင္ႏွင႔္အတူ႐ွိေန႐ံုျဖင္႔ ေက်နပ္ေနေသာ ကေလးငယ္တစ္ဦး၏ ႐ိုး႐ွင္းေသာ ေရာင္႔ရဲမႈကို သူေတြ႕႐ွိခဲ႔သည္ (း၂)။

ေလာကဓံအေျခအေနအရပ္ရပ္သည္ ေျပာင္းလဲေနၿပီး တစ္ခါတစ္ရံ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အႏွိမ္ခံရသည္။ သို႔တုိင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို မစြန္႔၊ အလ်င္းပစ္၍မထားဟု ကတိထား ေတာ္မူေသာ အရွင္တစ္ပါး႐ွိေၾကာင္း သိမွတ္ျခင္းျဖင္႔ ေရာင္႔ရဲမႈ႐ိွကာ ေမွ်ာ္လင္႔စရာ ႐ွိေနႏိုင္ပါသည္။ ကို္ယ္ေတာ္ကို ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အျပည့္အဝ ယံုၾကည္စိတ္ခ် ႏိုင္ပါသည္။ ARTHUR JACKSON