အဏၰ၀ါဇီဝေဗဒပညာ႐ွင္ ၀ါ့အက္ပယ္တန္စ္ က ‘‘ နက္႐ိႈင္းေသာပင္လယ္ထဲမွ သက္ရွိ မ်ိဳးစိတ္နမူနာကို ယူလာတိုင္း မ်ိဳးစိတ္သစ္တစ္ခုကို ႐ွာေဖြေတြ႕႐ွိသည္’’ ဟု ေျပာပါသည္။ မၾကာမီႏွစ္မ်ားက ေရေနသက္႐ွိ မ်ိဳးစိတ္သစ္ေပါင္း ၁၄၅၁ မ်ိဳးကို သိပၸံပညာ႐ွင္တို႔ ႐ွာေဖြ ေတြ႕႐ွိခဲ႔သည္။ ပင္လယ္ေရေအာက္႐ွိ အရာမ်ား၏တစ္ဝက္မွ်ကိုပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မသိႏိုင္ပါ။

ေယာဘဝတၱဳ ၃၈ မွ ၄၀ တြင္ ဘုရားသခင္သည္ ေယာဘကို ေက်းဇူးျပဳရန္ သူ၏ဖန္ဆင္းျခင္းအေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပခဲ႔သည္။ ထိုအခန္းႀကီး ၃ ခန္း တြင္ ရာသီဥတုမ်ား၏ အံ႔ဖြယ္ရာမ်ား၊ စၾကဝဠာ၏ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ပံုႏွင္႔ ေနရာေဒသ
အလိုက္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနေသာ သက္႐ွိမ်ားအေၾကာင္းကို မီးေမာင္းထိုး ေဖာ္ျပသည္။ ထိုအရာမ်ားကို ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္း ေလ႔လာႏိုင္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဘုရား႐ွင္က အခန္းႀကီး ၄၁ တစ္ခုလံုးတြင္ ငါးႀကီးလဝိသန္အေၾကာင္း ႁမြက္ဆိုထား သည္။ လဝိသန္သည္ အျခားသတၱဝါမ်ားႏွင္႔မတူ၊ ၎၏ အေရခြံကို မွိန္းျဖင္႔ မထိုးေဖာက္ႏိုင္ (း၇၊ ၁၃)၊ တင္႔တယ္ေသာ ခြန္အားႏွင္႔ ေၾကာက္မက္ဖြယ္သြားမ်ား (း၁၂၊ ၁၄) ႐ွိသည္။ ‘‘ပါးစပ္ထဲက မီး႐ွဴးထြက္၍၊… သူ႔ႏွာေခါင္း ထဲက အခိုးအေငြ႕ ထြက္တတ္၏’’(း၁၉-၂၀)။ ‘‘ေျမေပၚမွာ သူႏွင္႔ခိုင္းႏႈိင္းေသာတိရိစာၦန္မ႐ွိ’’ (း၃၃)။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မျမင္ဖူးေသာသတၱဝါအေၾကာင္း ေျပာထားရာ၊ ၎သည္ အခန္းႀကီး ၄၁ ၏ အဓိကအခ်က္ ဟုတ္ပါသလား။

မဟုတ္ပါ။ ၎သည္ ကိုယ္ေတာ္၏အံ႔ၾသဖြယ္လကၡဏာႏွင္႔ ျပည့္စံုျခင္းကို ကၽြႏု္ပ္တို႔အား သိနားလည္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆာလံဆရာက ထပ္မံ၍ ‘‘… သမုဒၵရာလည္း ႐ွိပါေသး၏။ ထိုအရပ္၌ ကြန္႔ျမဴးေစျခင္းငွာ ဖန္ဆင္းေတာ္မူေသာ ငါးႀကီးလဝိသန္သည္ လည္း ႐ိွပါ၏ (ဆာ ၁၀၄ း၂၅-၂၆)ဟု ဆိုျပန္သည္။ ေယာဘဝတၱဳ၌ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ သတၱဝါအေၾကာင္း ဖတ္႐ႈၿပီးေနာက္ သင္ခန္းစာရလုိက္သည္မွာ ႀကီးမား၍ ေၾကာက္စရာ အေကာင္းဆံုး ငါးႀကီး လဝိသန္ကို ထားရွိမည့္ေနရာကိုပါ ဘုရားသခင္ ဖန္ဆင္းခဲ႔ ပါသည္တကား။

ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လည္း သမုဒၵရာကို ႐ွာေဖြစူးစမ္းခြင္႔႐ိွသည္။ ထို႔ျပင္ ႀကီးျမတ္ အံ့မခန္း ေသာ၊ နက္နဲဆန္းၾကယ္ၿပီး ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ ဘုရားသခင္အေၾကာင္းကို စူးစမ္း ႐ွာေဖြရမည့္ ထာ၀ရကာလကိုလည္း ရ႐ွိလိမ့္မည္။ TIM GUSTAFSON