ကၽြန္မေယာက္မႏွင့္ မလွမ္းမကမ္းတြင္ ေနထိုင္ရန္အတြက္ စီတဲလ္ၿမိဳ႕သို႔ ကၽြန္မတို႔ ဇနီးေမာင္ႏွံ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းခဲ႔ခ်ိန္က မည္သည့္ေနရာတြင္ မည္သို႔ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရမည္ကို မသိခဲ႔ပါ။ ထိုနယ္ေျမ႐ွိ ေဒသခံအသင္းေတာ္တစ္ခုမွ အိပ္ခန္းမ်ားစြာပါေသာ အငွားခ်ႏိုင္ေသာ အိမ္တစ္လံုး ႐ွာေပးျခင္းျဖင္႔ ကၽြန္မတို႔ကို ကူညီေပးခဲ႔သည္။ ကၽြန္မတို႔က အခန္းတစ္ခန္းတြင္ေနၿပီး က်န္အခန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံအရပ္ရပ္မွ ေက်ာင္းလာတက္သည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို အငွားခ်သည္။ ေနာက္သံုးႏွစ္ထိတိုင္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံအသီးသီးမွလာသူမ်ားႏွင္႔
အတူ ေနထိုင္စားေသာက္ကာ လူစိမ္းမ်ားကို ႀကိဳဆိုလက္ခံ ေသာ လူစိမ္းမ်ား ျဖစ္လာသည္။ ကၽြန္မတို႔ႏွင္႔အတူ ေနထိုင္သူ မ်ားႏွင္႔ ကၽြန္မတို႔လည္း ေသာၾကာေန႔ညတိုင္း ႏိုင္ငံတကာမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႀကိဳဆိုလက္ခံကာ က်မ္းစာေလ႔လာၾကသည္။

အိမ္ႏွင္႔ေဝးကြာၿပီး ေနထိုင္ရသည့္ ခံစားခ်က္ကို ဘုရားလူမ်ား သိနားလည္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီၿပီး အဲဂုတၱဳျပည္တြင္ ကၽြန္အျဖစ္ႏွင္႔ တစ္ကၽြန္းတစ္ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ခဲ႔ၾကသည္။ ဝတ္ျပဳရာက်မ္း ၁၉ တြင္ မိဘကို ႐ိုေသ ရမည္၊ သူ႔ဥစၥာကို မခိုးရ (း၃၊ ၁၁)၊ စသည့္ပညတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ တစ္ပါးအမ်ိဳးသား ဧည့္သည္မ်ားကို စာနာရန္ ဘုရားသခင္ သတိေပးထားသည္။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ေၾကာက္ရြံ႕ စိတ္ႏွင့္ေနရသည့္ တစ္ကၽြန္းတစ္ႏိုင္ငံသားဘဝကို သူတို႔နားလည္သည္မဟုတ္ပါလား (း၃၃-၃၄)။

ယေန႔ယံုၾကည္သူတိုင္းသည္ တိုင္းတစ္ပါး၌ တကယ္ရွိေနၾကမည္မဟုတ္ပါ။ သို႔ေသာ္ ေကာင္းကင္ႏိုင္ငံေတာ္သားအျဖစ္ ခံယူထားသူမ်ားအတြက္ ဤေလာကတြင္ ႏိုင္ငံျခားသားအျဖစ္ရွိေနျခင္းကို နားလည္သေဘာေပါက္ၾကမည္ျဖစ္သည္ (၁ ေပ ၂း၁၁)။
ဘုရားသခင္၏မိသားစုထဲသို႔ သူစိမ္းမ်ားကို ႀကိဳဆိုေသာသူစိမ္းမ်ားအျဖစ္ ဧည့္ဝတ္ ပ်ဴငွာေသာအသိုင္းအဝိုင္းကို ဖန္တီးရန္ ေခၚယူေစစားခံရသူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ စီတဲလ္ၿမိဳ႕တြင္ ကၽြန္မတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံ ရ႐ွိခဲ႔ေသာ ေႏြးေထြးပ်ဴငွာေသာ ႀကိဳဆိုမႈက အျခား သူမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕လက္ခံႀကိဳဆိုရန္ သင္ခန္းစာရခဲ့သည္။ ၎သည္ ဘုရားသခင္၏ မိသားစုဝင္ ျဖစ္ျခင္း၏မ႑ိဳင္ျဖစ္သည္။ AMY PETERSON