ရွင္ေယာဟန္သည္ သူ႔မိတ္ေဆြဂါယုအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည့္အရာသည္ ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုတြင္ ေပ်ာက္ဆံုးလုနီးျဖစ္ေနသည့္ အႏုပညာတစ္ခုျဖစ္သည္။ သူ႔မိတ္ေဆြထံ စာေရးလုိက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

New York Times သတင္းစာ၏ ေဆာင္းပါးေရးသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Catherine Field က စာေရးသားျခင္းသည္ ေ႐ွးအက်ဆံုး အႏုပညာ တစ္ခုျဖစ္သည္။ စာဟုဆိုလွ်င္ တာရႈၿမိဳ႕သား ေပါလုကို ေျပးျမင္မိသည္ဟု ေျပာခဲ႔သည္္။ ယခု တမန္ေတာ္ ေယာဟန္ ကိုလည္း ထပ္ေပါင္းထည့္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဂါယုထံ ေရးသားေသာစာတြင္ တမန္ေတာ္ ရွင္ေယာဟန္က ဂါယုကို ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး က်န္းမာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း၊ သူ၏သစၥာ႐ွိမႈအတြက္ အားေပးခဲ႔ၿပီး၊ အသင္းေတာ္ကို သူခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းအေၾကာင္းကိုပါ ထည့္ေရး ခဲ႔သည္။ ထို႔ျပင္ အသင္းေတာ္တြင္း ျဖစ္ေနသည့္ ျပႆနာကို ေျပာၿပီး သူေရာက္လာမွ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီႏွင့္ရွင္းမည္ဟု ကတိေပးသည္။ ေကာင္းမႈမ်ား
ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင္႔ ဘုရားသခင္၏ဘုန္းေတာ္ကို ထင္႐ွားေစမည့္အေၾကာင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းေရးသားခဲ့သည္္။ အခ်ဳပ္အားျဖင္႔ ဤစာသည္ ဂါယုအတြက္ အားေပးစာႏွင့္ စိန္ေခၚေနသည့္စာေစာင္ျဖစ္သည္။

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဒီဂ်စ္တယ္ဆက္သြယ္မႈစနစ္ေၾကာင္႔ စာေရးသား ဆက္သြယ္ျခင္းစနစ္ ေမွးမိွန္သြားသည့္ အဓိပၸာယ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ္လည္း ဤအခ်က္ ေၾကာင္႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အားေပးေနျခင္းအမႈကို အဟန္႔အတား မျဖစ္သင့္ပါ။ ေပါလုက အားေပးတိုက္တြန္းစာမ်ားကို စာလိပ္ျဖင့္ ေရးသားခဲ႔သည္။ ကၽြႏု္ပ္တို႔လည္း နည္းအသြယ္သြယ္ျဖင့္ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အားေပးႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အားေပးသည့္နည္းလမ္းက အဓိက မဟုတ္ပါ။ အဓိကမွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘုရားသခင္၏နာမေတာ္အားျဖင္႔ မိတ္ေဆြမ်ားကို ဂ႐ုစိုက္ေၾကာင္း သူတို႔ကို သိေစရန္ ျဖစ္သည္။

႐ွင္ေယာဟန္ေရးလိုက္ေသာစာကို ဂါယုဖတ္ရႈစဥ္ သူမည္သည့္ခြန္အား ရ႐ွိသည္ကို ေတြးၾကည့္ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔လည္း မိမိ၏ သူငယ္ခ်င္းမ်ားထံ စာေလးတစ္ေၾကာင္း၊ ဖုန္းတစ္ခ်က္ဆက္ျခင္းျဖင့္ သခင္၏ေမတၱာေတာ္ကို မေဖာ္ျပခ်င္ဘူးလား။ DAVE BRANON