စီစဥ္ထားသည့္ မဂၤလာပြဲ မက်င္းပမီ တစ္ပတ္အလိုတြင္ စာရာ၏ ေစ႔စပ္ေၾကာင္းလမ္းမႈ အဆံုးသတ္သြားသည္္။ ဝမ္းနည္းပူေဆြးေနမည့္အစား သူမ၏မဂၤလာဧည့္ခံပြဲအတြက္ မွာထားသည့္ အစားအစာမ်ား အလဟသမျဖစ္ေအာင္ သူမ၏မဂၤလာပြဲအစား အျခား အစီအစဥ္ေျပာင္းပစ္ရန္ ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။ ဖိတ္ၾကားမည့္ဧည့္သည္စာရင္းကို အသစ္ျပင္လ်က္ သူ႔ၿမိဳ႕႐ွိ အိမ္ယာမဲ႔သူမ်ားကို ေခၚဖိတ္ ေကၽြးေမြးခဲ႔သည္။

သခင္ေယ႐ႈသည္ ဤသို႔ခ်ည္ေႏွာင္မႈမဲ့သည့္ ၾကင္နာမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဖာရိ႐ွဲတစ္ဦးအား ‘‘သင္သည္ ပြဲခံေသာအခါ ဆင္းရဲေသာသူ၊ အဂၤါခ်ိဳ႕တဲ့ေသာသူ၊ ေျခမစြမ္းေသာသူ၊ မ်က္စိကန္းေသာသူမ်ားကို ေခၚဖိတ္ ေလာ့’’ (လု ၁၄း၁၃)ဟု မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ ဤသို႔ျပဳျခင္း အားျဖင္႔ ဘုရားသခင္ထံမွ ေကာင္းခ်ီမဂၤလာမ်ား ရႏိုင္ ေၾကာင္း၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဤလူမ်ားသည္ ေက်းဇူးျပန္မဆပ္ႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ အလွဴအတန္းမလုပ္ႏိုင္သူ၊ လူေတာမတိုးသူ၊ လူမ်ားႏွင့္အဆက္အသြယ္ျပတ္ေနသူ စသည္တို႔ကို ကူညီသင္႔ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ႔သည္။

ဖာရိ႐ွဲတစ္ဦး၏အိမ္၌ ညစာစားေနခ်ိန္တြင္ ေျပာလိုက္သည့္ သခင္ေယ႐ႈ၏ စကားကို ဆင္ျခင္ၾကည့္ေသာ္ သခင္၏စကားမ်ားက အေလးထားဆင္ျခင္စရာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ထင္ျမင္မိပါသည္။ စစ္မွန္သည့္ ခ်စ္ျခင္းေမတၱာသည္ အေရးႀကီး ပါသည္။ ကၽြန္မၾကားဖူးသည္မွာ စစ္မွန္သည့္ေမတၱာသည္ လိုအပ္ေနသူကို ေပးဆပ္ၿပီး သူတို႔ထံမွ တစ္စံုတစ္ရာ ျပန္ရရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ဤပံုစံအတိုင္း ခ်စ္ပါသည္။ သူသည္ ကၽြန္မတို႔အတြင္းရွိ ၀ိညာဥ္ဆင္းရဲမႈကို ျမင္ေတြ႕ၿပီး သူ႔အသက္ကို ေပးျခင္းျဖင္႔ တံု႔ျပန္ေပးခဲ႔ပါသည္။

သခင္ခရစ္ေတာ္ကို ကိုယ္တိုင္ သိကၽြမ္းျခင္းသည္ အဆံုးမ႐ွိသည့္ေမတၱာခရီးကို ေလွ်ာက္လွမ္းရျခင္းျဖစ္သည္။ ကၽြန္္မတို႔တစ္ေယာက္စီတိုင္းသည္ ခရစ္ေတာ္၏ခ်စ္ျခင္း ေမတၱာ အလ်ားအနံအနက္အျမင့္ကို ပိုင္းျခားသိျမင္ေအာင္ ရွာေဖြရန္ ဖိတ္ေခၚခံရပါသည္ (ဧ ၃း၁၈)။ JENNIFER BENSON SCHULDT