ကၽြန္မသူငယ္ခ်င္းႏွင့္ကၽြန္မ လမ္းေလွ်ာက္ထြက္ရင္း ကၽြန္မတို႔က်မ္းစာကို ႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုး သေဘာက်ေၾကာင္းေျပာျဖစ္ခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ သူငယ္ခ်င္းက ‘‘ငါေတာ့ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းကို သိပ္မႀကိဳက္ဘူး။ ေခါင္းမာတဲ့လူေတြ၊ လက္စားေခ်တဲ့အေၾကာင္း ေတြနဲ႕၊ ေယ႐ႈကိုပဲ ေပးပါကြယ္’’ ဟုေျပာသျဖင့္ ကၽြန္မအံ႔အားသင္႔မိသည္။

နာဟံုအနာဂတၱိက်မ္း ၁း၂ တြင္ ‘‘ထာ၀ရဘုရားသည္ ဒဏ္ေပး၍ အမ်က္ျပင္းထန္ေတာ္မူ၏’’ ဟုဖတ္႐ႈရေသာအခါ ‘‘သူေျပာတာလည္း မွန္သား’’ဟု ကၽြန္မသံေယာင္လိုက္မိ သည္။ သုိ႔ေသာ္ က်မ္းေနာက္တစ္ပိုဒ္ကမူ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းကို ေပးသည္။ ‘‘ထာဝရဘုရားသည္ စိတ္႐ွည္ေတာ္မူ၏။ တန္ခိုးလည္း ႀကီးေတာ္မူ၏’’ (း၃)။

ဘုရားသခင္၏ အမ်က္ေဒါသအေၾကာင္းကို ႏိႈက္ႏိႈက္ ခၽြတ္ခၽြတ္ ေလ့လာေသာအခါ ဘုရားသခင္သည္ ဒဏ္ေပးသည့္စနစ္ က်င့္သံုး သည္တြင္ သူ႔လူမ်ားႏွင့္ သူ႔နာမေတာ္ကို ကာကြယ္ရန္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ျပည့္လွ်ံလ်က္ တသြင္သြင္စီးဆင္းေနသည့္ ဘုရားရွင္၏ေမတၱာေတာ္ေၾကာင္႔ မွားယြင္း က်ဴးလြန္ေသာအမႈအတြက္ ကိုယ္ေတာ္သည္ တရားမွ်တျခင္းကို ေပးသည္။ သူ႔ကို ေက်ာခိုင္းသြားသူမ်ားကို ေရြးႏုတ္ကယ္တင္သည္။ ဤအခ်က္ကို သူ႔လူမ်ားကို သူ႔ထံ ျပန္လည္ဆြဲေခၚသည့္ ဓမၼေဟာင္းက်မ္းမွ အျဖစ္အပ်က္မ်ားတြင္ သာမက ဓမၼသစ္က်မ္းမွ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အျပစ္အတြက္ အေသခံေပးဆပ္ရန္ တစ္ပါးတည္းေသာသားေတာ္ကို ေလာကသို႔ ေစလႊတ္ခဲ႔ျခင္းအမႈတြင္ပါ ေတြ႔ရသည္။

ဘုရားသခင္၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္နက္နဲေသာ သေဘာေတာ္ကို ကၽြန္မတုိ႔နားလည္ခ်င္မွ နားလည္ႏိုင္မည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္ေတာ္သည္ တရားမွ်တမႈကို လက္ကိုင္ထား႐ံုမက ေမတၱာေတာ္အလံုးစံု၏အရင္းအျမစ္လည္းျဖစ္ေၾကာင္းကို ကၽြန္မတို႔စိတ္ခ်ထားႏိုင္ ပါသည္။ ကၽြန္မတို႔ ကိုယ္ေတာ္ကို ေၾကာက္စရာမလိုပါ။ အဘယ္ေၾကာင္႔ဆိုေသာ္ ‘‘ထာဝရဘုရားသည္ ေကာင္းေတာ္မူ၏။ အမႈေရာက္ေသာအခါ ရဲတိုက္ျဖစ္ေတာ္မူ၏။ ခိုလႈံေသာ သူတို႔ကို သိမွတ္ေတာ္မူ’’(း၇) ျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္သည္။ AMY BOUCHER PYE