၂၀၁၆ ခုႏွစ္၌ ဓာတ္ေလွခါး မေတာ္တဆမႈမ်ားေၾကာင္႔ လူ ၅ ဦး ေသဆံုးၿပီး ၅၁ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ႔သည္။ ထိုေၾကာင္႔ အေရးေပၚအေျခအေနတြြင္ လူတို႔ ၿငိမ္သက္လံုျခံဳစြာ ႐ွိေနေရး လူထုကို ပညာေပးရန္ အသိေပးေဟာေျပာပြဲမ်ားကို နယူးေယာ႔ၿမိဳ႕ေတာ္၌ က်င္းပခဲ႔သည္။ တစ္စုံတစ္ရာမွားယြင္းလွ်င္ မိမိကိုယ္ကိုကယ္ရန္ ႀကိဳးစားသူတို႔မွာ အဆိုးဆံုး ျပႆနာကို ျဖစ္ေစသည္။ အေကာင္းဆံုး လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ ‘‘ေခါင္းေလာင္း ခလုတ္ႏွိပ္ပါ၊ ၿငိမ္ဝပ္စြာ ႐ွိေနၿပီး ေစာင္႔ဆိုင္းပါ’’ ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက ႐ိုး႐ွင္းေသာ အၾကံကို ေျပာျပသည္။ နယူးေယာ႔ၿမိဳ႕၏ အေဆာက္အအံု ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက လူထုကို ထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမွ ကာကြယ္ရန္ႏွင္႔ အၾကပ္အတည္းျပႆနာမွ ကယ္ထုတ္ႏိုင္ ေအာင္္ ခ်က္ျခင္းအေရးယူေဆာင္႐ြက္မည္ဟုလည္း ကတိျပဳ ေျပာၾကားခဲ႔သည္။
တမန္ေတာ္ဝတၳဳတြင္ ႐ွင္ေပတ႐ုသည္ မိမိကိုယ္ကို ကယ္တင္ရန္ႀကိဳးစားသည့္ အမွားအေၾကာင္းကို ေဟာၾကားခဲ႔သည္။

တမန္ေတာ္ဝတ​ၳဳကို ေရးသားသူ ႐ွင္လုကာက ခရစ္ေတာ္ကိုယံုၾကည္သူမ်ားက ၎တို႔မသိသည့္ ဘာသာစကားျဖင္႔ ေျပာဆိုၾကသည့္ မွတ္သားဖြယ္ အျဖစ္အပ်က္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားသည္ (တ ၂း၁-၁၂)။ ေပတ႐ုသည္ ထလ်က္ ယုဒအမ်ိဳးသားခ်င္းတုိ႔အား ၎တို႔ယခုၾကားရျမင္ရသည့္အရာမ်ားသည္ ေ႐ွးပေရာဖက္ျပဳခ်က္ကို ျပည့္စံုေစျခင္းျဖစ္ၿပီး (ေယာလ ၂း၂၈-၃၂)၊ ဝိညာဥ္ေတာ္ သြန္းေလာင္း၍ ကယ္တင္ရာေန႔ရက္ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ွင္းျပသည္။ အျပစ္ႏွင္႔ အျပစ္၏အဖိုးအခမွ ကယ္တင္ရန္ သခင္ေယ႐ႈကို ဟစ္ေခၚသူတုိ႔ အေပၚ၌ သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္၏ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာကို အထင္အ႐ွား ေတြ႕ရေလၿပီ။ ဤကယ္တင္ျခင္းကို မည္သူမဆို မည္သုိ႔ရယူႏိုင္သည္ကိုလည္း ႐ွင္ေပတ႐ုု ေျပာျပခဲ႔သည္ (း၂၁)။ ဘုရားသခင္ထံသို႔ တိုးဝင္ခြင္႔ရျခင္းသည္ ပညတ္ေတာ္မ်ားကို ေစာင္႔ထိန္းျခင္းေၾကာင္႔ မဟုတ္ဘဲ သခင္ေယ႐ႈကို အ႐ွင္သခင္ႏွင္႔ေမ႐ွိယအျဖစ္ ယံုၾကည္ကိုးစားျခင္း ေၾကာင္႔သာ ျဖစ္သည္။

အျပစ္ဒုစ႐ိုက္၌ ပိတ္မိေနလွ်င္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ မိမိကိုယ္ကို မကယ္ႏိုင္ပါ။ ကယ္တင္လြတ္ေျမာက္ျခင္းအတြက္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ တစ္ခုတည္းေသာေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္မွာ သခင္ေယ႐ႈအား အ႐ွင္သခင္ႏွင္႔ ေမ႐ွိယကယ္တင္႐ွင္အျဖစ္ဝန္ခံလ်က္ ယံုၾကည္ ကိုးစားရန္သာ ျဖစ္သည္။ MARVIN WILLIAMS