ေခါင္းငံု႔၊ မ်က္လံုးမွိတ္လ်က္ လက္အုပ္ခ်ီကာ ကၽြန္မစတင္ဆုေတာင္းသည္။ ‘‘အိုအဘ၊ ယေန႔ သမီးသည္ အဘဘုရားသခင္၏သားသမီးအျဖစ္ အထံေတာ္သို႔ တိုး၀င္ပါ၏။ ကိုယ္ေတာ္၏တန္ခိုးေတာ္ႏွင္႔ ေကာင္းျမတ္ျခင္းမ်ားကို သိမွတ္၀န္ခံပါ၏”။ ႐ုတ္တရက္ ကၽြန္မမ်က္လံုးမ်ားပြင္႔လ်က္ ကၽြန္မသားေလးသည္ မနက္ျဖန္ သူ၏သမိုင္းဘာသာ ပေရာဂ်က္ကို အၿပီးတင္ရမည့္ ေနာက္ဆံုးေန႔ ျဖစ္ေၾကာင္းကို သတိရလိုက္သည္။ ေက်ာင္းဆင္းလွ်င္ ဘက္စကက္ေဘာ ကစားမည္ကို ေတြးမိေသာအခါ ေက်ာင္းစာမၿပီးမခ်င္း ညသန္းေခါင္ယံထိ မအိပ္ဘဲ စာလုပ္ပါေစ ဟု ေတြးမိသည္။ တစ္ဖန္ ထိုသို႔ အိပ္ေရးပ်က္ၿပီး ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္ကာ ခံႏိုင္ရည္ က်ၿပီး အဖ်ားဝင္မည္ကို ကၽြန္မ စိုးရိမ္ပူပန္မိေတာ့သည္။

ဆရာႀကီး C. S. Lewis ၏ The Screwtape Letters စာအုပ္၌ ဆုေတာင္းျခင္းကို အေႏွာင္႔အယွက္ ျဖစ္ေစေသာ အရာမ်ားအေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ သူက ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေတြးမ်ားမ်ားျပန္႔လြင့္ေသာအခါ မူလဆုေတာင္းခ်က္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အတြက္ စိတ္စြမ္းအားကို ကၽြန္မတို႔အသံုးျပဳတတ္ေၾကာင္း၊… သို႔ေသာ္လည္း ‘‘လက္တေလာ မိမိ၏စိတ္အာ႐ံုကို ပ်က္ျပားေစေသာ ပူပန္စရာမ်ားကို ဘုရား႐ွင္၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ခ်ကာ ကၽြန္မတို႔ ဆုေတာင္းရျခင္း၏အဓိက အေၾကာင္းရင္းအျဖစ္ ခံယူသင့္လွသည္”ဟု ေဖာ္ျပလ်က္ နိဂံုးခ်ဳပ္ထားသည္။

ဆုေတာင္းျခင္းကို အေႏွာင္႔အယွက္ျဖစ္ေစေသာ အျမဲပူပန္စရာမ်ား(သို႔) ဒုစ႐ိုက္အေတြးမ်ားသည္ ကၽြန္မတို႔ ဘုရား႐ွင္ႏွင္႔ စကားေျပာျခင္းအမႈတြင္ အဓိက က်ေသာ အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ဘုရား႐ွင္သည္ ကၽြန္မတုိ႔ သူႏွင္႔ စကားေျပာ
ေသာအခါ အ႐ွိကိုအ႐ွိအတိုင္း တိုး၀င္ကာ မိမိ၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား၊ ေၾကာက္႐ြံ႕ျခင္း မ်ားႏွင္႔ ႐ုန္းကန္ေနရေသာအရာမ်ားကို ဖြင္႔ဟဝန္ခ်ရန္ အလုိ႐ွိသည္။ ကၽြန္မတို႔ ရင္ဖြင့္မည့္ အရာမ်ားက ကိုယ္ေတာ့္အတြက္ အ့ံၾသစရာမဟုတ္ပါ။ ကိုယ္ေတာ္ ကၽြန္မတုိ႔အေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈသည္ ရင္းႏီွးေသာ မိတ္ေဆြမ်ား ထံမွကၽြန္မတို႔ရ႐ွိေသာ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈႏွင့္ ထပ္တူျဖစ္သည္။ ဘုရား႐ွင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚ ဂ႐ုစိုက္ေနေသာေၾကာင္႔ မိမိ၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမွန္သမွ်ကို သူ႔ထံအပ္ႏွံရန္ တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္ထားျခင္းျဖစ္ပါသည္
(၁ ေပ ၅း၇)။ JENNIFER BENSON SCHULDT