နယူးေယာ႔ၿမိဳ႕ေတာ္႐ွိ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ ေအာက္႔ေမ႔ဖြယ္ေနရာသို႔ ကၽြႏု္ပ္ သြားေရာက္လည္ပတ္စဥ္ ေရကန္ထဲ အရိပ္ထင္ေနသည့္ေမွ်ာ္စင္ကို ဓာတ္ပံု ႐ိုက္ခဲ႔သည္။ ေရကန္ႏွစ္ခု၏အနီးဝန္းက်င္တြင္ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္ေရးဗဟိုေမွ်ာ္စင္ တိုက္ခိုက္ခံရစဥ္က ေသဆံုးခဲ႔သည့္ လူေပါင္း ၃၀၀၀ နီးပါး၏အမည္မ်ားကို ေၾကးျပား ေပၚ၌ ေရးထိုးထားသည္။ ေနာက္ပိုင္း ဓာတ္ပံုကို အနီးကပ္ အေသအခ်ာၾကည့္မိမွ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးသည္ အမည္တစ္ခု ေပၚတြင္ လက္တင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဤေနရာသို႔ ေရာက္လာသူမ်ားစြာတို႔သည္ အမည္တစ္ခုကို ထိေတြ႕ ပြတ္သပ္လ်က္ ၎တို႔ ခ်စ္ရသူတစ္ဦးဦးကို ေအာက္ေမ႔ သတိရၾကသည္။

ဘုရားသခင္၏ လူမ်ိဳးေတာ္တို႔သည္ ကိုယ္ေတာ္႔ထံမွ ၎တို႔ မၾကာခဏေက်ာခိုင္းၾကသည့္တိုင္ ပေရာဖက္ ေဟ႐ွာယက ဘုရားသခင္၏ မျပယ္ေသာေမတၱာႏွင္႔ ဂ႐ုျပဳမႈကို ၎တို႔အား သိေပးခဲ႔သည္။ ‘‘… ထာဝရဘုရား မိန္႔ေတာ္မူသည္ကား မစိုးရိမ္ႏွင္႔၊ သင္႔ကို ငါေ႐ြးႏုတ္ၿပီ။ ငါ႔နာမျဖင္႔ မွည့္ၿပီ။ သင္႔ကို ငါဆို္င္၏’’ (ေဟ႐ွာ ၄၃း၁)။

ဆာလံ ၂၃ တြင္လည္း ဒါဝိဒ္က ‘‘ေသမင္း၏အရိပ္လႊမ္းမိုးေသာ ခ်ိဳင္႔ထဲသို႔ ေလွ်ာက္သြားရေသာ္လည္း ေဘးအႏၲရာယ္ကို မေၾကာက္ပါ။ အေၾကာင္းမူကား ကိုယ္ေတာ္သည္ ကၽြႏု္ပ္ႏွင္႔အတူ႐ွိေတာ္မူသည္ ….။ အကယ္စင္စစ္ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ေက်းဇူးႏွင္႔က႐ုဏာေတာ္ကို တစ္သက္လံုးခံစား၍ ထာဝရဘုရား၏အိမ္ေတာ္မွာ အစဥ္အျမဲ ေနရပါလိမ္႔မည္” (း၄၊ ၆)။

ဘုရားသခင္သည္ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို စိုးစဥ္းမွ် မေမ႔ပါ။ ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ မည္သည့္ အရပ္၌႐ွိ႐ွိ၊ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အေျခအေနမည္သို႔ပင္ျဖစ္ျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏အမည္ကို ကိုယ္ေတာ္သိၿပီး၊ မျပယ္ေသာေမတၱာျဖင္႔ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ကို တင္းၾကပ္ခိုင္ျမဲစြာ ေပြ႕ဖက္ထား ေပသည္။ DAVID C. MCCASLAND