လူငယ္မ်ားႏွင္႔ သာသနာျပဳခရီးစဥ္သြားရန္ ျပင္ဆင္စဥ္ အေမးခံရဆံုး ေမးခြန္းတစ္ခုမွာ ‘‘ဝုိင္ဖိုင္႐ွိလား’’ ဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ‘‘႐ွိမွာပါ’’ ဟု ကၽြန္မက အာမခံသည္။ သို႔ႏွင္႔ ဝုိင္ဖိုင္္ ဆက္သြယ္ေရးမ႐ွိသည့္ တစ္ညတာ၏ညီးတြားမႈမ်ားကို စဥ္းစားသာၾကည့္ပါေတာ႔။

မိမိ၏စမတ္ဖုန္းေလးႏွင္႔ အခြဲခံရလွ်င္၊ ကၽြန္မတို႔အမ်ားစု စိတ္ေသာကေရာက္ ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဖုန္းေလး႐ွိေနလွ်င္ ဖုန္းမ်က္ႏွာျပင္ႏွင္႔ မ်က္ႏွာခြာမရေတာ႔ၿပီ။

အင္တာနက္ႏွင္႔ အင္တာနက္အားျဖင္႔ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္သမွ်အရာမ်ားသည္ မိမိလုပ္ေဆာင္သည့္အရာအေပၚ မူတည္၍ ကၽြန္မတို႔၏အာ႐ံုကို လြဲေစျခင္း (သို႔) ေကာင္းခ်ီး တစ္ခုခုကို ျဖစ္ေစပါသည္။ သုတၱံက်မ္း၌ ‘‘ဉာဏ္ေကာင္း ေသာသူ၏စိတ္ႏွလံုးသည္ ပညာအတတ္ကို ႐ွာတတ္၏။ မိုက္ေသာသူတို႔၏ႏႈတ္မူကား မိုက္ျခင္းကို က်က္စား တတ္၏’’ (သု ၁၅း၁၄) ဟုေရးသားထားသည္။

ဘုရားသခင္၏ႏႈတ္ကပတ္ေတာ္မွ ဉာဏ္ပညာကို အသက္တာတြင္ ခံယူက်င္႔သံုးရာ၌ တစ္ေန႔တာ မိမိ၏ လူမႈေရးခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားကို အငမ္းမရ ၾကည့္႐ႈေနသလား။ ထိုအျပဳအမူက မိမိမည္သည့္ အရာကို ဆာငတ္သည္ကို ျပေနသလား။ အြန္လိုင္း၌ ဖတ္႐ႈ၊ ၾကည့္႐ႈေသာအရာမ်ားက ဉာဏ္ႏွင္႔ယွဥ္ေသာ အသက္႐ွင္မႈကို အားေပးပါသလား (း၁၆-၂၁)။ သို႔မဟုတ္ပါက ကၽြန္မတို႔သည္ အတင္းအဖ်င္း၊ သူ႔အသေရပ်က္ေအာင္ ေျပာသည့္စကား၊ ႐ုပ္ပစၥည္း၊ လိင္ပိုင္းဆုိုင္ရာညစ္ညမ္းေသာအရာမ်ား စသည့္ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားကိုသာ ခံယူစားသံုး ေနပါသလား။

သန္႔႐ွင္းေသာ ဝိညာဥ္ေတာ္ျပဳေသာအမႈကို ကၽြန္မတို႔ခံယူလွ်င္ ကၽြန္မတို႔သည္ မိမိ၏စိတ္ကို သမၼာတရားႏွင္႔ဆိုင္ေသာ၊ ေလွ်ာက္ပတ္ေသာ၊ ေျဖာင္႔မတ္ေသာ၊ စင္ၾကယ္ေသာ၊ သူတစ္ပါးႏွစ္သက္ဖြယ္ေသာ၊ ခ်ီးမြမ္းဖြယ္ေသာအရာမ်ားႏွင္႔
(ဖိ ၄း၈) ျပည့္ေစႏိုင္ပါသည္။ ဘုရားသခင္၏ဉာဏ္ပညာေတာ္အားျဖင္႔ ကိုယ္ေတာ္ကို ခ်ီးေျမႇာက္သည့္ ေ႐ြးခ်ယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ကၽြန္မတုိ႔ ခ်မွတ္ႏိုင္ေတာ႔သည္။ POH FANG CHIA